Menu

Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim - powiat opoczyński oraz powiat tomaszowskiProjekt pt.: ”Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim" współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
www.efs.gov.pl   www.pokl.wup.lodz.pl


Ruszyła I EDYCJA projektu pt.: "Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim". Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie opoczyńskim i tomaszowskim, które nie posiadają wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.W projekcie mogą brać udział wyłącznie osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

UWAGA!!! Zakończono rekrutację do I EDYCJI projektu


Regulamin Projektu

 Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  • 40 godz. szkolenia grupowego; 
  • 9 godz. doradztwa indywidualnego (6 godz. przed rejestracją działalności i 3 godz. po rejestracji);   
  • do 20 000 zł bezzwrotnej dotacji;
  • podstawowe wsparcie pomostowe do 600 zł/miesiąc (przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej)  
  • przedłużone wsparcie pomostowe do 600zł/miesiąc (przez kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) (nie dla wszystkich).

 Priorytetowo będą traktowane osoby :

- w wieku 45+
- długotrwale bezrobotne
- zwolnione bądź mających utracić zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
- zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć działalność gospodarczą niezwiązaną z produkcją roślinną i zwierzęcą.

Uwaga w związku z realizacją projektu Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa poszukuje dostawców następujących usług ( szczegóły w poniższych plikach)

Zapytanie ofertowe-szkolenie

Zapytanie ofertowe-catering

 

Aktualne informacje o projekcie dla beneficjentów


31.10.2012 r.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.11.2012 r. Biuro Projektu „Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim” będzie nieczynne.

23.05.2012 r.
Informacja nt. wyników oceny wsparcia pomostowego przedłużonego - plik do pobrania
Od wyników KOW przysługuje możliwość odwołania do dnia 01.06.2012 r.  w Biurze Projektu przy ul. Tuwima 30 w Łodzi do godziny 16:00 lub przy Al. 3-go Maja 2 w Piotrkowie Trybunalskim do godziny 15:00.
Istnieje możliwość nadsyłania pism drogą mailową na adres j.krzyzaniak@izba.lodz.pl do godziny 16:00.23.05.2012 r.
 Uprzejmie informujemy, że w dniach 28.05.2012 r. i 04.06.2012 r. Biuro  Projektu „Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim” będzie nieczynne w związku z uczestnictwem pracowników projektu w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi.17.04.2012 r.
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego – plik do pobrania

Do dnia 27.04.2012r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego na okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu należy złożyć zamieszczony powyżej wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami określonymi we wniosku. Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne (nie zawierające wszystkich wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane.
 
Miejsce składania wniosków:
- Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go maja 2, 97-300 Piotrków Trybunalski (III piętro, pokój 312, w godzinach od 9:00 do 15:00);
- Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Tuwima 30, 90-002 Łódź (I piętro, lokal nr 4, w godzinach od 8:00 do 16:00).
 
Wszyscy Beneficjenci Pomocy otrzymają również drogą elektroniczną szczegółową informację odnośnie wymaganych załączników do wniosku. Ponadto informacje związane z udzieleniem przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego można znaleźć w Regulaminie Projektu.

15.11.2011r.
Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków -  do pobrania

Od wyników KOW przysługuje możliwość odwołania do dnia 24.11.2011r.  w Biurze Projektu przy ul. Tuwima 30 w Łodzi do godziny 16:00 lub przy Al. 3-go Maja 2 w Piotrkowie Trybunalskim do godziny 15:00.
Istnieje możliwość nadsyłania pism drogą mailową na adres j.krzyzaniak@izba.lodz.pldo godziny 16:00.

 

10.10.2011r.
Zawiadamiamy o posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków (ocena złożonych wniosków o jednorazowe wsparcia finansowe i wsparcie pomostowe-podstawowe dla I edycji projektu dla powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego), które odbędzie się w dniu 14.10.2011r. o godzinie 16:00 w siedzibie Biura Projektu przy ul. Tuwima 30 w Łodzi.


05.10.2011r.
Informujemy, że termin składania ostatecznej wersji biznesplanu oraz wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego podstawowego, a także harmonogramu rzeczowo-finansowego został wydłużony do 10.10.2011 r. (tj. poniedziałek) do godz. 15:00.
Dokumenty można składać zarówno w Biurze Projektu w Łodzi (Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Tuwima 30, 90-002 Łódź), jak i w oddziale regionalnym Biura w Piotrkowie Trybunalskim (Regionalna Izba Gospodarcza, Al. 3-go maja, 97-300 Piotrków Trybunalski).
 


21.09.2011 r.
BIZNES PLAN-plik do pobrania


 Informuje, że wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i o wsparcie pomostowe-podstawowe można składać po zakończeniu doradztwa indywidualnego i przedłożenia w/w wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami (Biznesplan oraz harmonogram rzeczowo-finansowy). Wnioski można składać w siedzibach Biur Projektu – przy ul. Tuwima 30 w Łodzi w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz przy Al. 3-go Maja 2 w Piotrkowie Trybunalskim w godzinach od 9:00 do 15:00. Ostatecznym dniem na złożenie wniosków będzie dzień 07.10.2011r. (tj. piątek).

09.09.2011 r.

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową uczestników wraz z informacją o szkoleniu.
Ostateczna lista rankingowa uczestników projektu


31.08.2011 r.
Lista po weryfikacji dokumentów


19.08.2011 r.
Zapytanie ofertowe -szkolenia

Zapytanie ofertowe-sprzęt komputerowy

Zapytanie ofertowe catering


10.08.2011r.
Lista rankingowa po trzech etapach rekrutacji


26.07.2011 r.
 Uprzejmie informujemy, że trzeci etap rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjne) dla I Edycji Projektu zostanie przeprowadzony w dniach 29 lipca i 1 oraz 2 sierpnia 2011 r. w godz. od 9:00 do 16:00. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Oddziału Regionalnego Biura Projektu, w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim, przy Al. 3-go Maja 2 (pok. 312).
 Termin i godzina przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalona indywidualnie (telefonicznie) z każdym kandydatem/tką na uczestnika/czkę projektu.


25.07.2011r.
Informacje na temat drugiego etapu rekrutacji do projektu.
listy rankingowe po drugim etapie rekrutacji – testach psychometrycznych.

14.07.2011r.
W poniższym pliku znajduje się lista rankingowa po ocenie formularzy zgłoszeniowych.
LISTY RANKINGOWE PO OCENIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Od oceny Komisji Rekrutacyjnej przysługuje według Regulaminu projektu możliwość odwołania. Odwołania będą przyjmowane do dnia 22 lipca 2011r. włącznie,  w Biurze Projektu przy ul. Tuwima 30 w Łodzi do godziny 16:00 lub przy Al. 3-go Maja 2 w Piotrkowie Trybunalskim do godziny 15:00.
Istnieje możliwość nadsyłania pism drogą mailową na adres j.krzyzaniak@izba.lodz.pldo godziny 16:00. Warunkiem jest wysłanie odwołanie wyłącznie z adresu poczty elektronicznej zamieszczonego w Formularzu Zgłoszeniowym.
Z uwagi na fakt, że ostatnie osoby będą rozwiązywały test na początku przyszłego tygoidnia Lista rankingowa po II etapach rekrutacji (ocena Formularzy i testów psychometrycznych) zostanie opublikowana po dniu 21 lipca.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że drugi etap rekrutacji tj. testy psychometryczne odbędą się w dniu 06 lipca tj. środa w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dmowskiego 38 B, sala konferencyjna pensjonatu „Altamira” (w sąsiedztwie Fabryki Maszyn Górniczych „Pioma”).
Testy odbywać się będą w godzinach od 10 do godz. 13 zgodnie z ustaleniami telefonicznymi z każdym kandydatem.
Powyższą informację wyślemy również za pomocą e-maila do tych osób, które w Formularzu umieściły swój adres poczty elektronicznej.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że wpłynęło 74 formularzy zgłoszeniowych do projektu.


Ostateczny termin (przedłużony w związku z małą ilością zgłoszeń) składania Formularzy Zgłoszeniowych upływa 16.06.2011r. (tj. czwartek) !

W związku z bardzo małą ilością złożonych Formularzy Zgłoszeniowych ponownie przedłużamy przyjmowanie Formularzy do dnia 08.06.2011r. włącznie (tj. środa). Można również złożyć Formularz za pomocą poczty – decyduje DATA STEMPLA POCZTOWEGO.
-----------------------------------------------------------------------------------------
„W związku z bardzo małą ilością złożonych Formularzy Zgłoszeniowych przedłużamy rekrutację do dnia 24.05.2011r. (tj. wtorek)

-----------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do składania Formularzy Zgłoszeniowych w dniach od 10 do 17 maja br.
Miejsce składania Formularzy – Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go maja 2.  III piętro, pokój 312 w godzinach od 9:00 do 15:00.
Prosimy o dokładne przeczytanie Regulaminu projektu oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego przed jego złożeniem.
------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniu 09 maja br. o godz. 11:30 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zamierzających kandydować do udziału w projekcie „Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim”.

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl