Menu

Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim - II Edycja - powiat bełchatowski oraz powiat radomszczański

„Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim” – II Edycja – powiat bełchatowski oraz powiat radomszczański 

  
 

Projekt pt. : „Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. www.efs.gov.pl  www.pokl.wup.lodz.pl

Ruszyła II EDYCJA projektu pt. : „Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim”. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie bełchatowskim i radomszczańskim, które nie posiadają wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W projekcie mogą brać udział wyłącznie osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

UWAGA!
Informujemy, iż w dniu 16.11.2011 został zaktualizowany wzór formularza zgłoszeniowego.
Uprzejmie prosimy o pobranie zaktualizowanej wersji, jednocześnie przepraszamy za wynikłe utrudnienia.


Regulamin projektu
– plik do pobrania
Formularz Zgłoszeniowy– plik do pobrania


Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 

  • 40 godzin szkolenia grupowego;
  • 9 godzin doradztwa indywidualnego (6 godz. przed rejestracją działalności i 3 godz. po rejestracji);
  • do 20 000 zł bezzwrotnej dotacji;
  • podstawowe wsparcie pomostowe do 600 zł/miesiąc – przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej);
  • przedłużone wsparcie pomostowe do 600 zł/miesiąc – przez kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (nie dla wszystkich).

 

Priorytetowo będą traktowane osoby:
 

  • w wieku 45+
  • długotrwale bezrobotne;
  • zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu bądź mające utracić zatrudnienie (będące w okresie wypowiedzenia);
  • zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć działalność gospodarczą niezwiązaną z produkcją roślinną i zwierzęcą. 

Dla zachowania docelowego układu grupy beneficjentów Projektu, w II Edycji przewidujemy następującą strukturę:

         •   osoby w wieku 45+ - minimum 15 osób
         •   kobiety - minimum 14
         •   osoby długotrwale bezrobotne - minumum 4 osoby
         •   osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - minimum 2 osoby
         •   osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach
              do 25tys. mieszkańców - minimum 3 osoby


Uwaga w związku z realizacją projektu Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa poszukuje dostawców następujących usług ( szczegóły w poniższych plikach)

Zapytanie ofertowe-szkolenie  - plik do porabrania
Zapytanie ofertowe-druk materiałów szkoleniowych - plik do pobrania


Aktualne informacje o projekcie dla beneficjentów ___________________________________________________________

14.11.2012 r.

Informacja na temat wyników oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego - przedlużonego - plik do pobrania
Od wyników KOW przysługuje możliwość odwołania do dnia 23.11.2012 r.  w Biurze Projektu przy ul. Tuwima 30 w Łodzi do godziny 16:00 lub przy Al. 3-go Maja 2 w Piotrkowie Trybunalskim do godziny 15:00.
Istnieje możliwość nadsyłania pism drogą mailową na adres j.krzyzaniak@izba.lodz.pl do godziny 16:00.


31.10.2012 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.11.2012 r. Biuro Projektu „Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim” będzie nieczynne.

11.09.2012 r.


Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego – plik do pobrania.

Do dnia 30.09.2012 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego na okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu należy złożyć zamieszczony powyżej wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami określonymi we wniosku. Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne (nie zawierające wszystkich wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania wniosków:
- Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go maja 2, 97-300 Piotrków Trybunalski (III piętro, pokój 312, w godzinach od 9:00 do 15:00);
- Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Tuwima 30, 90-002 Łódź (I piętro, lokal nr 4, w godzinach od 8:00 do 16:00).
Wszyscy Beneficjenci Pomocy otrzymają również drogą elektroniczną szczegółową informację odnośnie wymaganych załączników do wniosku. Ponadto informacje związane z udzieleniem przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego można znaleźć w Regulaminie Projektu.


23.05.2012 r.
 
Uprzejmie informujemy, że w dniach 28.05.2012 r. i 04.06.2012 r. Biuro  Projektu „Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim” będzie nieczynne w związku z uczestnictwem pracowników projektu w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi.

22.05.2012 r.

Informacje na temat oceny KOW :

Informacje na temat podpisywania umów - plik do pobrania

Lista na stronę JWF - plik do pobrania

Lista na stronę WP - plik do pobrania

Od wyników KOW przysługuje możliwość odwołania do dnia 31.05.2012 r.  w Biurze Projektu przy ul. Tuwima 30 w Łodzi do godziny 16:00 lub przy Al. 3-go Maja 2 w Piotrkowie Trybunalskim do godziny 15:00.
Istnieje możliwość nadsyłania pism drogą mailową na adres j.krzyzaniak@izba.lodz.pl do godziny 16:00.


06.04.2012 r.
Zawiadamiamy o posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które odbędzie się w dniu 13.04.2012 r. o godz. 16:00 w siedzibie Biura Projektu przy ul. Tuwima 30 w Łodzi.
 
05.03.2012 r.
Informujemy, że wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego podstawowego wraz z wymaganymi załącznikami (biznesplan i harmonogram rzeczowo-finansowy) należy złożyć po zakończeniu doradztwa indywidualnego, w nieprzekraczalnym terminie do 06.04.2012 r. (tj. piątek).
Dla osób, które w związku ze specyfiką planowanej działalności, korzystają z przyspieszonej procedury realizacji projektu ostateczny termin składania w/w dokumentów upływa w dniu 16.03.2012 r.
Dokumenty można składać zarówno w Biurze Projektu w Łodzi (Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Tuwima 30, 90-002 Łódź) w godzinach od 8:00 do 16:00, jak i w oddziale regionalnym Biura w Piotrkowie Trybunalskim (Regionalna Izba Gospodarcza, Al. 3-go maja, 97-300 Piotrków Trybunalski) w godzinach od 9:00 do 15:00.

23.02.2012 r.
Informujemy, że  szkolenia do Projektu „Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim” odbędą się w dniach 27 luty – 2 marzec  br. 5 dni roboczych poniedziałek – piątek, w godzinach od 9:00 do 17:00.
Miejsce szkoleń to samo gdzie Państwo pisali testy psychometryczne – Pensjonat „Altamira” , ul. Dmowskiego 38, Piotrków Trybunalski.
Program szkoleń :
Poniedziałek – Techniki interpersonalne i elementy negocjacji;
Wtorek – Rozwój przedsiębiorstwa i efektywne radzenie sobie ze stresem;
Środa – Prowadzenie działalności gospodarczej
Czwartek – Biznesplan;
Piątek – Zakładanie działalności gospodarczej, elementy prawa cywilnego, wprowadzenie do ubezpieczeń społecznych.
Osoby, które odbyły w przeszłości podobne szkolenie lub posiadają odpowiednie kwalifikacje, z racji wykształcenia, mogą ubiegać się o zwolnienie z całości lub z części zajęć z w/w programu. W tym celu należy napisać pismo z prośbą o zwolnienie z zajęć z określonego tematu zajęć wraz uzasadnieniem z załączonymi dokumentami potwierdzającymi (jeżeli nie były wcześniej złożone podczas weryfikacji). Można przesłać je drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście w poniedziałek złożyć na ręce Koordynatora, który rozpatrzy na miejscu daną prośbę.
Na koniec szkoleń, ostatniego dnia, będzie przeprowadzony test na temat wiedzy uzyskanej podczas szkoleń. Warunkiem pomyślnego zakończenia szkoleń będzie pozytywny wynik testu.
Podczas każdego dnia zapewniamy jeden ciepły posiłek w formie obiadu, a ponadto kawa, herbata, ciastka, soki/woda.
Każdego dnia będzie do podpisania lista obecności (wymagana jest 80% frekwencja na całym cyklu szkoleń) na szkoleniu oraz lista poświadczająca odbiór materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
Mamy założoną w budżecie projektu refundację kosztów dojazdu dla 10 osób (dotyczy to jednak tylko osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby BEZROBOTNE)  - kontakt i omówienie zasady refundacji u koordynatora projektu.
Natomiast dla 3 osób są przewidziane zwroty kosztów związanych z opieką nad osobami zależnymi – j.w.

22.02.2012 r.

Ostateczna Lista uczestników Projektu - II edycja - plik do pobrania

09.02.2012 r. 

Listy rankingowe po 3 etapach rekrutacji - plik do pobrania 

30.01.2012 r.

 Uprzejmie informujemy, że trzeci etap rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjne) dla II Edycji Projektu zostanie przeprowadzony w dniach 3, 6 i 7 lutego 2012 r. w godz. od 9:00 do 16:00. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Oddziału Regionalnego Biura Projektu, w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim, przy Al. 3-go Maja 2 (pok. 312).
 
Termin i godzina przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej została bądź zostanie ustalona indywidualnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie) z każdym kandydatem/tką na uczestnika projektu. Osoby, które do tej pory nie mają wyznaczonego terminu proszone są o niezwłoczne nawiązanie kontaktu z Biurem Projektu w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2012 r.

27.01.2012r.

Listy po ocenie testów psychometrycznych - plik do pobrania

13.01.2012r.


Od oceny Komisji Rekrutacyjnej przysługuje według Regulaminu projektumożliwość odwołania. Odwołania będą przyjmowane do dnia 24 stycznia 2012r. włącznie,  w Biurze Projektu przy ul. Tuwima 30 w Łodzi do godziny 16:00 lub przy Al. 3-go Maja 2 w Piotrkowie Trybunalskim do godziny 15:00.
Istnieje możliwość nadsyłania pism drogą mailową na adres j.krzyzaniak@izba.lodz.pldo godziny 16:00. Warunkiem jest wysłanie odwołanie wyłącznie z adresu poczty elektronicznej zamieszczonego w Formularzu Zgłoszeniowym.
Lista rankingowa po II etapach rekrutacji (ocena Formularzy i testów psychometrycznych) zostanie opublikowana na przełomie stycznia i lutego.
Ponadto informujemy, że wpłynęło do Biura Projektu 11 rezygnacji – lista w uwzględnionymi rezygnacjami zostanie zamieszczona razem z testami.

../pliki//Flash/Listy po ocenie formularzy.pdf - plik do pobrania


28.12.2011r.

Informujemy, że drugi etap rekrutacji tj. testy psychometryczne odbędą się w dniu 03 stycznia tj. we wtorek w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dmowskiego 38 B, sala konferencyjna pensjonatu „Altamira” (w sąsiedztwie Fabryki Maszyn Górniczych „Pioma”).
Testy odbywać się będą w godzinach od 10 do godz. 13 zgodnie z ustaleniami z każdym kandydatem. Jeżeli któraś z osób nie ma ustalonego terminu to proszę sprawdzić skrzynki poczty elektronicznej (została wysłana wiadomość na adresy podane w Formularzu Zgłoszeniowym) lub prosimy o kontakt telefonicznym z Biurem Projektu w Łodzi.
 
Informujemy, że w II edycji projektu dla powiatu bełchatowskiego i radomszczańskiego wpłynęło 87 Formularzy Zgłoszeniowych

02.12.2011r.

UWAGA!!  W związku z bardzo małą ilością Formularzy Zgłoszeniowych przedłużamy rekrutację do projektu, do dnia 16.12.2011r. ( tj. piątek )

 


Informujemy, że w dniu 10 listopada 2011 roku odbędą się spotkania informacyjne dla osób zamierzających kandydować do udziału w projekcie "Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim". Spotkania odbędą się zarówno w Bełchatowie, jak i w Radomsku.
Miejsce spotkań informacyjnych: 

         •   Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, ul. Bawełniania 3, 97-400 Bełchatów
             (godz. 9:00, sala nr 29);   
         •   Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko 
             (godz. 11:00 oraz godz. 12:00, pok. nr 12).

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które są zainteresowane udziałem w projekcie.
_______________________________________________________

 

Zapraszamy do składania Formularzy Zgłoszeniowych w dniach
od 21 listopada do 2 grudnia 2011 roku.
Miejsce składania formularzy: 


      •  Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go maja 2,
          97-300 Piotrków Trybunalski (III piętro, pokój 312,
w godzinach od 9:00 do 15:00); 
      •  Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Tuwima 30, 90-002 Łódź
(I piętro, lokal nr 4, w godzinach od 8:00 do 16:00).

Prosimy o dokładne przeczytanie Regulaminu Projektu oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego przed jego złożeniem. Do Formularza zgłoszeniowego należy dołączyć następujące załączniki:

      •  Kserokopia dowodu osobistego - obowiązuje wszystkich składających.  
      •  Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wszystkich okresach rejestracji w     Ewidencji jako osoba bezrobotna z ostatnich 2 lat kalendarzowych - obowiązuje osoby bezrobotne.

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl