Menu

PROWADZĘ SWOJĄ FIRMĘ

Wartość projektu: 1 577 824, 80 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 526 791,08 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Projekt jest realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową.

Termin realizacji projektu: 01.03.2017 r. do 31.12.2018 r.

Cel główny projektu: wzrost przedsiębiorczości i aktywności zawodowej pośród 80 os. (60k/20m) poprzez utworzenie 34 trwałych działalności gospodarczych (start – upów) na terenie ŁOM do 31.12.2018 roku.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru ŁOM tj. osób, które zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze ŁOM (m. Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki – wschodni, zgierski, pabianicki). Wsparciem zostanie objętych 80 osób (60k/20m) po 29 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, a które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby 50+, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach. W grupie docelowej 50% osób stanowić będą osoby bezrobotne.

Efekt: powstanie 34 działalności gospodarczych.

AKTUALIZACJA 20.11.2017
Szanowni Państwo, w ramach procedury odwoławczej i ponownej weryfikacji ocen biznesplanów publikujemy listę rankingową 15 osób, które złożyły odwołania. 4 pierwsze osoby z tej listy otrzymują dotację na działałność gospodarczą.

> LISTA RANKINGOWA PO ETAPIE ODWOŁAŃ - 20 11 2017


DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU - NOWE:
> LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA - 02 11 2017
> > LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ODWOŁANIA - 02 11 2017**
> > > KARTA ODWOŁANIA OD OCENY BIZNESPLANU


** W związku z pomyłką pisarską zamieszczamy skorygowany wymiar punktacji dotyczący jednego z uczestników projektu z listy osób niezakwalifikowanych. Korekta nie powoduje zmiany w zakresie listy biznesplanów wyłonionych do dofinansowania. Za zaistniałą sytuację przepraszamy. 

Nr form.

NAZWISKO i IMIĘ

Łączna suma punktów

76

Błasiak Andrzej

105,8

 

ŁIPH informuje, że dysponuje jeszcze 4 dotacjami, które zostaną przyznane w drodze odwołań.
Osoby, które nie otrzymały wsparcia finansowego, mogą złożyć odwołanie w przeciągu 5 dni roboczych liczonych od 06.11.2017 (poniedziałek) do dnia 10.11.2017 (piątek).

Lista 4 kolejnych biznesplanów, wyłonionych do dofinansowania, zostanie opublikowana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań. W przypadku braku odwołań dotacja zostanie przyznana 4 osobom z najwyższą liczbą punktów z listy dodatkowej. W przypadku uwzględnienia odwołania danego uczestnika spowoduje, że kolejność osób na liście dodatkowej ulegnie zmianie.

Procedura odwoławcza:

  1. Od 06.11 do 10.11.2017 należy osobiście zgłosić się do siedziby ŁIPH  (ul. Narutowicza 34, 90 -135 Łódź)

gdzie zostaną udostępnione karty oceny biznesplanów. Na ich podstawie należy wypełnić w załączonej karcie odwołania:

a.Punkt (kryterium) z karty oceny biznesplanu, którego dotyczy odwołanie.

b.Merytoryczne uzasadnienie uczestnika kwestionowanej oceny.

c.Imię i nazwisko oceniającego, którego dotyczy składane odwołanie.

Następnie wypełnioną kartę/karty odwołania należy przekazać pracownikowi biura.
Niezwłocznie po upływie w/w terminu i po dodatkowej ocenie zostanie opublikowana lista 4 osób, które otrzymały dotację na działalność gospodarczą z listy dodatkowej.

ŁIPH zastrzega, iż złożenie odwołania nie oznacza jego uwzględnienia.


DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU - STARE:
> LISTA RANKINGOWA PO ETAPIE REKRUTACYJNYM - 18 08 2017 

DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:
> SCHEMAT BIZNESPLANU
> > KARTA OCENY BIZNESPLANU
> > > REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW
> > > > UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA

 

 

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa realizuje projekt „PROWADZĘ SWOJĄ FIRMĘ”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Masz pomysł na firmę, brak ci środków na start? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Udzielimy Ci bezzwrotnej dotacji w wysokości 36.400 zł (w tym jednorazowe wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe podstawowe).


PROJEKT JEST SKIEROWANY DO OSÓB:

  • zamieszkujących, w rozumieniu przepisów KC, na terenie miasta Łodzi oraz powiatu: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego;
  • będących powyżej 30. roku życia;
  • pozostających bez pracy (bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo) - rejestracja w PUP nie jest wymagana;

ORAZ spełniających jedno z poniższych kryteriów:
- kobiety
- osoby, które ukończyły 50. rok życia
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby długotrwale bezrobotne.

UWAGA! Do projektu mogą zgłaszać się również osoby na emeryturze/rencie!

CO OFERUJEMY?
- warsztaty oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działałności gospodarczej,
- jednorazowe wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej: 22 000 zł,
wsparcie pomostowe podstawowe do wysokości 1 200 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy prowadzenia działałności.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
- wypełnij, podpisz i złóż wymagane dokumenty: formularz rekrutacyjny, formularz planowanej działalności gospodarczej oraz oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych. Prosimy o czytelne wypełnienie, najlepiej elektronicznie.
- oryginały dokumentów dostarcz osobiście do biura projektu lub wyślij pocztą tradycyjną; 
- nie przyjmujemy skanów, jedynie oryginalnie podpisane dokumenty!


Do pobrania - wypełnij, podpisz i złóż w biurze projektu:
> FORMULARZ REKRUTACYJNY
> > FORMULARZ PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
> > > OŚWIADCZENIE - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ: do 30 czerwca 2017
 

ZANIM ZŁOŻYSZ DOKUMENTY - UWAŻNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM:
REGULAMIN REKRUTACJI
HARMONOGRAM WSPARCIA


Biuro projektu:
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Narutowicza 34, I piętro
90-135 Łódź

Więcej informacji udziela:
Joanna Wiśniewska
Marta Walczak

42 208 93 23
797 991 360
501 867 885

 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl