Menu

Aleksandrów Łódzki

Oddział w Aleksandrowie Łódzkim

---

Spotkanie integracyjne środowisk biznesowych z Aleksandrowa Łódzkiego zorganizowane w dniu 31.05 2019.

---

Spotkanie czlonków Oddziału z panią Katarzyną Kot w sprawie pozyskiwania pracowników ze wschodu - 26.06.2018.

---

We wtorek 20 marca 2018 w siedzibie Oddziału odbyło się spotkanie ze specjalistą z Kancelarii Inkaso WEC poświęcone tematyce wdrożenia RODO w firmach.

---

Spotkanie członków Oddziału z Dyrektorem Sanepidu.

---

19 października w Aleksandrowie Łódzkim odbył się koncert Jana Pietrzaka. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem - obok Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - objął także Oddział ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim. Spotkanie zgromadziło prawie pół tysiąca gości.

https://www.youtube.com/watch?v=as3HZXNCuOI&app=desktop

    

---

Na początku października 2017, z inicjatywy Prezesa Oddziału Piotra Szewczyka, odbyła się integracyjna wycieczka cżłonków ŁIPH do Pragi. Poniżej krótka fotorelacja z tego wyjazdu.

         

---

We wtorek 11 października 2016 r. w siedzibie Oddziału odbyło się spotkanie z posłanką na Sejm VIII kadencji, Panią Agnieszką Hanajczyk.

---

W dniu 23 września w restauracji Folwark w Zgierzu odbyło się spotkanie integracyjne Oddziałów w Aleksandrowie Łódzkim i Zgierzu.

   

---

Szanowni Państwo,

na Zebraniu Członków Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Aleksandrowie Łódzkim w dniu 19 kwietnia mandat Prezesa Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim kadencji 2016-2020 otrzymał Pan Piotr Marek Szewczyk.

Zarząd Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim:

  1. Piotr Marek Szewczyk – Prezes Oddziału 
  2. Ilona Rafalska
  3. Piotr Dudkiewicz
  4. Marcin Jankowski
  5. Andrzej Kujawa
  6. Bohdan Parysiewicz
  7. Paweł Sąsiadek
  8. Jerzy Serafin

Zarząd Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo–Handlowej w Aleksandrowie Łódzkim zaprasza na obrady Ogólnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zebrania Członków Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim.

Obrady odbędą się 19 kwietnia 2016 r. /wtorek/ o godz. 17:15 w pierwszym terminie, o godz. 17:30 w drugim terminie.

Zebranie odbędzie się w Aleksandrowie Łódzkim, w biurze Oddziału ŁIPH, ul. 11 Listopada 3.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Członków Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
3. 
Wybór połączonej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Oddziału i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Członków Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim z działalności za rok 2015.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny działalności Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie w roku 2015.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi i Zarządowi Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim z wykonania obowiązków w 2015 r.
9. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Oddziału.
10. Podjęcie Uchwały o wyborze Prezesa Oddziału.
11. 
Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu w danej, tj. nadchodzącej kadencji.
12. 
Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu w nadchodzącej kadencji.
13. Podjęcie Uchwały o wyborze Członków Zarządu.
14. Sprawy różne i wniesione, wolne wnioski.
15. 
Zamknięcie Zebrania.

Ważne informacje organizacyjne:

1.            W przypadku reprezentowania Członka Oddziału na Zebraniu przez pełnomocnika, warunkiem dopuszczenia do udziału w Zebraniu jest przedstawienie podczas rejestracji na Zebraniu:

•              oryginału pełnomocnictwa udzielonego przez Członka Oddziału zgodnie z zasadami jego reprezentacji (wzór pełnomocnictwa),

•              dodatkowo, w przypadku Członków Oddziału nie będących osobami fizycznymi, wymagane jest przedstawienie oryginału lub kopii aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) odpisu z KRS wykazującego    

                osoby uprawnione do reprezentacji Członka Oddziału, które udzieliły pełnomocnictwa do udziału w ww. Zebraniu.

2.            Informujemy, iż:

•              Zarząd Oddziału liczy od 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu Oddziału, a o liczebności Zarządu w danej kadencji decyduje Zebranie Członków Oddziału,

•              Zarząd Oddziału powoływany jest na okres 4 letniej kadencji. Kadencja jest wspólna z kadencją władz Izby,

•              Zarząd Oddziału, w tym Prezes Zarządu Oddziału, powoływany jest i odwoływany przez Zebranie Członków Oddziału, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

W imieniu Zarządu,
Prezes Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim - Stanisław Malicki

W imieniu Pana Prezesa Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim Stanisława Malickiego, bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie przedsiębiorców z Zastępcą Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu Panem Michałem Czaplą.

Spotkanie odbędzie się 3 listopada  (wtorek) o godz. 18.00 w biurze Aleksandrowskiego Oddziału ŁIPH, ul. ul. 11-Listopada 3.

W imieniu Prezesa Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Aleksandrowie Łódzkim Pana Stanisława Malickiego bardzo serdecznie zapraszamy na powakacyjne spotkanie członków Oddziału, które odbędzie się 8 września o godz. 18.00 w biurze Oddziału.

Mam przyjemność również zaprosić Państwa, w imieniu Pani Ilony Rafalskiej i Pana Stanisława Malickiego na spotkanie imieninowo – inauguracyjne, które odbędzie się w Barze 99 przy ul. Wierzbińskiej w Aleksandrowie Łódzkim w dniu 15 września 2015 r. godz.18.00

Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie do dnia 08 września 2015 r. lub w dniu 08 września na spotkaniu w biurze Oddziału.


W dniu 31 marca 2015r. w „Bar pod 99” odbyło się Spotkanie Wielkanocne aleksandrowskich przedsiębiorców, członków Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Aleksandrowie Łódzkim

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście:
Pani Agnieszka Hanajczyk – Poseł na Sejm RP
Pani Ilona Rafalska – Radna Sejmiku Województwa łódzkiego
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Pan Jacek Lipiński
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu Pani Marta Pietrak – Kędzierawska
Pan Mirosław Golis Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej

 

 

 


Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Wielkanocne, które odbędzie się 31 marca 2015r. o godz. 18.00 w „Bar pod 99” w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Wierzbińska 99.
 
Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 27 marca na adres e-mail: m.nowak@izba.lodz.pl lub pod nr tel. 668 132 377– Magdalena Nowak.

 

 

 


Szanowni Państwo,
Na podstawie pkt. 8  Rozdziału I Regulaminu Organizacji Wewnętrznej Oddziałów ŁIPH i wykonaniu uchwały Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej z dn. 9.10.2014r. o powołaniu Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim, w dniu 10 lutego 2015r. odbyło się Zebranie Członków Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Aleksandrowie Łódzkim.
Zebranie Członków Oddziału powołało Pana Stanisława Malickiego właściciela firmy  „Stan Mal” na Prezesa Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Aleksandrowie Łódzkim.
Do Zarządu Oddziału ŁIPH powołano następujące osoby:
1. Eugeniusz Baczyński
2. Andrzej Kujawa
3. Karol Miszczak
4. Bohdan Parysiewicz

 

 
 

 

 

 

 

 


Szanowni Państwo,
 
Na podstawie pkt. 8 Rozdziału I Regulaminu Organizacji Wewnętrznej Oddziałów ŁIPH, zwołuję Zebranie Członków Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Aleksandrowie Łódzkim - na dzień 10 lutego 2015 roku na godz. 18.00.
 
 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Członków Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza
3. Wybór połączonej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Oddziału i jego zdolności do podejmowania Uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Członków Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim
6. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Oddziału
7. Podjęcie Uchwały o wyborze Prezesa Oddziału
8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu w danej, tj. nadchodzącej kadencji
9. Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu w nadchodzącej kadencji
10. Podjęcie Uchwały o wyborze Członków Zarządu
11. Sprawy różne i wniesione, wolne wnioski
12. Zamknięcie Zebrania
 
Zebranie odbędzie się w Restauracji „Fraszka” w Aleksandrowie Łódzkim, Brużyca 44.
 
Marek  Spiżewski
Przewodniczący Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej
 
Ważne informacje organizacyjne:
 
1. W przypadku reprezentowania Członka Oddziału na Zebraniu przez pełnomocnika, warunkiem dopuszczenia do udziału w Zebraniu jest przedstawienie podczas rejestracji na Zebraniu:
• oryginału pełnomocnictwa udzielonego przez Członka Oddziału zgodnie z zasadami jego reprezentacji (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia),
• dodatkowo, w przypadku Członków Oddziału nie będących osobami fizycznymi, wymagane jest przedstawienie oryginału lub kopii aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) odpisu z KRS wykazującego osoby uprawnione do reprezentacji Członka Oddziału, które udzieliły pełnomocnictwa do udziału w ww. Zebraniu.
2. Informujemy, iż:
• Zarząd Oddziału liczy od 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu Oddziału, a o liczebności Zarządu w danej kadencji decyduje Zebranie Członków Oddziału,
• Zarząd Oddziału powoływany jest na okres 4 letniej kadencji. Kadencja jest wspólna z kadencją władz Izby,
• Zarząd Oddziału, w tym Prezes Zarządu Oddziału, powoływany jest i odwoływany przez Zebranie Członków Oddziału, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 
 Załączniki:
- wzór pełnomocnictwa

 

 

 

 

 


W  dniu 11 stycznia o godz. 18,00 w siedzibie Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim odbędzie się tradycyjna zbiórka na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.
 
Serdecznie zapraszam członków Oddziału
Andrzej Kujawa
 

 

 

 

 
W  dniu 27 stycznia o godz. 18,00 w siedzibie Oddziału ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy GOLDENBER AND SONS panią Iwoną Kowalczyk.
 
Firma GOLDENBERG AND SONS specjalizuje się w lokatach inwestycyjnych, umowach i ubezpieczeniach na życie.

Posiadający umowy  rentowe (tzw. III filar) mogą dowiedzieć się dlaczego ich kapitał tak wolno rośnie i dlaczego należy dokonać zmian w umowach, czy może przejść na system bez składek z zachowaniem kwot gwarantowanych w przypadku śmierci, kalectwa czy innym uszczerbku na zdrowiu.
 
Serdecznie zapraszam członków Oddziału
Andrzej Kujawa

 

 

 


16 grudnia 2014 roku  w siedzibie ŁIPH w Aleksandrowie Łódzkim odbyło się spotkanie Członków Izby z przedstawicielami łódzkiego oddziału ESBANKU Banku Spółdzielczego - członka ŁIPH –Dyrektorem Oddziału nr V w Łodzi Joanną Chmielecką-Strąkowską oraz Doradcą Klienta Korporacyjnego – Agnieszką Krysztofczyk. Przedmiotem spotkania było zapoznanie przedsiębiorców z kompleksową  ofertą  Banku w zakresie prowadzonych rachunków bieżących, depozytów terminowych,  pełnej gamy ubezpieczeń (miedzy innymi ubezpieczenia turystyczne, nieruchomości, komunikacyjne, nnw, życiowe), oraz kredytów, między innymi kredytów zabezpieczonych poręczeniem w ramach inicjatywy JEREMIE.

Inicjatywa JEREMIE to pomoc dla  przedsiębiorców, którzy na „zwykłym” rynku komercyjnym mieliby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:
• rozpoczynają działalność (startup-y),
• nie posiadają historii kredytowej,
• nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Z inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:
• zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
• mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
• posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim,
• nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
• nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

 

 


35 lat firmy STAN-MAL (członka Aleksandrowskiego Oddziału ŁIPH)
 
30 października br. minęło dokładnie 35 lat działalności firmy Stan-Mal. Wypracowanie wysokiej i solidnej pozycji na rynku to bez wątpienia nie lada osiągnięcie w dzisiejszych niełatwych czasach.
 
Z tej okazji 6 grudnia br. zorganizowano spotkanie jubileuszowe, które zaszczyciło, oprócz kadry pracowniczej, wielu gości, a wśród nich: Pani Agnieszka Hanajczyk - poseł na Sejm RP, Pani Ilona Rafalska - radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Jacek Lipiński – burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego oraz ks. Gabriel Kołodziej – proboszcz Parafii pod wezwaniem świętych Archaniołów Rafała i Michała.
 
Spotkanie poprowadził założyciel firmy Pan Stanisław Malicki, który wspominał pierwsze lata funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jubileusz był także doskonałą okazją do nagrodzenia pracowników z najdłuższym, ponad 20-letnim, stażem pracy.
Firma Stan-Mal, istniejąca od 1979 roku, od zawsze nastawiona jest na jakość swoich produktów, dlatego też nieustająco szukamy takich rozwiązań, które w pełni zaspokoją oczekiwania naszych Klientów. Efektem tego jest ciągłe rozszerzanie naszej oferty. Oprócz sztandarowych produktów, jakimi są okna PCV, rolety aluminiowe zewnętrzne, okna i drzwi aluminiowe oraz bramy garażowe, oferujemy także markizy, moskitiery, żaluzje fasadowe, refleksole, a także napędy elektryczne do rolet i bram.
 
Cieszy nas fakt, iż największy segment naszych klientów stanowią osoby „z polecenia”, co świadczy o tym, że nasze produkty są najwyższej jakości, a zlecane prace wykonujemy solidnie i rzetelnie.

 
 
(zdjęcia i tekst dzięki uprzejmości firmy STAN-MAL)

 

 


Serdecznie zapraszam na spotkanie z Panią Joanną Chmielecką – Strąkowską - Dyrektorem ESBANK V Oddział w Łodzi, które odbędzie się 16 grudnia 2014 r. o godz. 18.00 w siedzibie Aleksandrowskiego Oddziału ŁIPH, ul. 11 Listopada 3, Aleksandrów Łódzki.
Tematem spotkania będzie oferta ESBANKU obejmująca prowadzenie konta, kredyty, lokaty, ubezpieczenia.

 

 

 

 

 

W dniu 2. grudnia 2014 r. odbył się Uroczysty Wieczór Wigilijny przedsiębiorców zrzeszonych w Aleksandrowskim Oddziale Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Wigilia odbyła się w Aleksandrowie Łódzkim w Restauracji „La Rocca”.

W Wieczorze Wigilijnym uczestniczyli również:
Pani Agnieszka Hanajczyk – Poseł RP
Pan Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkim
Pani Ilona Rafalska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu Pani Marta Pietrak – Kędzierawska

Wiceprezes ŁIPH Pan Michał Haze uroczyście przekazał na ręce Pana Andrzeja Kujawy, akt powołania Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Aleksandrowie Łódzkim, który został powołany uchwałą Rady ŁIPH w dn. 9 października 2014r.
Wieczór Wigilijny odbył się w uroczystej i świątecznej atmosferze, wśród życzeń wielu sukcesów i pomyślności. Spotkanie było również okazją do bezpośrednich rozmów i kontaktów przedsiębiorców z przedstawicielami władz samorządowych.

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe organizowane przez ŁIPH Oddział  w Aleksandrowie Łódzkim, w sali bankietowej  „La Rocca” w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Targowej 22, 2 grudnia 2014 r. o godz. 18.00.
 
Opłatę w wysokości  70 zł przyjmuje do 12 listopada 2014r.: Eugeniusz Baczyński tel. 502-598-110
 
W imieniu Zarządu Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Aleksandrowie Łódzkim
Andrzej Kujawa

 

 

 

 


W dniu 28 października 2014 r. z inicjatywy przedsiębiorców, w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie łódzkim,  odbyło się  spotkanie przedsiębiorców reprezentujących branżę włókienniczą z Aleksandrowskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Dyrektorem Jarosławem Kozaneckim.

Tematem spotkania była możliwość kształcenia młodzieży w zawodach dziewiarz, szwaczka.

Przedsiębiorcy zadeklarowali możliwość odbycia praktyk w ich zakładach i co bardzo istotne chęć zatrudnienia absolwentów.

Poniżej zdjęcie ze spotkania

 

 

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl