Menu

Szansa na biznes

Wartość projektu: 1 931 960,16 PLN
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 874 001,36 PLN

 

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową w partnerstwie z British Centre sp. z o.o./sp.j.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. do 30.11.2020 r.

Cel główny projektu: wzrost przedsiębiorczości i aktywności zawodowej pośród 80 osób (45K/35M) poprzez utworzenie m.in. 35 trwałych działalności gospodarczych (start – upów) na terenie ŁOM do 30.11.2020 roku.

Efekt: powstanie kilkudziesięciu działalności gospodarczych.

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do osób, które:

  1. Zamieszkują na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego tj. powiat miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski. 12 osób zostanie zakwalifikowanych z obszaru rewitalizowanego w obrębie miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.
  2. Pozostają bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo).
  3. Mają wiek 30 lat i powyżej.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie!

oraz dodatkowo spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków (warunki dodatkowe):

  1. mają 50 lat i więcej
  2. są osobami długotrwale bezrobotnymi
  3. są kobietami
  4. są osobami z niepełnosprawnością
  5. są osobami o niskich kwalifikacjach

Do projektu mogą zakwalifikować się mężczyźni w wieku 30 do 49 lat, którzy spełniają powyżej wskazane 3 warunki łączne, a nie spełniają żadnego z warunków dodatkowych – miejsc dla tej grupy w projekcie jest 12.

Ocena formularzy rekrutacyjnych nie kończy procesu rekrutacji, w związku z powyższym na tym etapie nie udzielamy informacji o wynikach rekrutacji. Kolejnym etapem jest rozmowa z doradcą zawodowym, na którą zapraszamy telefonicznie kontaktując się z kandydatami. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na kontakt.

Procedura składania formularzy rekrutacyjnych i oświadczeń dotyczących danych osobowych:

 

Od dnia  28 stycznia do dnia 28 lutego 2019 roku, w godzinach od 9 00 do 15 30, przyjmowane są wypełnione i podpisane przez Państwa dokumenty zgłoszeniowe do projektu Szansa na biznes w biurze projektu (siedziba):

Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. G. Narutowicza 34, 90 -135 Łódź, piętro I.
Telefon kontaktowy: 42 208 92 72

 

W przypadku wysyłki pocztowej wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (zgłoszeniowych) decyduje data ich wpływu do biura projektu (siedziby).

Komplet dokumentów obejmuje: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO).

UWAGA: Obecnie przyjęliśmy 120 formularzy, które wyczerpują limit zawarty w regulaminie rekrutacyjnym. Aby wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom przyjmujemy dalej zgłoszenia jednakże trafiają one na listę rezerwową.

Dokumenty do pobrania:

Formularze do wydruku w wersji kolorowej:
> FORMULARZ REKRUTACYJNY
>> ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Formularze do wydruku w wersji czarno-białej:

>>> FORMULARZ REKRUTACYJNY CZARNO-BIAŁY
>>>> ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) CZARNO-BIAŁA

Prosimy przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz prośba do mieszkańców Łodzi o weryfikację czy zamieszkują obszar rewitalizowany w obrębie miasta Łodzi (lub zostali przeniesieni w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji z tego obszaru) – wykaz adresów zamieszczamy poniżej.

>REGULAMIN REKRUTACJI
> > ADRESY OBSZARÓW REWITALIZOWANYCH

Jeżeli życzą sobie Państwo potwierdzenie złożenia formularza, wówczas należy donieść razem z formularzem przynajmniej skserowaną pierwszą stronę dokumentu.

 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl