Menu

Pracownicze Plany Kapitałowe - vademecum

HARMONOGRAM PRZYSTĄPIENIA DO PPK:

1.       Zatrudniający na dzień 31.12.2018 roku 250 osób i powyżej musieli przystąpić od 01.07.2019 roku;

2.       Zatrudniający od 50 do 249 osób przystępują z dniem 01.01.2020 roku;

3.       Zatrudniający od 20 do 49 osób przystępują z dniem 01.07.2020 roku;

4.       Pozostali od 01.01.2021 roku.

 

PPK obejmuje osoby:

a)      Pracowników w rozumieniu kodeksu pracy z wyjątkiem przebywających na urlopach górniczych i  urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych,

b)      Osoby fizyczne wykonujących pracę nakładczą, które ukończyły 18 lat,

c)       Członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,

d)      Osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

e)      Członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji,

f)       Osoby wskazane powyżej, przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Osoby przyjmowane do pracy później, a wiec po dniu, w którym dany pracodawca został objęty przepisami ustawy o PPK, aby mogły zostać zapisane do tego programu, muszą posiadać już 3-miesięczny okres zatrudnienia u tego pracodawcy. Okres 3 miesięcy oznacza tu 90 dni.

 

Pracownicy między 18 rokiem życia aż do ukończenia 55 lat są obejmowani programem z automatu, jednak nie mają obowiązku w nim pozostać. Będą oni mogli w każdej chwili zrezygnować przez złożenie odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji z PPK. Złożenie przez pracownika deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat obliguje pracodawcę do zaprzestania odprowadzania wpłat począwszy od dnia, w którym pracownik złożył taka deklarację. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi. Pracodawcy mają obowiązek poinformować wybraną instytucja finansową o złożeniu takiej deklaracji przez pracownika. Powinien to zrobić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej złożenia. Pracownicy powyżej 55 roku życia muszą natomiast zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o dołączenie do PPK, jeśli chcą odprowadzać składki.

Ustawodawca przewidział, że PPK nie musi wdrażać mikro przedsiębiorca, jeżeli wszystkie zatrudnione w firmie osoby złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jako mikro przedsiębiorcę traktuje się tutaj przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), czyli takiego, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
     
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły w złotych równowartości 2 milionów euro.

PPK nie musi też wdrażać osoba fizyczna, która zatrudnia w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby. Chodzi tu np. o przypadki zatrudnienia niani dla dziecka, opiekuna dla osoby starszej czy osoby pomagającej w prowadzeniu domu.

Wdrożenie PPK nie jest konieczne, jeżeli podmiot zatrudniający w terminie, w którym zaczną mieć do niego zastosowanie przepisy ustawy o PPK, będzie prowadzić PPE oraz naliczać i odprowadzać składki podstawowe w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 ze zm.) do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym.

Program ten również nie będzie obejmował studentów do 26 roku życia zawierających umowy cywilnoprawne, czyli tam gdzie nie są odprowadzane składki emerytalne i rentowe, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby powyżej 70 roku życia nawet na wniosek samego zainteresowanego.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK:

PRACOWNIK: 2% wynagrodzenia brutto, ale może podwyższyć do 4% wynagrodzenia brutto. Dla najmniej zarabiających, łącznie nie więcej niż 120 % minimalnego wynagrodzenia, będzie można składkę obniżyć nawet do 0,5 %, max. do 2% od brutto.

PRACODAWCA: 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, ale będzie miał możliwość podnieść składkę do 2,5% wynagrodzenia brutto i może być uzależnione, np. od stażu pracy pracownika w firmie, ale tylko pod warunkiem zapisania tego Regulaminie pracy bądź w UZP.

Składki płacone przez pracodawcę nie mogą być potrącane z wynagrodzeń pracowników!!!

BUDŻET PAŃSTWA: jednorazowe zasilenie konta pracownika na powitanie w kwocie 250 zł, a raz w roku po 240 zł.

Wpłaty na rachunek PPK nie dokonuje sam uczestnik programu, robi to w jego imieniu pracodawca.

Pieniądze inwestowane będą w fundusze inwestycyjne:

- Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych;

- Powszechne Towarzystwo Emerytalne;

- Pracownicze Towarzystwa Emerytalne;

- Zakłady Ubezpieczeń.

 

Zgromadzone środki będą zamrożone do 60 roku życia pracownika, a wypłata wcześniejsza będzie możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. ciężka choroba.

Pracownik może w każdej chwili, a więc także przed osiągnięciem 60 roku życia, zdecydować się na przeniesienie środków zgromadzonych na jednym rachunku PPK na inny rachunek PPK.

Transfer środków możliwy jest tylko między rachunkami PPK, co oznacza, że uczestnik PPK nie może przekazać ich na swój rachunek PPE, IKE czy IKZE.  

 

ZA ZEBRANIE I PRZEKAZANIE POWYŻSZYCH INFORMACJI DZIĘKUJEMY FIRMIE CZŁONKOWSKIEJ - TAXTEAM SP. Z O.O.

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl