Menu

Łódź - I edycja projektu Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu


Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa jako realizator projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia –„Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu”, w dniu 11 lipca 2013r. zorganizowała konferencję poświęconą upowszechnieniu idei przedsiębiorczości i sposobom zapobiegania bezrobociu w naszym województwie.
 
Podczas konferencji przedstawiono rezultaty jakie ŁIPH osiągnęło w trakcie realizacji projektu –„Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu”, przedstawiono takżemożliwości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz możliwości skorzystania z pomocy oferowanej przez Regionalny Ośrodek EFS w Łodzi ( prezentacje poprowadzili Pan Kamil Szymonowicz i Pani Barbara Orłowska). Pan Tomasz Kędrzycki z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przedstawił możliwości pozyskania środków unijnych dla sektora MMŚP – Inicjatywa JEREMIE – fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego. O Łódzkiej Izbie Przemysłowo – Handlowej opowiedział Pan Kazimierz Kubiak – wieloletni członek ŁIPH.

Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Hotelu Qubus w Łodzi.

 

 
Zaproszenie
 
do udziału w konferencji zamykającej realizację projektu POKL 6.2 "Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast silą naszego regionu" oraz upowszechniającej osiągnięte rezultaty 
 
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa zaprasza na uroczyste zakończenie realizacji projektu pod nazwą „Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


Spotkanie odbędzie się w dniu 11 lipca 2013 r. o godzinie 11:00  w Sali Konferencyjnej Hotelu Qubus w Łodzi Aleja Mickiewicza 7.
 
PROGRAM KONFERENCJI ZAMYKAJĄCEJ PROJEKT:
10.30 – 11.00 Rejestracja/ Bufet kawowy
11.00 – 11.05 Powitanie
11.05 – 13.00 Wykład/ Prezentacja
13.00 – 14.00 Zakończenie konferencji/ Lunch
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miło nam poinformować, iż przystąpiliśmy do realizacji nowego projektu pt. "Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". www.efs.gov.pl     www.pokl.wup.lodz.pl

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego – przedłużonego wraz z załącznikami można składać do dnia 29 kwietnia 2011r. (piątek). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe

Załącznik do wniosku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z nowymi wytycznymi w sprawie rozliczania wsparcia jednorazowego oraz pomostowego, informujemy, iż rozliczeń trzeba dokonywać składając w siedzibie ŁIPH:

1.     Tabele wydatków według wzoru w załączniku pt: ”Tabela rozliczenia wsparcia”
2.   
Oświadczenie według wzoru w załączniku pt:” Oświadczenie”
.

Jednocześnie informujemy, iż dokonaliśmy zmian w regulaminie projektu w paragrafie 7 dotyczących zmian rozliczania wsparcia.

W związku z dokonanymi zmianami w regulaminie prosimy o odebranie z ŁIPH aneksów do umowy o udzielenie wsparcia finansowego jednorazowego oraz pomostowego.

TABELA ROZLICZENIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

TABELA ROZLICZENIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE  FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE

OŚWIADCZENIE  WSPARCIE  FINANSOWE

REGULAMIN zmiany – nowe wytyczne 2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Poniżej zamieszczamy stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  na temat podatku VAT:

Obowiązek przeznaczania całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez uczestnika projektu będącego płatnikiem podatku VAT dotyczy zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również środków finansowych  przyznanych w ramach wsparcia pomostowego. Obowiązek monitorowania odzyskiwanego podatku VAT dotyczy jedynie zwrotu zapłaconego podatku w okresie objętym realizacją projektu.”

Bardzo prosimy o opisywanie faktur  wystawionych Państwu za zakup współfinansowany ze środków UE według zamieszczonego poniżej wzoru. Zamieszczony niżej tekst prosimy uzupełnić i przepisać na odwrocie otrzymanej faktury.

Wydatek w wysokości…………………….. zł ……………………………………………( słownie)poniesiony w ramach projektu „Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu” współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Działanie 6.2 na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.02.00-10-190/09-00,  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(nr umowy beneficjenta o dane wsparcie - jednorazowe wsparcia finansowe na  rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wsparcie pomostowe)

Podczas posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dotyczącego  jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego podstawowego ustalono następujące kwoty dotacji:

Lista do pobrania

W związku z przyznaną dotacją prosimy o poprawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego i dofinansowania pomostowego – wg kwot podanych w wyżej zamieszczonej tabeli.  Harmonogramy prosimy składać w wersji papierowej do 15 listopada 2010r.

Od wyników pracy KOW przysługuje Państwu prawo złożenia odwołań – w ciągu 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników – (do 10 listopada  - czwartek - 2010 r. włącznie). 
W dniach 11 i 12 listopada Biuro Projektu będzie nieczynne.


Beneficjenci Ostateczni, którzy  otrzymali dofinansowanie powinni  otworzyć działalność gospodarczą, poinformować ŁIPH  o przyznanym numerze REGON i NIP, a także o numerze rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi ww. działalności gospodarczej.

Beneficjenci Ostateczni  w celu podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego zobowiązani  są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

Oświadczenie współmałżonka

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela

Deklaracja weksla In blanco

Składanie ww. dokumentów i podpisywanie umów o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego  nastąpi w dniach 17-18 listopada 2010r. w godzinach 8- 15.30. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia  Państwa wraz z poręczycielami  i podanie godziny w celu ułożenia harmonogramu spotkań. 

Uwaga! Niestawienie się w ŁIPH w celu podpisania umów w terminie 17-18 listopada rozumiane jest jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

Treść umów do wglądu

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Umowa o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, iż dnia 11.10.2010r. o godz. 16:00 w siedzibie ŁIPH miało miejsce posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. Poszczególnym członkom KOW, w drodze losowania, rozdano biznesplany do oceny. Wyniki zostaną podane do wiadomości po zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosimy o składanie  biznesplanów do dnia 28 września (wtorek) 2010 r. Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.


Do biznesplanu należy załączyć następującą dokumentację:

-
wniosek o przyznanie wsparcia finansowego,

- wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,

- harmonogram rzeczowo-finansowy,


a także
szacunkowe zestawienie wydatków, na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe.

Ww. dokumenty prosimy wypełnić elektronicznie lub pismem ręcznym  jak również każdorazowo podpisać czytelnie na ostatniej stronie.  Prosimy również o zaparafowanie stron tych dokumentów, które liczą więcej niż jedną stronę.

 Dokumentacja zgłoszeniowa uczestnictwa w projekcie:

-Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

- Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.

-Kwestionariusz osobowy.

-Oświadczenie UP o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

-Oświadczenie.

-Oświadczenie o pomocy de minimis.

-Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych , na które udzielona jest pomoc de minimis.

Harmonogram szkoleń

Biznesplan

Osoby z opublikowanej listy rankingowej po 3 etapach rekrutacji - zakwalifikowane do bloku szkoleniowo-doradczego – uprzejmie prosimy o przyniesie do środy 18.08.2010 r. do godz. 15:30 następujących dokumentów:

- zaświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej - Urząd Miasta Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej - według miejsca zamieszkania;

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu – właściwego dla miejsca zamieszkania;

- kopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu.

Ostateczna lista rankingowa po odwołaniach i zatwierdzona przez WUP w Łodzi

Jednoczenie informujemy, że blok szkoleniowo-doradczy odbędzie się w dniach 23.08.-03.09.2010r. – proszę zarezerwować sobie ten termin. Szkolenia będą w godz. 9:00-16:00 w siedzibie ŁIPH w Łodzi przy ul. Tuwima 30.

Informujemy, iż w dniach 26, 27 i 28 lipca 2010 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne.
Do rozmów przystąpiło 51 z 55 osób zakwalifikowanych.
Zrezygnowały 3 osoby: Formularz Nr 308; Formularz Nr 51; Formularz Nr 25.
Jedna osoba - Formularz Nr 206 - w ogóle się nie skontaktowała – w związku, z czym została usunięta z listy kandydatów.

Siedmiu osobom obniżono punktację o 10 pkt., w wyniku nieprawidłowej interpretacji zapisu Regulaminu projektu tj. §4 pkt.2, mówiący: „Priorytetowo traktowane będą osoby, które utraciły zatrudnienie, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie ostatnich 6 miesięcy licząc od daty złożenia formularza, bądź utracą zatrudnienie (są w okresie wypowiedzenia)”.

Kandydaci na rozmowach kwalifikacyjnych przedstawili dokumenty, które nie potwierdziły zasadności przyznania rzeczonych punktów – umowa o pracę na czas określony – umowa wygasła wraz z upływem czasu; rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika; tryb rozwiązania umowy zmieniony ugodą sądową na porozumieniem stron. Decyzja ta została skonsultowana z radcą prawnym, który wydał opinię prawną na podstawie przedłożonych dokumentów. Są to: Formularz Nr 414, Formularz Nr 432, Formularz Nr 295, Formularz Nr 383, Formularz Nr 227, Formularz Nr 229.

Jedna osoba - Formularz Nr 284 - nie przedstawiła żadnych dokumentów.

Publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych po III etapie rekrutacji – rozmowach kwalifikacyjnych - jednocześnie przypominamy, że od decyzji Komisji Rekrutacyjnej uczestnikom przysługuje odwołanie się od wyniku w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia listy rankingowej tj. do 13.08.2010 r. (piątek), do godz. 16:00.


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH PO 3 ETAPACH REKRUTACJI

 

LISTA RANKINGOWA WSZYSTKICH OSÓB PO ROZMOWACH KWALIFIKACYJNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w poniższym linku znajdziecie Państwo informację nt.

- wyników testów psychmetrycznych-zakładka 1
-punktacji po testach w kolejności wyników-zakładka 2
-listę rankingową osób zakwalifikowanych do rozmów kwalifikacyjnych-zakładka 3


LISTA RANKIGOWA PO TESTACH PSYCHOMETRYCZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z regulaminem projektu, po testach psychometrycznych nie przysługuje prawo do odwołań.

Informujemy, iż rozmowy rekrutacyjne będą odbywały się w dniach 26, 27,28  lipca 2010 roku. Zapraszamy do siedziby ŁIPH na ulicę Tuwima 30 lok 4.
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rozmów kwalifikacyjnych, który umieszczamy w zakładce poniżej.

HARMONOGRAM ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH


Osobom, które zakwalifikowały się do III etapu rekrutacji - rozmów kwalifikacyjnych, przypominamy o przyniesieniu na rozmowę niezbędnych dokumentów takich jak:

- zaświadczenie z Urzędu Pracy dotyczące osób bezrobotnych
- zaświadczenie potwierdzające zwolnienie z pracy z przyczyn lezących po stronie pracodawcy
- dowód osobisty
- inne dokumenty oraz zaświadczenia na które Kandydat powoływał się w formularzu zgłoszeniowym (np. umowy przedwstępne).

 
LISTA RANKINGOWA PO ODWOŁANIACH OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO NASTĘPNEGO ETAPU

TESTY PSYCHOMETRYCZNE (informacja o terminach i podziale na grupy). Testy odbędą się w siedzibie ŁIPH ul. Tuwima 30 w Łodzi

ZBIORCZA LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO ODWOŁANIACH
 

Ze względu na dużą ilość odwołań termin rozpatrywania złożonych odwołań przez Komisję Odwoławczą został przedłużony.
Uprzejmie informujemy, iż terminy testów psychometrycznych dla kandydatów projektu ”Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu” zostaną ogłoszone po 21 czerwca br.

Publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji, jednocześnie przypominamy, iż  zgodnie z Regulaminem uczestnikom przysługuje odwołanie się od wyniku w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia listy rankingowej tj. do 09-06-2010 r.
W dniu 4 czerwca br. ( piątek) biuro ŁIPH nie pracuje.

 

 

LISTA RANKINGOWA - 31.05.2010 r.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich uczestników wraz z punkatcją za poszczególne kategorie.

Pełna lista uczestników

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 kwietnia 2010r. o godz. 14:30 zakończono przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. „Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu”. Wpłynęło 465 wniosków.
Przewidywany termin bloku szkoleniowo-doradczego - druga połowa lipca 2010r.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I edycja - miasto Łódź, powiat łódzki wschodni

SKŁADANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH: 6-23 kwiecień 2010 r. 9:30 – 14:30 w siedzibie ŁIPH w Łodzi ul. Tuwima 30. Formularz składamy w dwóch egzemplarzach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W związku z częstymi pytaniami i zgłaszanymi przez Państwa wątpliwościami, co do zameldowania informujemy, iż na stronie zamieszono obowiązujący Regulamin w nowej wersji.

REGULAMIN PROJEKTU nowy

Warunkiem uczestnictwa jest ZAMELDOWANIE na terenie działania projektu oraz NIEPOSIADANIE  zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres ostatnich 12 miesięcy!

Priorytetowo traktowane będą:

 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć działalność gospodarczą niezwiązaną z produkcją roślinną i zwierzęcą;
 • osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie do 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, bądź utracą zatrudnienie (są w okresie wypowiedzenia);
 • osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne;
 • osoby do 25 r.ż.;
 • osoby w wieku 45+.

 Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 • 60 godz. szkolenia grupowego; 
 • 25 godz. doradztwa grupowego;  
 • 6 godz. doradztwa indywidualnego (4 godz. przed rejestracją działalności i 2 godz. po rejestracji);   
 • do 40 000 zł bezzwrotnej dotacji;
 • podstawowe wsparcie pomostowe do 1100 zł/miesiąc (przez 6 miesięcy) – wszyscy BO;  
 • przedłużone wsparcie pomostowe do 1100zł/miesiąc (przez 6 miesięcy) – 10 osób.  

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
tel. 42 630 66 64, 42 250 54 50
ul. Tuwima 30, 90-002 Łódź                                                                       
e-mail:
biuro@izba.lodz.pl , www.izba.lodz.pl                                        

 

GRUPA

 

KRYTERIUM   KWALIFIKACJI

TERMIN  

I

 

powiat: Miasto Łódź, łódzki wschodni

6-23 kwiecień 2010 r.

II

 

powiat zduńskowolski

październik 2010 r.

III

 

powiat sieradzki

III kwartał  2011 r.

IV

 

powiat wieluński

I kwartał 2012 r.

 

 

 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl