Menu

Biznes jest dla kobiet

Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa prowadzi projekt pt.:”Biznes jest dla kobiet – przedsiębiorczość i samozatrudnienie"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".www.efs.gov.pl   www.pokl.wup.lodz.plAktualne informacje o projekcie


15.03.2012

TERMIN SKŁADANIA „Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego” upływa w dn. 30 marca 2012r.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze projektu, Łódź, ul. Tuwima 30.
Wnioski złożone po terminie nie będę rozpatrywane.

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - plik do pobrania

Załącznik nr 1 do wniosku - plik do pobrania

Rachunek zysków i strat - plik do pobrania


21.10.2011

Ostateczna LISTA RANKINGOWA

Beneficjentki, które znajdują się na liście rankingowej, powinny zarejestrować działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia wykonywania działalności z dn. 01.11.2011r. i dostarczyć kopię dokumentu - zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Prosimy również o dostarczenie:
- kopii dokumentu o nadaniu REGON i NIP
- informacji z banku o otworzeniu rachunku bankowego na firmę, przeznaczonego do obsługi w/wym. działalności gospodarczej.
Wymienione dokumenty prosimy dostarczyć do siedziby ŁIPH do dnia 27.10.2011r. w godz. 8-16.
 
Każda z Beneficjentek jest zobowiązana do pod
brutto (lub jeden poręczyciel min. kwota wynagrodzenia 4000zł brutto).

Na podpisanie umowy muszą stawić się: Beneficjentka+ ewentualnie małżonek lub przedstawić zaświad. o rozdzielności majątkowej; 2 poręczycieli (lub 1 poręczyciel) z małżonkami (lub zaśw. o rozdzielności majątkowe). Każda z osób musi posiadać dowód osobisty. Zaświadczenie o zarobkach powinno być wystawione z ostatnich 3 m-cy.
- akt notarialny (który musi być zawarty wg wzoru i dostarczony w terminie 14 dni od daty podpisania umowy).

PODPISYWANIE UMÓWo udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego podstawowego nastąpi w dn. 02.11.2011r. od godz. 8.00 (godziny będą ustalane telefonicznie).
Beneficjentki i ewentualnie współmałżonkowie; poręczyciele i ewentualnie współmałżonkowie muszą posiadać ze sobą dowody osobiste.
 

ania informacji o formie zabezpieczenia umowy:
- poręczyciele lub poręczyciel - w tym przypadku zabezp. 2 poręczycieli - min. kwota wynagrodzeń 4000zł  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.10.2011 r.

Komisja Oceny Wniosków po ocenie Biznesplanów, wniosków o przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego podstawowego ustaliła kwoty dotacji dla Beneficjentek.
Na podstawie §8 Regulaminu uczestnictwa w bloku szkoleniowo -doradczym i przyznawania wsparcia finansowego Beneficjentowi przysługuje prawo do odwołania się od negatywnej decyzji Komisji Oceny Wniosków do Prezesa ŁIPH. Odwołania należy złożyć w formie pisemnej w Biurze Realizatora projektu w terminie 7 dni roboczych od dnia opublikowania wyników w ramach oceny KOW na stronie internetowej Realizatora projektu tj. w dniach 12.10 - 20.10.2011r.


Lista rankingowa
 
13.09.2011 r.

Składanie biznesplanów - ostateczny termindo 26 września 2011r. do godz. 16.00, w biurze ŁIPH w Łodzi ul. Tuwima 30.

Należy złożyć następującą dokumentację:
 
1) Biznes plan-plik do pobrania (wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w formie papierowej w skoroszytach z możliwością wpięcia do segregatora).
2)  Wniosek o przyznanie jednorazowego wsparcia -pik do pobrania
3) Harmonogram rzeczowo - finansowy-plik do pobrania
4) Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego-plik do pobrania
5)  Szacunkowe zestawienie wydatków, na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe – należy zrobić to samemu.
Wyżej wymienione dokumenty prosimy wypełnić elektronicznie, jak również każdorazowo podpisać czytelnie na ostatniej stronie.
Prosimy również o zaparafowanie stron tych dokumentów, które liczą więcej niż jedną stronę.
Komisja Oceny Wniosków będzie oceniała biznesplany w dn. 27.09-03.10.2011r.

 
25 sierpień 2011

Ostateczna lista rankingowa beneficjentek-plik do pobrania

19 sierpień 2011r.


Uprzejmie informujemy, że blok szkoleniowy odbędzie się w dniach 29.08-07.09.2011r w godz. 9.00-16.00. Blok doradczy w dn. 08.09-09.09.2011r. w godz. 9.00-12.00.

Szczegółowe informacje nt. udziału w bloku szkoleniowo-doradczym -plik do pobrania

10 sierpień 2011r.

Lista rankingowa po rozmowach kwalifikacyjnych-plik do pobrania

28 lipiec 2011r.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych -
plik do pobrania

27 lipiec 2011r.

Lista rankingowa po testach psychometrycznych- plik do pobrania
RANKING PO OCENIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH I ODWOŁANIACH

- LISTA


Testy psychometryczne odbędą się w dniu 14 lipca (czwartek) 2011r.
Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty i długopis.
 
Testy odbędą się w trzech grupach według harmonogramu zmieszczonego poniżej:


 Numer  formularza  Gr. i godz.
 1-46  gr.I  godz. 9-10
 47-83  gr.II  godz. 10:10- 11:10
 84-129  gr. III  godz. 11:20 - 12:20
        1/Z  
        1/P  
        4/Z  
        5/Z  


W Projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne – kobiety - zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które zamieszkują i poniżej 1 roku na terenach objętych wsparciem), zameldowane w m. Łodzi, powiatach: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński.

Priorytetowo, traktowane będą osoby:
1.   Osoby, które utraciły zatrudnienie, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie ostatnich 6 miesięcy, licząc od daty złożenia formularza, bądź utracą zatrudnienie (są w okresie wypowiedzenia).
2.   Osoby w wieku powyżej 45 roku życia.
3.   kobiety w wieku 50+
4.   bezrobotnych
5.   długotrwale bezrobotni
6.    nieaktywni zawodowo
Projekt, obejmuje następujące formy wsparcia:
- 60 godzin szkolenia grupowego(w tym 6 godz. doradztwa grupowego, 4 godz. doradztwa indywidualnego przed rejestracją działalności i 2 godz. doradztwa indywidualnego po rejestracji działalności),
- do 20.000 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej
- podstawowe wsparcie pomostowe do 600zł (przez 6 miesięcy)
- przedłużone wsparcie pomostowe do 600zł (przez 6 miesięcy)
Składanie formularzy zgłoszeniowych:

  • 30.05-10.06.20011r (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-17.00  w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej, ul. Tuwima 30, Łódź,
  • 30.05.2011r i 06.06.2011r. ( poniedziałek) w Zgierskim Oddziale Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej, ul. Długa 29a, Zgierz,
  • Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać pocztą/kurierem w dn. 30.05.2011r. – 10.06.2011r, na adres: Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Tuwima 30,
    90-002 Łódź. O przyjęciu formularza będzie decydowała data wpływu do biura projektu. Koperty muszą zawierać dopisek „Formularz zgłoszeniowy”. Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu po terminie rekrutacji pozostają bez rozpatrzenia.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W BLOKU SZKOLENIOWO – DORADCZYM ORAZ PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO - BIZNES JEST DLA KOBIET

REGULAMIN REKRUTACJI - BIZNES JEST DLA KOBIET


Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl