Menu

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków ŁIPH 2018

Szanowni Państwo - Członkowie ŁIPH,

niniejszym zawiadamiamy, że Rada Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej uchwałą podjętą w dniu 10.04.2018 r. – na podstawie § 23 ust. 2 i 3 Statutu Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej – zwołała na dzień 22 czerwca 2018 roku /piątek/:

WALNE ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE CZŁONKÓW ŁIPH,

które odbędzie się w pierwszym terminie o godz. 16.45 oraz w drugim terminie (w przypadku braku wymaganego quorum dla pierwszego terminu) o godz. 17.00.

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Zgromadzenie odbędzie się Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, ul. Narutowicza 34 (sala konferencyjna, parter).

Prosimy o mailowe (biuro@izba.lodz.pl) lub telefoniczne (42 208 93 23) potwierdzenie udziału w posiedzeniu – do 19 czerwca br.

 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

W przypadku reprezentowania Członka Izby na Zgromadzeniu przez pełnomocnika, warunkiem dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu jest przedstawienie podczas rejestracji na Zgromadzeniu:

·         oryginału pełnomocnictwa udzielonego przez Członka Izby zgodnie z zasadami jego reprezentacji (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2),

·         dodatkowo, w przypadku Członków Izby nie będących osobami fizycznymi, wymagane jest przedstawienie aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) odpisu z KRS wykazującego osoby uprawnione do reprezentacji Członka Izby, które udzieliły pełnomocnictwa do udziału w ww. Zgromadzeniu.

Przypominamy, iż zgodnie z § 12  ust. 3 Statutu, pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Członka Izby.

Przypominamy, iż zgodnie z § 13  ust. 2 Statutu, czynne prawo wyborcze przysługuje Członkom Izby, których członkostwo w Izbie trwa minimum 6 miesięcy, tj. co najmniej od dnia 22 grudnia 2017 roku.

Przypominamy, iż zgodnie z §24 Statutu Izby, jedynie niezaleganie z płatnością jakiejkolwiek kwoty składek członkowskich pozwala na uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu.

Informacje o wysokości zaległych składek członkowskich uzyskać można w Biurze Izby pod nr tel. (42)208 93 23, a zaległe składki będą mogły zostać uiszczone także w trakcie rejestracji na Zgromadzeniu, lecz wówczas wyłącznie gotówką. PROSIMY O UREGULOWANIE ZALEGŁYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH.

Zgromadzenie obradować będzie zgodnie z obowiązującym dla Zgromadzeń Członków Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej regulaminem obrad, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zawiadomienia.

Sprawozdanie finansowe ŁIPH za 2017 r.  jest dostępne do wglądu w biurze ŁIPH w godz. 08.00-16.00 od pn.-pt.

 

Załączniki:
- 1. porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2018 r.
- 2. pełnomocnictwo

Pozostałe dokumenty, w tym sprawozdania, regulamin oraz kalendarium, zostały wysłane bezpośrednio w wiadomości mailowej do wszystkich naszych członków.

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl