Menu

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją Projektu nr RPLD.10.02.01-10-0001/18 pn. „Przepis na rozwój 2”, oraz projektu RPLD.10.02.01-10-B001/17 pn. Przepis na rozwój współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.1 konkurencyjność przedsiębiorstw. 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od kwoty 20 tys. do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), z zastosowaniem trybu uproszczonego tj. przeprowadzenie udokumentowanego rozeznania rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (z dnia 19 lipca 2017 r.).

Zamawiający:

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa 90-135 Łódź ul. Gabriela Narutowicza 34, NIP: 725-00-

40-613, Regon: 004284477, 

Nazwa zamówienia:

Długoterminowy najem samochodu wraz z usługą świadczenia obsługi serwisowej

Przedmiot zamówienia:

Długoterminowy najem samochodu wraz z usługą świadczenia obsługi serwisowej 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WEDŁUG KLASYFIKACJI WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 34110000-1- samochody osobowe

50111100-7 - zarządzanie flotą pojazdów

66514110-0 - usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

wg poniższej specyfikacji:

1. Planowany termin wynajmu — 15.07.2019 -  31.12.2019. 

2. Parametry samochodu: 

2.1. — segment A (samochody najmniejsze) lub B (samochody małe), 

2.2. rok produkcji 2014 lub nowszy, 

2.3. - liczba miejsc co najmniej 4, 

2.4. — czołowa poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, 

2.5. - inne cechy przekazywanego samochodu: czysty, sprawny technicznie i użytkowo, posiadający kompletne wyposażenie, dokumenty pojazdu i jeden komplet kluczy lub kartę, posiadający stosowne homologacje i aktualne badanie techniczne, a także ubezpieczony w zakresie OC, AC, NNW i assistance. 

3. - Średnia roczna liczba przejeżdżanych kilometrów — 20 000 km.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie wysokość stawki za 1 km, którą będzie obciążany Zamawiający w przypadku przekroczenia średniego rocznego limitu kilometrów. 

4. W przypadku awarii, unieruchomienia lub kradzieży na okres dłuższy niż 1 dzień Wykonawca zapewni serwis samochodu, a Zamawiającemu inny pojazd o parametrach nie niższych niż wyżej wymienione. 5. Koszty bieżącej eksploatacji samochodu (np. koszty mycia, paliwa, opłat za korzystanie z autostrad i parkingów) obciążają Zamawiającego. 

6. Cena realizacji zamówienia nie zwiększy się na czas zawarcia umowy. 

7. Wynajem opłacany będzie przelewem na podstawie comiesięcznych faktur VAT.

Miejsce wykonania zamówienia: 

Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa, ul.  Narutowicza 34 (90-135 Łódź).

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Daria Zawalska d.zawalska@izba.lodz.pl; 515352176

Do pobrania:
> ZAPYTANIE OFERTOWE
> > FORMULARZ OFERTOWY

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl