Menu

KIGNET INNOWACJE

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Krajową Izbą Gospodarczą-liderem i 11 innymi partnerami – instytucjami otoczenia biznesu, realizuje Projekt „KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

WWW.poig.gov.pl
WWW.parp.gov.pl
WWW.europa.eu
 
KIGNET-INNOWACJE www.kignet.pl

Cel projektu:

•     rozwój zintegrowanej sieci KIGNET Innowacje poprzez upowszechnienie i poprawę dostępności do  wysokiej jakości usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, świadczonych przedsiębiorcom
•     wzmocnienie innowacyjności w gospodarce poprzez tworzenie przyjaznego systemu informacji i kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami, a instytucjami działającymi na rzecz innowacji

Cele szczegółowe projektu:

•    Utworzenie na bazie sieci KIGNET izbowej sieci wsparcia współpracy, zarządzania i promocji klastrów: IZBOWA SIEĆ KLASTRÓW
•    Utworzenie i rozwój metod, form i narzędzi współpracy pomiędzy firmami a IOB naukowo-badawczymi krajowymi i zagranicznymi: BIZNES – NAUKA – BIZNES
•    Rozwój nowych usług proinnowacyjnych dla firm oraz świadczenie tych usług:
DYFUZJA INNOWACJI
•    Rozwój współpracy z sieciami proinnowacyjnymi krajowymi i zagranicznymi:
WSPÓŁPRACA DLA INNOWACYJNEGO ROZWOJU

W ramach projektu KIGNET Innowacje, przedsiębiorstwa mogą pozyskać bezpłatnie usługi doradztwa o charakterze proinnowacyjnym, związane z wdrażaniem innowacji w firmie, w zakresie objętym celami projektu. Usługi te świadczone będą przez doradców i konsultantów zatrudnionych w organizacjach tworzących sieć KIGNET Innowacje, w ramach pomocy publicznej de minimis (do 200 tys. Euro przez 3 lata dla firmy).

Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym proponowane aktualnie przedsiębiorstwom w ramach projektu KIGNET INNOWACJE, to m. in.:
- doradztwo związane z inicjowaniem i zarządzaniem klastrami
- doradztwo związane z audytem  technologicznym, audytem ekologiczno-energetycznym
- doradztwo z zakresie transferu technologii
- doradztwo z zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów,
- doradztwo związane z kojarzeniem partnerów handlowych, poszukiwaniem nowych rynków zbytu, przygotowaniem i organizowaniem udziału firm w targach i  misjach krajowych i zagranicznych oraz spotkań B2B,  
- doradztwo w zakresie tworzenia strategii sprzedaży produktów niszowych i specjalistycznych
- doradztwo związane z wdrażaniem systemów zarządzania jakością i certyfikacja,
- doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania polityką cen transferowych – przepływy pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W odpowiedzi na konkretne potrzeby firm w dziedzinie przygotowania i wdrożenia innowacji, opracowujemy oferty nowych kolejnych usług.

Realizacja projektu KIGNET Innowacje rozpoczęła się 1 kwietnia 2009 roku, a zakończenie przewidziane jest do 30 marca 2012 roku


Partnerzy projektu:
1.    Krajowa Izba Gospodarcza – lider projektu
2.    Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
3.    Lubelska Izba Rzemieślnicza
4.    Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
5.    Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu
6.    Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
7.    Oddział Terenowy Stowarzyszenia WOLNA PRZEDSIEBIORCZOŚĆ w Płocku
8.    Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada Miejska w Gliwicach
9.    Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
10.   Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Opolu
11.   Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu
12.   Polska Izba Turystyki
13.   Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach


 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl