Menu

ŁÓDZKA REWITA 2

„ŁÓDZKA REWITA II”                                                         

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                                   

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                                        

Wartość projektu: 1 600 568,40 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 552 501,49 PLN

Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – Miasto Łódź, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową  (Lider projektu) w partnerstwie z Miastem Łódź (Partner projektu).

Termin realizacji projektu: 01.09.2019 r. do 31.05.2021 r.

Grupa docelowa: 35 osób (20K/15M) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gosp.(DG) i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na

rynku pracy:

a) osoby po 50. r. ż.

b) osoby długotrwale bezrobotne

c) kobiety

d) osoby z niepełnosprawnościami

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 - 49 lat, którzy nie należą do w/w grup - maksymalnie 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem.

Projekt adresowany jest do mieszkańców, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, obszaru rewitalizowanego w obrębie miasta Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu. Wykaz adresów weryfikujący ten warunek znajduje się poniżej:

Obszar rewitalizowany - adresy

Cel główny projektu: wzrost przedsiębiorczości i aktywności wśród 25 pozostających bez zatrudnienia Łodzian zamieszkujących obszar rewitalizacji m. Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji - poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie przez minimum 12 m-cy samozatrudnienia.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ 2014-2020 tj.: "Zwiększenie liczby trwałych nowopowstwałych przedsiębiorstw (start-upów)" przez objęcie kompleksowym programem przedsiębiorczości os.30+spełniających kryteria grupy docelowej.

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć DG obejmuje:

1/ dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej: 27 000,00 PLN;

2/ wsparcie pomostowe 2000,00 PLN miesięcznie – przez 12 miesięcy

3/ wsparcie szkoleniowo– doradcze z zakresu prawa, finansów i marketingu.

Ponadto Uczestnicy projektu będą uczęszczali na warsztaty z pisania biznesplanów oraz na szkolenie z ABC przedsiębiorczości.

Strona projektu: www.uml.lodz.pl, www.izba.lodz.pl.

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:                   

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 34.

Biuro Partnera projektu:    

Urząd Miasta Łodzi, Departament Pracy, Edukacji i Sportu,,Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 93-590 Łódź, Al. Politechniki 32 (pok. 227).


Nabór zgłoszeń do projektu.

W dniach od 01.10.2019 do 16.10.2019, w godzinach od 10 00 do 15 00 przyjmujemy Państwa zgłoszenia do projektu Łódzka Rewita II. Dokumenty, które należy złożyć to:

> formularz rekrutacyjny

>> oświadczenie dot. danych osobowych

aby poprawnie je wypełnić należy uprzednio zapoznać się z regulaminem rekrutacji, a w szczególności zdefiniowanymi w nim pojęciami:

regulamin rekrutacji

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów (formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie dot. danych osobowych) należy złożyć w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej, ul. G. Narutowicza 34, 90 -135 Łódź, piętro I, po lewo od windy.

Wykaz adresów obszaru rewitalizowanego (czyli wykaz badający jeden z podstawowych warunków kwalifikowalności) znajduje się powyżej.

Prosimy o czytelne wypełnienie dokumentów.

Zakończono nabór zgłoszeń do projektu. 

Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych zamieścimy w drugiej połowie listopada. 


Dokumenty związane z przyznaniem środków na działalność  gospodarczą: 

> Biznesplan

> Oświadczenie o VAT

> Oświadczenie

> Regulamin przyznawania środków

> Wzór umowy

> Zestawienie wydatków 


> Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych - wyniki

 

AKTUALIZACJA 14.01.2020 - Zakończenie procesu rekrutacji i publikacja wyników:
> LISTA RANKINGOWA I REZERWOWA PO ETAPIE REKRUTACJI
> > LISTA FORMULARZY NIEKWALIFIKOWALNYCH I REZYGNACJI PO ETAPIE REKRUTACJI

AKTUALIZACJA 28.01.2020 - Harmonogram warsztatów:
> HARMONOGRAM WARSZTATÓW Z PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

WAŻNE! Przypominamy, że termin na złożenie biznesplanu upływa 28.02.2020 roku o godzinie 15 00. Prosimy biznesplany składać w siedzibie ŁIPH: ul. Narutowicza 34, 90 -135 Łódź, piętro 1, po lewo od windy - sekretariat.

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl