Menu

Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim - III Edycja - powiat piotrkowski oraz miasto Piotrków Trybunalski 

Projekt pt. : "Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". www.efs.gov.pl  www.pokl.wup.lodz.pl

Ruszyła III EDYCJA projektu pt. : Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie piotrkowskim oraz mieście Piotrków Trybunalski, które nie posiadają wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W projekcie mogą brać udział wyłącznie osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.


 
REGULAMIM PROJEKTU - plik do pobrania
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - plik do pobrania


Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

- 40 godzin szkolenia grupowego; 
- 9 godzin doradztwa indywidualnego (6 godz. przed rejestracją działalności i 3 godz. po rejestracji);
- do 20 000 zł bezzwrotnej dotacji;
- podstawowe wsparcie pomostowe do 600 zł/miesiąc - przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej); 
- przedłużone wsparcie pomostowe do 600 zł/miesiąc - przez kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (dla części Beneficjentów, tylko w uzasadnionych przypadkach).

Priorytetowo będą traktowane osoby:

- w wieku 45+
  
- długotrwale bezrobotne;
- zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu bądź mające utracić zatrudnienie (będące w okresie wypowiedzenia);
- zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć działalność gospodarczą niezwiązaną z produkcją roślinną i zwierzęcą.
 

 zapytanie ofertowe z dn. 05.09.2012r. - szkolenie III edycja - plik do pobrania
Zapytanie ofertowe z dn. 03.12.2012 r. - materiały szkoleniowe - plik do pobrania


AKTUALNE INFORMACJE O PROJEKCIE DLA KANDYDTATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU / BENEFICJENTÓW

24.09.2013 r.
Informujemy, że wpłynęły cztery odwołania od wyników oceny KOW. W wyniku ich rozpatrzenia, trzem osobom (Piotr Grabowski, Sylwester Strzelczyk, Jan Wróblewski) przyznano wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości 414,85 PLN miesięcznie.


06.09.2013 r.

Informacja nt. wyników oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego-przedłużonego - plik do pobrania

Od wyników KOW przysługuje możliwość odwołania do dnia 17.09.2013 r.  w Biurze Projektu przy ul. Tuwima 30 w Łodzi do godziny 16:00 lub przy Al. 3-go Maja 2 w Piotrkowie Trybunalskim do godziny 15:00.
Istnieje możliwość nadsyłania pism drogą mailową na adres j.krzyzaniak@izba.lodz.pl do godziny 16:00.


09.07.2013 r.

WNIOSEK DO POBRANIA


Uprzejmie informujemy, iż do dnia 23 lipca 2013 r.  przyjmowane będą wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego na okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Aby ubiegać się o przyznanie wymienionego wyżej wsparcia należy złożyć zamieszczony powyżej wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami określonymi we wniosku. Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne (nie zawierające wszystkich wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania wniosków:

- Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go maja 2, 97-300 Piotrków Trybunalski (III piętro, pokój 312, w godzinach od 9:00 do 15:00);

- Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Tuwima 30, 90-002 Łódź (I piętro, lokal nr 4, w godzinach od 8:00 do 16:00).

Wszyscy Beneficjenci Pomocy otrzymają również drogą elektroniczną szczegółową informację odnośnie wymaganych załączników do wniosku. Ponadto informacje związane z udzieleniem przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego można znaleźć w Regulaminie Projektu.

 21.03.2013 r.
Informujemy, że wpłynęło jedno odwołanie od wyników oceny KOW. W wyniku rozpatrzenia odwołania Pani Marcie Rudzkiej przyznano pełną kwotę dotacji (20 000,00 PLN).


04.03.2013 r.

Szanowni Państwo,
Poniżej załączamy listę przyznanych kwot na jednorazowe wsparcie finansowe oraz na wsparcie pomostowe-podstawowe:

Lista przyznanych kwot - W P - III edycja - plik do pobrania

Lista rankingowa na podstawie ocen KOW JWF - III edycja - plik do pobrania


Od wyników KOW przysługuje możliwość odwołania do dnia 13.03.2013 r.  w Biurze Projektu przy ul. Tuwima 30 w Łodzi do godziny 16:00 lub przy Al. 3-go Maja 2 w Piotrkowie Trybunalskim do godziny 15:00.
Istnieje możliwość nadsyłania pism drogą mailową na adres j.krzyzaniak@izba.lodz.pl do godziny 16:00.05.02.2013 r.
Zawiadamiamy o posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków (ocena złożonych wniosków o jednorazowe wsparcia finansowe i wsparcie pomostowe-podstawowe dla III edycji projektu dla powiatu piotrkowskiego i miasta Piotkrów Trybunalski), które odbędzie się w dniu 11.02.2013 r. o godzinie 15:00 oraz 21.02.2013 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Biura Projektu przy ul. Tuwima 30 w Łodzi.

21.01.2013 r.
Informujemy, że wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego podstawowego wraz z wymaganymi załącznikami (wzory dostarczone drogą elektroniczną) należy złożyć po zakończeniu doradztwa indywidualnego, w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2013 r.
Dla osób, które w związku ze specyfiką planowanej działalności, korzystają z przyspieszonej procedury realizacji projektu ostateczny termin składania w/w dokumentów upływa w dniu 30.01.2013 r.
Dokumenty można składać zarówno w Biurze Projektu w Łodzi (Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Tuwima 30, 90-002 Łódź) w godzinach od 8:00 do 16:00, jak i w oddziale regionalnym Biura w Piotrkowie Trybunalskim (Regionalna Izba Gospodarcza, Al. 3-go maja, 97-300 Piotrków Trybunalski) w godzinach od 9:00 do 15:00.


11.01.2013 r.
Zgodnie z informacją podaną na szkoleniu, drogą elektroniczną została rozesłana informacja o możliwościach refundacji kosztów dojazdów na szkolenia.
Uprzejmie informujemy również, iż w dniu 21 stycznia 2013 roku (tj. najbliższy poniedziałek) o godzinie 10:00, w Pensjonacie „Altamira” przy ul. Dmowskiego 38B w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się spotkanie informacyjne z Doradcami Indywidualnymi, którzy w ramach realizacji Projektu będą prowadzić dla Państwa doradztwo indywidualne przed rejestracją działalności gospodarczej. Podczas spotkania ustalą Państwo warunki i zasady współpracy z Doradcami, do których zostali Państwo przypisani (wykaz Doradców Indywidualnych wraz z przydzielonymi do nich osobami oraz danymi kontaktowymi został przesłany drogą elektronicznąi) oraz otrzymają Państwo certyfikaty ukończenia szkolenia, w którym partycypowali Państwo w dniach od 7 do 11 stycznia bieżącego roku. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.


28.12.2012 r.
Ostateczna lista uczetników III Edycji Projektu wraz  z informacją o szkoleniach.


05.12.2012 r.
Lista rankingowa po rozmowach kwalifikacyjnych - plik do pobrania


Informujemy, iż dokumenty niezbędne do weryfikacji informacji zawartych w Formularzach Zgłoszeniowych należy złożyć do dnia 13 GRUDNIA 2012 r. do godziny 11:00 ! Jest to termin nie przekraczalny. Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną (w formie zeskanowanych dokumentów) na adres j.krzyzaniak@izba.lodz.pllub złożyć osobiście w Biurach Projektu (ul.Tuwima 30, 90-002 w Łodzi w godzinach od 8:00 do 16:00 - siedziba Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej) lub Aleje 3-go Maja 3 -pokój 312 w godzinach od 9:00 do 15:00-, 97-300 w Piotrkowie Trybunalskim w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej) LUB pocztą tradycyjną (preferowany list polecony priorytetowy) na wskazane wyżej adresy.

16.11.2012 r.
III etap rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjne odbędą w Piotrkowie Trybunalskim (w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej przy Al. 3-go Maja 2, pokój 312) w następujące dni :
23.11.2012 (piątek)
26.11.2012 (poniedziałek)
27.11.2012 (wtorek)
 
Poniżej szczegółowy harmonogram rozmów w poszczególne dni :
Harmonogram rozmów - plik do pobrania

06.11.2012 r.
Lista po ocenie testów - III edycja - plik do pobrania
Ocena testów - plik do pobrania

31.10.2012 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.11.2012 r. Biuro Projektu „Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim” będzie nieczynne.

04.10.2012 r.
Lista po ocenie formularzy - plik do pobrania


Informujemy, że drugi etap rekrutacji, tj. testy psychometryczne, odbędzie się w dniu 15 października tj. poniedziałek w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dmowskiego 38 B, sala konferencyjna pensjonatu „Altamira” (w sąsiedztwie Fabryki Maszyn Górniczych „Pioma”). Testy odbywać się będą w godzinach od 10 do godz. 15 zgodnie z ustaleniami z każdym kandydatem. Jeżeli któraś z osób nie ma ustalonego terminu to proszę sprawdzić skrzynki poczty elektronicznej (została wysłana wiadomość na adresy podane w Formularzu Zgłoszeniowym) lub prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Projektu w Łodzi (42 250 54 50 bądź 502-306-001).

10.09.2012 r.
Uprzejmie informujemy, że zakończyła się ocena formalna Formularzy Zgłoszeniowych, złożonych przez Kandydatki i Kandydatów na Uczestników III edycji projektu. Na tym etapie zostały odrzucone 2 Formularze Zgłoszeniowe (nr 10/III oraz 95/III), które nie spełniały wymogów formalnych, określonych w Regulaminie Projektu. Ocena pozostałych Formularzy Zgłoszeniowych została zakończona z wynikiem pozytywnym i obecnie zostaną one przekazane do Członków Komisji Rekrutacyjnej, którzy dokonają ich oceny merytorycznej. Planowane zakończenie oceny merytorycznej przewidywane jest na 30.09.2012 r. (termin może ulec zmianie). Wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu, a ponadto Kandydatki i Kandydaci zostaną poinformowani o uzyskanej punktacji drogą elektroniczną.
 
04.09.2012r.
Informujemy, że w III edycji projektu dla powiatu piotrkowskiego i m. Piotrków Trybunalski do Biur Projektu wpłynęło 95 formularzy zgłoszeniowych. Obecnie trwa ocena formalna złożonych aplikacji. O wynikach ww. oceny poinformujemy do dnia 10.09.2012r.

14.08.2012 r.
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wpływem małej liczby Formularzy Zgłoszeniowych, wydłużamy termin przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych do dnia 31.08.2012 r.

04.07.2012 r.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane III Edycją Projektu „Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim” i zamierzające kandydować do udziału w projekcie na spotkania informacyjne. Spotkania odbędą się w Piotrkowie Trybunalskim w następujących terminach:

1.W dniu 11.07.2012 r. o godz. 10:00 w Regionalnym Oddziale Biura Projektu, w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim (Al. 3-go Maja 2, pokój 312).

2.W dniu 18.07.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Dmowskiego 27, sala nr 23).
 
 
 
27.06.2012 r.

Zapraszamy do składania Formularzy Zgłoszeniowych w dniach od 16 lipca do 14 sierpnia 2012 roku.

Miejsce składania formularzy: 


- Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go maja 2,
97-300 Piotrków Trybunalski (III piętro, pokój 312, w godzinach od 9:00 do 15:00);
- Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Tuwima 30, 90-002 Łódź
(I piętro, lokal nr 4, w godzinach od 8:00 do 16:00).

Prosimy o dokładne przeczytanie Regulaminu Projektu oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego przed jego złożeniem. Do Formularza zgłoszeniowego należy dołączyć następujące załączniki:

- Kserokopia dowodu osobistego - obowiązuje wszystkich składających. 
- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wszystkich okresach rejestracji w Ewidencji jako osoba bezrobotna z ostatnich 2 lat kalendarzowych - obowiązuje osoby bezrobotne. 
-  Świadectwo pracy, potwierdzające status osoby zwolnionej z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 
- dotyczy tylko ostatniego miejsca pracy.

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl