Menu

ŁÓDZKA REWITA

Wartość projektu: 1 515 218,40 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 465 235,64 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – Miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Projekt jest realizowany przez Miasto Łódź w partnerstwie z Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową.

Termin realizacji projektu: 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Efekt: powstanie 30 działalności gospodarczych.

Cel główny projektu: zwiększenie przedsiębiorczości wśród 30 pozostających bez zatrudnienia Łodzian z obszaru rewitalizacji poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie przez minimum 12 m-cy samozatrudnienia.

Grupa docelowa: projekt skierowany będzie do zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej mieszkańców Łodzi z obszaru rewitalizacji (zarówno zamieszkujących teren rewitalizowany, jak też osób przeniesionych z związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji) w wieku od 30 roku życia, pozostających bez pracy i równocześnie znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby 50+, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach.
 

AKTUALIZACJA 27.12.2018
W wyniku procedury odwoławczej wpłynęło jedno odwołanie Pana Michała Misiaka. Informujemy, iż nie zostało uwzględnione. W związku z tym lista wstępna staje się listą ostateczną.

Przypominamy, iż do końca projektu przysługuje Państwu usługa indywidualnego doradztwa, które prowadzi Pan Marek Zimoch. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, prosimy o kontakt z biurem projektu (ŁIPH) lub bezpośrednio z Panem Zimochem.

AKTUALIZACJA 19.12.2018 (Edycja III) 
Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową osób z prawem do otrzymania wsparcia finansowego pomostowego przedłużonego w ramach III edycji. Dwie wskazane osoby, które ewentualnie chciałyby złożyć odwołanie, proszone są o złożenie tegoż do dnia 21.12.2018 roku do godziny 15.30 w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Aby poprawnie złożyć odwołanie należy zapoznać się z oceną i wypełnić załączoną kartę. Odwołanie powinno zawierać argumenty merytoryczne odnoszące się do poczynionej oceny i złożonych dokumentów.
WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA - III EDYCJA - PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE
> > KARTA ODWOŁANIA

 

AKTUALIZACJA 10.12.2018 (Edycja III) 
Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów do finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego. Wnioski o przedłużone wsparcie można składać od 10 grudnia do 14 grudnia br. w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, ul. Narutowicza 34, 1 piętro.

Wnioskując o finansowe wsparcie pomostowe przedłużone, prosimy nie zapomnieć o aktualizacji oświadczeń VAT. Jednocześnie informujemy, iż wnioskując o przedłużone wsparcie, musicie Państwo wnioskować ponownie o kwotę wsparcia. Może być to kwota w innej wysokości niż ta otrzymywania dotychczas. Nie więcej jednak niż 1500,00 zł. Należy jednak pamiętać, iż muszą być zachowane dotychczasowe kategorie wydatków z biznesplanu, bądź dodane w trybie zgody uzyskanej na skutek złożonego dotychczas podania.

Nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosku. Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości „Łódzka Rewita” z możliwości ubiegania się o przedłużone finansowe wsparcie pomostowe wyłączeni są uczestnicy projektu, dla których niemożliwa jest rzetelna ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, np. z uwagi na formę rozliczania się (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa).

WNIOSEK O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE
> > WZÓR UMOWY NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE
> > > SZACUNKOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW - WSPARCIE POMOSTOWE
> > > > RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
> > > > > OŚWIADCZENIE O NIEBYCIU PŁATNIKIEM VAT
> > > > > OŚWIADCZENIE O BYCIU PŁATNIKIEM VAT

 

AKTUALIZACJA 26.11.2018 (Edycja II) W wyniku oceny wniosków o przedłużone, finansowe, wsparcie pomostowe, publikujemy listę z wynikami ocen:

----lista rankingowa-----

Dwójce uczestniczek, którym nie przyznano wsparcia przysługuje prawo do złożenia odwołania.

Do godz. 15 00 dnia 29.11.2018 roku należy złożyć poniżej zamieszczoną kartę odwołania, która winna być wypełniona po zapoznaniu się z oceną.

Zapoznanie z oceną oraz składanie odwołań odbywa się w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej, ul. G. Narutowicza 34 90 -135 Łódź.

-----karta odwołania------

AKTUALIZACJA 26.10.2018 (Edycja II) 

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów do finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego. Wnioski o przedłużone wsparcie można składać od 12 listopada do 16 listopada br. w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, ul. Narutowicza 34, 1 piętro.

Wnioskując o finansowe wsparcie pomostowe przedłużone, prosimy nie zapomnieć o aktualizacji oświadczeń VAT. Jednocześnie informujemy, iż wnioskując o przedłużone wsparcie, musicie Państwo wnioskować ponownie o kwotę wsparcia. Może być to kwota w innej wysokości niż ta otrzymywania dotychczas. Nie więcej jednak niż 1500,00 zł. Należy jednak pamiętać, iż muszą być zachowane dotychczasowe kategorie wydatków z biznesplanu, bądź dodane w trybie zgody uzyskanej na skutek złożonego dotychczas podania.

Nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosku. Prosimy nie składać wniosków przed 12 listopada br. Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości „Łódzka Rewita” z możliwości ubiegania się o przedłużone finansowe wsparcie pomostowe wyłączeni są uczestnicy projektu, dla których niemożliwa jest rzetelna ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, np. z uwagi na formę rozliczania się (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa).
WNIOSEK O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE
> > WZÓR UMOWY NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE
> > > SZACUNKOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW - WSPARCIE POMOSTOWE
> > > > RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
> > > > > OŚWIADCZENIE O NIEBYCIU PŁATNIKIEM VAT
> > > > > OŚWIADCZENIE O BYCIU PŁATNIKIEM VAT

 

AKTUALIZACJA 18.09.2018 (Edycja I) W wyniku oceny wniosków o przedłużone, finansowe, wsparcie pomostowe, publikujemy listę z wynikami ocen:

----lista rankingowa-----

Trójce uczestników, którym nie przyznano wsparcia przysługuje prawo do złożenia odwołania.

Do godz. 15 00 dnia 21.09.2018 roku należy złożyć poniżej zamieszczoną kartę odwołania, która winna być wypełniona po zapoznaniu się z oceną.

Zapoznanie z oceną oraz składanie odwołań odbywa się w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej, ul. G. Narutowicza 34 90 -135 Łódź.

-----karta odwołania------

 

AKTUALIZACJA 31.07.2018 - Poniżej znajdują się dokumenty związane z ubieganiem się o przedłużone wsparcie pomostowe dla uczestików projektu. Wnioski o przedłużone wsparcie będzie można składać od 1 września do 7 września br. w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, ul. Narutowicza 34:
WNIOSEK O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE
> > WZÓR UMOWY NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE
> > > SZACUNKOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW - WSPARCIE POMOSTOWE
> > > > RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

AKTUALIZACJA 05.06.2018 - W związku z zakończeniem procedury oceny biznesplanów i procedury odwoławczej informujemy, iż lista rankingowa wstępna nie uległa zmianie. W ramach listy rezerwowej uległa zmianie jedynie punktacja dwóch uczestników. Publikujemy ostateczne wyniki z oceny biznesplanów w ramach III edycji projektu:
> OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA - III EDYCJA - BIZNESPLANY 05 06 2018
> > LISTA REZERWOWA - III EDYCJA - BIZNESPLANY 05 06 2018

Informujemy, iż szkolenie ABC przedsiębiorczości rozpoczyna się 06.06.2018 roku – poniżej szczegółowy harmonogram szkolenia wraz z podaniem miejsca jego realizacji. Szkolenie adresowane jest do osób z listy rankingowej. Obecność obowiązkowa.
> > > HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA CZERWIEC

 

W wyniku oceny biznesplanów w ramach III edycji projektu publikujemy listę osób, które wstępnie zakwalifikowały się do udzielenia wsparcia. Poniżej publikujemy także listę osób, którym przysługuje prawo do złożenia odwołania. 
> WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA - III EDYCJA - BIZNESPLANY 25 05 2018
> > LISTA OSÓB Z PRAWEM DO ODWOŁANIA - III EDYCJA BIZNESPLANY 25 05 2018*

Pięć osób z listy osób niezakwalifikowanych z prawem do odwołania ma prawo do złożenia odwołania w terminie 3 dni roboczych liczonych od 28.05.2018. do dnia 30.05.2018 roku. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w biurze projektu - Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Narutowicza 34, Łódź.
Poniżej zamieszczamy dokumenty: 

> OPIS PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ
> > KARTA ODWOŁANIA 1
> > KARTA ODWOŁANIA 2

Publikacja list ostatecznych nastąpi po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

 

W wyniku zakończenia procedury odwoławczej, informujemy, iż lista wstępna rankingowa z oceny biznesplanów w ramach II edycji projektu Łódzka Rewita nie uległa zamianie.

Lista rankingowa z dnia 16.04.2018 roku jest listą ostateczną. Szkolenie ABC przedsiębiorczości dla 10 uczestników/czek odbędzie się w dniach: 25, 27 kwietnia br., oraz 7 maja br. w siedzibie British Centre, ul. Kościuszki 93 w Łodzi – szczegółowy harmonogram zamieszczony jest poniżej: harmonogram na kwiecień/maj.

Jednocześnie w wyniku w/w procedury uległa zmianie kolejność na liście rezerwowej, którą zamieszczamy poniżej:
>>  ostateczna lista rezerwowa -24.04.2018r.

Lista rankingowa z oceny biznesplanów uczestników II edycji projektu:
> LISTA RANKINGOWA 16 04 2018*
> > LISTA REZERWOWA 16 04 2018


*Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań. Przewidywany termin publikacji ostatecznej listy to 20 lub 23 kwietnia br. Dopiero po tej publikacji nastąpi kontakt z zakwalifikowanymi uczestnikami w celu ustalenia dalszego postępowania w projekcie. Prosimy o cierpliwość.

Procedura odwoławcza w ramach oceny biznesplanów - II edycja:
> OPIS PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ
> > KARTA ODWOŁANIA 1
> > KARTA ODWOŁANIA 2

 

Aktualizacja 22 03 2018 - W związku z brakiem odwołań, wstępna lista rankingowa z procesu rekrutacji staje się OSTATECZNĄ listą rankingową.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do III edycji projektu / lista osób z prawem do odwołania:
> WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA - III EDYCJA REKRUTACJI 16 03 2018
> > LISTA OSÓB Z PRAWEM DO ODWOŁANIA - III EDYCJA REKRUTACJI 16 03 2018*
> > > LISTA OSÓB - REZYGNACJE
> > >  > LISTA OSÓB - PRZEKROCZONY LIMIT ZGŁOSZEŃ

* Siedem osób z listy osób niezakwalifikowanych z prawem do odwołania ma prawo do złożenia odwołania w terminie 3 dni roboczych liczonych od 19.03.2018. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w biurze projektu - Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Narutowicza 34, Łódź. Odwołanie musi uwzględniać merytoryczne uzasadnienie niezgody na argumenty przytoczone przez oceniających w procesie rekrutacji. Dokumenty z procesu rekrutacji wydajemy do wglądu w biurze projektu pod w/w adresem. Termin na złożenie odwołania mija 21.03.2018 o godz. 16 00.

Jeżeli dane odwołanie zostanie uwzględnione i liczba punktów będzie wystarczająca do zakwalifikowania się na listę osób przyjętych do projektu – wówczas zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa osób przyjętych do III edycji projektu „Łódzka Rewita”.

W związku z koniecznością przyjęcia do projektu w ramach edycji I 17 osób, w edycji III limit przyjęć wynosi 13 osób. Konieczność przyjęcia o 2 osoby więcej w I edycji wynikała z obowiązków wykonania w projekcie założonych wskaźników.
 

OSTATECZNA lista rankingowa, po ocenie odwołań, osób otrzymujących prawo do wsparcia finansowego na działalność gospodarczą I edycji projektu:
> LISTA RANKINGOWA OSTATECZNA 05 03 2018

Wyniki procedury odwoławczej od oceny biznesplanów I edycji:
> LISTA ODWOŁAŃ 05 03 2018
 

Lista rankingowa z oceny biznesplanów uczestników I edycji projektu:
> LISTA RANKINGOWA 23 02 208*
> > LISTA REZERWOWA 23 02 2018


*Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań. Przewidywany termin publikacji ostatecznej listy to 2 lub 5 marca br. Dopiero po tej publikacji nastąpi kontakt z zakwalifikowanymi uczestnikami w celu ustalenia dalszego postępowania w projekcie. Prosimy o cierpliwość.

Procedura odwoławcza w ramach oceny biznesplanów - I edycja:
> OPIS PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ
> > KARTA ODWOŁANIA

 

Lista wyników procesu rekrutacji do II edycji projektu*:
> LISTA WYNIKÓW II EDYCJA 06 02 2018

* Pięć osób z listy osób niezakwalifikowanych z prawem do odwołania ma prawo do złożenia odwołania w terminie 3 dni roboczych liczonych od 06.02.2018. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w biurze projektu - Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Narutowicza 34, Łódź.
 

Dla uczestników I edycji*:
> LISTA WYNIKÓW PROCESU REKRUTACJI I EDYCJI REALIZACJI PROJEKTU "ŁÓDZKA REWITA" 12 12 2017

* Dwie osoby niezakwalifikowane do projektu mają prawo do złożenia odwołania w terminie 3 dni roboczych liczonych od 14.12.2017. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w biurze projektu - Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Narutowicza 34, Łódź.

 

Miasto Łódź i Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszają do projektu „Łódzka Rewita”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Chciałbyś otworzyć własną działalność, lecz brak ci środków na start? - Jeśli zamieszkujesz obszar rewitalizowany miasta Łodzi lub zostałeś przesiedlony w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zgłoś się!

Udzielimy Ci bezzwrotnej dotacji w wysokości 25 000 zł plus wsparcia pomostowego na minimum 6 miesięcy prowadzenia działalności.


PROJEKT JEST SKIEROWANY DO OSÓB:

  • zamieszkujących obszar rewitalizowany w obrębie Miasta Łodzi lub przesiedlonych w związku z tym procesem, zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Łodzi 2026
  • mających skończone 30 lat
  • pozostających bez pracy: bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy*,

ORAZ spełniających jedno z poniższych kryteriów:

  • kobiet albo
  • mających ukończony 50 rok życia albo
  • mających niskie kwalifikacje albo
  • posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
  • długotrwale bezrobotnych.

*także osoby na urlopie wychowawczym, na emeryturze, rencie. Bezrobotni - rejestracja w PUP nie jest wymagana.


CO OFERUJEMY?
- warsztaty, szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działałności gospodarczej,
- jednorazowe wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej: 25 000 zł,
wsparcie pomostowe podstawowe do wysokości 1 500 zł miesięcznie przez minimum 6 miesięcy prowadzenia działalności z możliwością przedłużenia na kolejne 6 miesięcy.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
- wypełnij, podpisz i złóż wymagane dokumenty: formularz rekrutacyjny oraz formularz planowanej działalności gospodarczej. Prosimy o czytelne wypełnienie, najlepiej elektronicznie;
- oryginały dokumentów dostarcz osobiście do wybranego biura projektu lub wyślij pocztą tradycyjną; 
- nie przyjmujemy skanów, jedynie oryginalnie podpisane dokumenty!


Do pobrania - wypełnij, podpisz i złóż w biurze projektu:
> FORMULARZ REKRUTACYJNY
> > FORMULARZ PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ - II EDYCJA: 01.12.2017 - 15.01.2018

ZANIM ZŁOŻYSZ DOKUMENTY - UWAŻNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ WYKAZEM ULIC:
> REGULAMIN REKRUTACJI 
> > REGULAMIN REKRUTACJI DLA II EDYCJI

> > > OBSZAR REWITALIZOWANY - WYKAZ ADRESÓW


Dla uczestników:
> HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
> > HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY I EDYCJA

> > > HARMONOGRAM WARSZTATÓW II EDYCJA
> > > HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA MARZEC
> > > HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA KWIECIEŃ/MAJ
> > > HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA MAJ
> > > HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA CZERWIEC

Zaktualizowany regulamin przyznawania środków oraz zaktualizowany wzór umowy o udzielenie wsparcia:
> REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW 23 02 2018
> > UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO v12 03 2018

Dla uczestników - DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZYZNANIEM DOTACJI DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU:
> REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW
> > SCHEMAT BIZNESPLANU
> > > FORMULARZ ZMIAN W BIZNESPLANIE
> > > > KARTA OCENY BIZNESPLANU
> > > > > UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

 


Biura projektu:
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Narutowicza 34, I piętro
90-135 Łódź

Urząd Miasta Łodzi
al. Politechniki 32, II piętro, pokój 227
93-590 Łódź

Więcej informacji ze strony Łódzkiej Izby udzielają:
Joanna Wiśniewska
Marta Walczak

42 208 93 23
501 867 885

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl