Menu

Łódzki Explorer B+R

AKTUALNOŚCI

Generator B+R – lek na niską użyteczność wyników prac badawczo-rozwojowych!
 
We współczesnym świecie wzrost gospodarczy jest w znacznym stopniu związany z wprowadzanymi innowacjami. Silna gospodarka to właśnie gospodarka innowacyjna. Bezsprzecznie jednak wprowadzanie na rynek nowych produktów, usług i technologii jest możliwe jedynie dzięki współpracy świata nauki i biznesu.
 
Tymczasem w Polsce ogromnymi problemami są brak efektywnej współpracy pomiędzy biznesem a nauką oraz niska użyteczność wyników prac badawczo-naukowych. Powyższe problemy nie tylko spowalniają rozwój gospodarczy, ale mają także bezpośredni wpływ na zbyt małą liczbę innowacji. Tym ważniejsze i bardziej konieczne stało się opracowanie takiego rozwiązania, które byłoby odpowiedzą na problemy środowiska naukowego, które dotyczą zarówno samych relacji z biznesem, jak również planowania projektów użytecznych dla gospodarki.
 
Problemy, które dotyczą całego kraju, dotyczą także woj. łódzkiego, w którym realizowany jest projekt pn. „ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego”, w ramach którego opracowany został Generator B+R. To właśnie dlatego przy jego projektowaniu twórcy zwrócili szczególną uwagę na trzy zasadnicze problemy, tj. niski poziom współpracy nauki z biznesem, słabą jakość planowania B+R oraz niską użyteczność badań.
 
Generator B+R pozwala zatem na przeprowadzenie pełnej diagnozy potrzeb rynkowych i prezentację podstawowych rezultatów w prosty i przyjazny dla obu stron sposób. Jeden z modułów pozwala z kolei zbadać potrzeby badawcze gospodarki oraz potencjalnych odbiorców projektu, dzięki czemu naukowcy mogą samodzielnie identyfikować potencjalnych odbiorców ich projektów z biznesu i pierwsi nawiązywać kontakt zwiększając jednocześnie swoją widoczność na rynku. Ponadto Generator zakłada pracę w zespole w oparciu o przyjęte w jednostce B+R plany strategiczne. Projektując dane rozwiązanie użytkownik musi zastanowić się nad tym, jak jego pomysł wpisuje się w strategię działania jednostki, którą reprezentuje lub w zadania, które realizuje.Co niezwykle istotne Generator już na etapie planowania projektu wymusza niejako na użytkowniku dogłębną analizę z punktu widzenia użyteczności projektu, jego przewidywanych rezultatów i wpływów jakie może mieć w sferze gospodarczej.
 
Generator B+R jest doskonałym narzędziem, które pozwala zarówno naukowcom, przedsiębiorcom, jak i pracownikom placówek badawczych, studentom, doktorantom, członkom izb gospodarczych czy instytucji otoczenia biznesu na efektywniejsze i pełniejsze poznanie oferty B+R!Generator powstał w wyniku współpracy Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” ze środowiskami przedsiębiorców i naukowców województwa łódzkiego.
 
GENERATOR PROJEKTÓW B+Rma charakter programu komputerowego dostępnego on-line, któryskłada się z 7 modułów i kilkudziesięciu podmodułów pomocnych przy rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z działalnością badawczo-rozwojową i współpracą jednostek badawczych z biznesem, a ostatecznie pozwalających na opracowanie projektów B+R.
 
GENERATOR JEST NARZĘDZIEM:
-wspierającymjednostki naukowe w procesie przygotowywania projektów badawczo-rozwojowych i naukowych o praktycznym charakterze i ścisłym powiązaniu z gospodarką,
-wspomagającym budowanie strategii badawczej, zarządzanie zasobami wiedzy i informacji niezbędnymi do sformułowania koncepcji badawczych, rozpoznawanie rynku badawczego oraz potrzeb badawczych gospodarki…
-pomocnymprzy tworzeniu pomysłów na projekty badawcze, ich ocenę i wybór,
-umożliwiającym konkretyzację produktu badawczo-rozwojowego tak aby lepiej spełniał on potrzeby użytkowników końcowych,
-pozwalającymna sporządzenie opisu projektu, jego ocenę oraz ułatwiającym zaprojektowanie ochrony własności intelektualnej wytworzonej w projekcie.
 
Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym tak naprawdę jest Generator B+R - przyjdź na nasze spotkania. Poznasz pierwsze tego typu oprogramowanie w Polsce!

11.10.2013 r.
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa ogłasza nabór na ewaluatora zewnętrznego narzędzia wypracowanego w ramach projektu Łódzki Explorer B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego. Szczegóły oferty znajdują się w załączonym pliku.


Ogłoszenie ofertowe – ewaluacja zewnętrzna produktu (plik do pobrania)Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu, organizowanym w ramach Projektu „ŁÓDZKI EXPLORER B+R". Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego”.

Celem szkolenia jest  zapoznanie uczestników z założeniami i funkcjonalnością innowacyjnego, nowo opracowanego narzędzia elektronicznego wspomagającego  jednostki naukowe  i  przedsiębiorców w zakresie przygotowywania projektów badawczo-rozwojowych o praktycznym charakterze i ścisłym powiązaniu z gospodarką. 

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy naukowi, menedżerowie projektów  B+R i przedsiębiorcy – osoby zamieszkałe lub pracujące  na terenie województwa łódzkiego. Informacje o Projekcie dostępne są pod adresem: www.lodzkiekreuje.pl

Szkolenie będzie się odbywać w dwóch turach, tj. w dniu 23.04.2013 r. oraz w dniu 28.05.2013 r. Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: biuro@izba.lodz.pl Formularze można nadsyłać do dnia 20.04.2013 r. Ilość miejsc jest ograniczona, a w przypadku dużej liczby chętnych decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną o tym fakcie powiadomione drogą elektroniczną i otrzymają pełną informację dotyczącą miejsca i planu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- plik do pobrania


W dniu 26 marca br. odbyło się, w siedzibie naszj Izby, pierwsze spotkanie fokusowe. Uczestniczyli w nim przedstawiciele świata nauki oraz przedsiębiorcy.


W realizacji projektu niezwykle pomocne są opinie przedsiębiorców odnoszące się do ofert współpracy technologicznej instytucji badawczych, a zwłaszcza opinie wskazujące jakich elementów brakuje w ofertach tychże instytucji. Spotkania fokusowe będące cześcią realizacji projektu mają na celu poznanie dotychczasowych doświadczeń przedsiębiorstw we współpracy z instytucjami badawczymi, słabych i silnych stron tej współpracy, jak również możliwości lepszego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. 
 
W ocenie organizatorów spotkania przyczynią się do dopasowania oferty instytucji badawczych do potrzeb gospodarki, obniżą koszty wprowadzania innowacji oraz koszty korzystania z licencji i know-how, co  tym samym podniesie konkurencyjność firm.
 Razem z  Fundacją Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym rozpoczęliśmy realizację projektu pt: ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie narzędzi elektronicznych, służących do inicjowania, planowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych, w sposób możliwie najbardziej przydatny dla gospodarki a także do formułowania oferty placówek badawczych dla biznesu. Zaproponowane w projekcie rozwiązanie przyczyni się do wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki w zakresie podniesienia aplikacyjności projektów B+R w gospodarce.

Cele szczegółowe projektu obejmują:


- nabycie przez kadrę naukową i przedsiębiorców w woj. łódzkim narzędzi do inicjowania, planowania i wdrażania projektów B+R oraz poznanie najlepszych polskich i zagranicznych praktyk w zakresie projektowania programów badawczych mogących mieć znaczenie dla gospodarki;

- kreowanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie B+R poprzez promocję korzyści z wdrażania wyników badań do praktyki operacyjnej przedsiębiorstw oraz promocja idei współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki w woj. łódzkim w mediach i środkach masowego przekazu;

- opracowanie listy potrzeb w zakresie oprogramowania ułatwiającego inicjowanie, planowanie i wdrażanie projektów B+R;

- opracowanie Generatora projektów B+R i przeszkolenie potencjalnych użytkowników Generatora w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzia;


- przeprowadzenie coachingu/szkoleń praktycznych postępów uczestników w planowaniu B+R. Udział w projekcie jest bezpłatny !

GENERATOR PROJEKTÓW B+R

GENERATOR PROJEKTÓW B+R to oprogramowanie, które ułatwi inicjowanie, planowanie i wdrażanie projektów B+R. GENERATOR PROJEKTÓW B+R pozwoli zarówno naukowcom i przedsiębiorcom, jak i pracownikom placówek badawczych, studentom, doktorantom, członkom izb gospodarczych czy instytucji otoczenia biznesu na efektywniejsze i pełniejsze poznanie oferty B+R!


Opracowany w ramach projektu Generator będzie zawierał m.in.: algorytmy umożliwiające ocenę kosztów projektu, kosztów ochrony własności intelektualnej, ocenę potencjalnych zastosowań w gospodarce oraz inne elementy, określone podczas analizy problemu. Generator będzie zawierał także wbudowane systemy pomagające w wyszukiwaniu metod rozwiązywania określonych problemów.

Będzie również wspomagał wyszukiwanie zasobów informacyjnych do tworzenia projektów. W ramach generatora zbudowany zostanie wzorcowy sposób prezentowania wyników badań środowisku przedsiębiorców. Uwzględnione zostaną przy tym takie elementy jak:
- warunki korzystania z wyników badań,
- możliwość uzyskania praw wyłącznych,
- koszt korzystania z licencji/know-how, 
- potencjalne zastosowania,
- dalsze kierunki badań i wdrożeń.

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

Lider:
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa istnieje, w swoim obecnym kształcie, od 1990 roku. Jest największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie. Skupia ponad 300 podmiotów gospodarczych i jest liczącym się partnerem reprezentującym interesy swoich członków wobec władz administracji państwowej i samorządowej. ŁIPH jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej umożliwiając tą drogą prezentację interesów naszych przedsiębiorców na forum ogólnopolskim.
 

 
Partner:

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" rozpoczęła swoją działalność na początku 1993 r. Jest jednym z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i należy do czołowych polskich think tank. Będąc zapleczem intelektualnym swojego fundatora - Krajowej Izby Gospodarczej, największej polskiej organizacji reprezentującej przedsiębiorców - Instytut ma w swoim dorobku ponad 60 zrealizowanych projektów, ponad 70 opracowanych raportów, setki zaopiniowanych aktów prawnych, kilkadziesiąt zorganizowanych konferencji, warsztatów i seminariów zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych.
O rezultatach naszej dziaInstytut kontynuuje również badania w zakresie budowy demokracji, rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, rozwoju technologii, deregulacji gospodarki oraz etyki biznesu. W latach 1995-2000 Instytut realizował głównie projekty dotyczące deregulacji gospodarki i opracował m.in. raporty nt. deregulacji systemu podatkowego, prawa pracy i systemu koncesjonowania.

Jedną z dziedzin, nad którą Instytut prowadził badania w ciągu ostatnich lat jest rozwój dziedzin opartych na wiedzy w Polsce. W tym zakresie opracowanych zostało kilka raportów oraz powstały rekomendacje dotyczące zmian m.in. w prawie podatkowym tak, aby sprzyjało przedsiębiorstwom prowadzącym prace B+R. Rekomendacje zawierają także propozycje zmian w ustawie o telekomunikacji, systemie edukacji, systemie finansowania badań naukowych ze środków publicznych oraz prawie dotyczących ochrony własności intelektualnej.


łalności pisały zarówno dzienniki (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Polska Europa Świat), jak i tygodniki (Wprost, Polityka). Materiały emitowano ponadto w rozgłośniach radiowych (Polskie Radio) oraz stacjach telewizyjnych (Telewizja Polska - centralna oraz oddziały regionalne, TV Biznes). Do tej pory udało nam się zgromadzić ponad 1600 materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych dokumentujących dokonania Instytutu.


Zapraszamy na stronę internetową projektu  http://www.lodzkiekreuje.pl/index.html  


Lider:

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
- biuro projektu
ul. Tuwima 30
90-002 Łódź
tel. kom. +49 797 991 360
      (+48 42 ) 250 54 50
      (+48 42) 250 54 51
fax (+48 42) 630 39 79
Koordynator projektu- Jolanta Pacura
e-mail: j.pacura@izba.lodz.pl
Osoby do kontaktu:
Jakub Krzyżaniak j.krzyzaniak@izba.lodz.pl ; Marcin Gucwa m.gucwa@izba.lodz.pl

Partner:

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
Tel. (22) 630 98 01-03
Fax. (22) 826 25 96
e-mail: iped@kig.pl
Osoby do kontaktu: Paulina Bednarz, Marta Danielczuk 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl