Menu

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków ŁIPH 2017

Szanowni Państwo,

niniejszym zawiadamiam, że Rada Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej uchwałą podjętą w dniu 15.05.2017 r. – na podstawie § 23 ust. 2 i 3 Statutu Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej – zwołała na dzień 22 czerwca 2017 roku /czwartek/:

WALNE ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE CZŁONKÓW ŁIPH,

które odbędzie się w pierwszym terminie o godz. 14.00 oraz w drugim terminie (w przypadku braku wymaganego quorum dla pierwszego terminu) o godz. 14.30.

Zgromadzenie odbędzie się Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, ul. Narutowicza 34 (sala konferencyjna, parter).

Prosimy o mailowe (biuro@izba.lodz.pl) lub telefoniczne (42 208 93 23) potwierdzenie udziału w posiedzeniu – do 19 czerwca br.

 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1. W przypadku reprezentowania Członka Izby na Zgromadzeniu przez pełnomocnika, warunkiem dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu jest przedstawienie podczas rejestracji na Zgromadzeniu:

·         oryginału pełnomocnictwa udzielonego przez Członka Izby zgodnie z zasadami jego reprezentacji (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2),

·         dodatkowo, w przypadku Członków Izby nie będących osobami fizycznymi, wymagane jest przedstawienie aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) odpisu z KRS wykazującego osoby uprawnione do reprezentacji Członka Izby, które udzieliły pełnomocnictwa do udziału w ww. Zgromadzeniu.

  1. Przypominamy, iż zgodnie z § 12  ust. 3 Statutu, pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Członka Izby.
  2. Przypominamy, iż zgodnie z § 13  ust. 2 Statutu, czynne prawo wyborcze przysługuje Członkom Izby, których członkostwo w Izbie trwa minimum 6 miesięcy, tj. co najmniej od dnia 22 grudnia 2016 roku.
  3. Przypominamy, iż zgodnie z §24 Statutu Izby, jedynie niezaleganie z płatnością jakiejkolwiek kwoty składek członkowskich pozwala na uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu.

Informacje o wysokości zaległych składek członkowskich uzyskać można w Biurze Izby pod nr tel. (42)208 93 23, a zaległe składki będą mogły zostać uiszczone także w trakcie rejestracji na Zgromadzeniu, lecz wówczas wyłącznie gotówką. PROSIMY O UREGULOWANIE ZALEGŁYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH.

  1. Zgromadzenie obradować będzie zgodnie z obowiązującym dla Zgromadzeń Członków Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej regulaminem obrad, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zawiadomienia.

 

Załączniki:

- porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2017r. (zał. 1),

- pełnomocnictwo (zał. 2),

- regulamin obrad Walnego Zgromadzenia ŁIPH (zał. 3),

- sprawozdanie Prezesa z prac Zarządu za rok 2016 (zał. 4 ),

- sprawozdanie z działalności Rady za rok 2016 (zał. 5),

- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016 (zał. 6),

- sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2016 (zał. 7),

- kalendarium wydarzeń i spotkań ŁIPH w roku 2016 (zał. 8).


Sprawozdanie finansowe ŁIPH za 2016r.  jest dostępne do wglądu, w biurze ŁIPH w godz. 08.00-16.00 od pn.-pt.

 

Z poważaniem,
Michał Haze
Prezes Zarządu

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl