Menu

Sieradz - III edycja projektu Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu 

Projekt pt.: ”Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". www.efs.gov.pl   www.pokl.wup.lodz.pl


Aktualne informacje o projekcie


13.01.2012
Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego – przedłużonego wraz z załącznikami można składać do dnia 31 stycznia 2012r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe

Załącznik do wniosku
 
Rachunek zysków i strat
 
 
26.08.2011
Lista rankingowa po uwzględnieniu odwołań od KOW

17.08.2011
Podczas posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dotyczącego  jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego podstawowego ustalono następujące kwoty dotacji:


WSPARCIE FINANSOWE

Od wyników pracy KOW przysługuje Państwu prawo złożenia odwołań – w ciągu 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
Jednocześnie informujemy, że jedna z beneficjentek zrezygnowała z udziału w projekcie, a druga z osób nie złożyła biznes planu w wyznaczonym terminie.
 
Dnia 07.07.2011r. nastąpiło losowanie trzech doradców indywidualnych na doradztwo przed rejestracją działalności gospodarczej – pisanie biznesplanów.
Zostały rozesłane maile do doradców indywidualnych oraz do beneficjentów z danymi kontaktowymi. Prosimy o indywidualne umawianie się ze swoim doradcą.
 
Składanie biznesplanów  - ostateczny termin do 05 sierpnia 2011r. w godz. 8:00 – 16:00, w biurze ŁIPH w Łodzi ul. Tuwima 30.
 
Należy złożyć następującą dokumentację:

 
1)    Biznesplan – wraz z załącznikami w 3 egzemplarzach w formie papierowej
(w skoroszytach z możliwością wpięcia do segregatora).
2)    Wniosek o przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego – plik do pobrania
3)    Harmonogram rzeczowo-finansowy – plik do pobrania
4)    Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – plik do pobrania
5)    Szacunkowe zestawienie wydatków, na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe – należy zrobić samemu.


ww. dokumenty prosimy wypełnić elektronicznie lub pismem ręcznym jak również każdorazowo podpisać czytelnie na ostatniej stronie. Prosimy również o zaparafowanie stron tych dokumentów, które liczą więcej niż jedną stronę.
 


Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone w dniach 30.05.-01.06. 2011 r. przy ul. Kościuszki 5 w Sieradzu w sali konferencyjnej.Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodów osobistych.

HARMONOGRAM ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

-------------------------------------------------------------------------------------


Lista rankingowa po testach psychometrycznych – drugim etapie rekrutacji.

 

Kolorem żółtym oznaczono osoby zakwalifikowane do rozmów kwalifikacyjnych.

W związku z tym, że osoby, które uplasowały się na 50. i 51. uzyskały jednakową ilość punktów do kolejnego etapu przechodzi 51 osób, a nie jak pierwotnie zakładano 50.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową po uwzględnieniu odowłań.

LISTA RANKINGOWA PO UWZGLĘDNIENIU ODWOŁAŃ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W poniższym pliku znajduje się lista rankingowa po ocenie formularzy zgłoszeniowych.

LISTA RANKINGOWA PO OCENIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Od oceny Komisji Rekrutacyjnej przysługuje według Regulaminu projektu możliwość odwołania. Odwołania będą przyjmowane do 13 maja 2011r. w Biurze Projektu przy ul. Tuwima 30 w Łodzi. Istnieje możliwość nadsyłania pism drogą mailową.

Drugi etap rekrutacji – testy psychometryczne – odbędzie się w dniu 18.05.2011r. (środa) w sali konferencyjnej przy ul. Kościuszki 5 w Sieradzu według następującego harmonogramu:

Gr. 1, godz.10:00-11:00, nr for. 1-30;  
Gr.2, godz. 11:15- 12:15, nr for. 31-75.

Testy psychometryczne będą obywały się w formie pisemnej. Prosimy o przyniesienie długopisu, a także dowodu osobistego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w III EDYCJI projektu pt.: "Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu". Projekt skierowany jest do osób zameldowanych w powiecie sieradzkim, które nie posiadają wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 

 • 60 godz. szkolenia grupowego; 
 • 20 godz. doradztwa grupowego;  
 • 6 godz. doradztwa indywidualnego (4 godz. przed rejestracją działalności i 2 godz. po rejestracji);   
 • do 40 000 zł bezzwrotnej dotacji;
 • podstawowe wsparcie pomostowe do 1100 zł/miesiąc (przez 6 miesięcy) – wszyscy BO;  
 • przedłużone wsparcie pomostowe do 1100zł/miesiąc (przez 6 miesięcy) – 5 BO.

 Wymagane dokumenty:

 Formularz zgłoszeniowy

- kserokopia zaświadczenia o zarejestrowaniu jako bezrobotny (w tym o długotrwałym bezrobociu) do uzyskania w Urzędzie Pracy – właściwym dla miejsca zamieszkania; dotyczy osób bezrobotnych;

- kserokopia świadectwa pracy – dla osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 6 miesięcy licząc od daty złożenia formularza, bądź utracą zatrudnienie (są w okresie wypowiedzenia);

- kserokopia zaświadczenia o braku wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
w ciągu ostatnich 12 miesięcy;  wydane  nie wcześniej niż 2 tyg. od daty złożenia formularza zgłoszeniowego –do uzyskania  w Urzędzie  Miasta, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej - według miejsca zamieszkania; obowiązuje wszystkich składających;

-kserokopia dowodu osobistego – obowiązuje wszystkich składających. 

Na kserokopiach załączanych dokumentów prosimy na dole dokumentu napisać „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”,  wpisać datę i podpisać się odręcznym, czytelnym podpisem.

 

Wyjaśnienie terminów:

Bezrobotni - oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:

 • niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
 • nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
 • zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
 • ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Długotrwale bezrobotni - oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.

Osoba nieaktywna zawodowo - osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

UWAGA! Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem Projektu.

REGULAMIN PROJEKTU

 

 Przed złożeniem formularza zgłoszeniowego należy:

 • wypełnić ww. dokument  elektronicznie i osobiście przynieść w wyznaczonym terminie;
 • zwrócić uwagę, aby były wydrukowane logotypy u góry i na dole strony - na każdej stronie formularza;
 • parafować każdą ze stron;
 • podpisać się odręcznie i czytelnie na końcu formularza.

  SKŁADANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:
  11-15 kwietnia 2011r.,
  godz. 8:00-15:00
  Biuro Obsługi Klienta - Urząd Miasta Sieradza: Pl. Wojewódzki 1

Potrzebujesz więcej informacji? Przyjdź do nas, napisz lub zadzwoń!

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
ul.
Tuwima 30
Tel:42 250 54 50
fax. 42 630 39 79
90-002 Łódź
e-mail:
biuro@izba.lodz.pl    www.izba.lodz.pl

 

  

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl