Menu

Wieluń - IV edycja projektu Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu


 

Projekt pt.: ”Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". www.efs.gov.pl   www.pokl.wup.lodz.pl 
 
Aktualności:

03.09.2012r.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego – przedłużonego wraz z załącznikami można składać do dnia 30 września 2012r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku wniosków nadesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura ŁIPH.

oświadczenie - plik do pobrania

wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego - plik do pobrania

załącznik do wniosku - plik do pobrania

24.04.2012r.


Lista rankingowa uwzględniająca ocenę Komisji Odwoławczej (plik zawiera dwie strony) - plik do pobrania

02.04.2012r.
 
Lista rankingowa po ocenie biznesplanów – plik zawiera 2 strony - plik do pobrania


15.02.2012r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową po uwzględnieniu odwołań:

LISTA RANKINGOWA PO UWZGLĘDNIENIU ODWOŁAŃ - plik do pobrania

Szkolenia odbędą się w Urzędzie Pracy w Wieluniu przy ul. Sieradzkiej 56a, sala 220, w dniach 20.02.-02.03.2012r., w   godzinach 09:00 a 15:30.


30.01.2012r.

Ranking po rozmowach kwalifikacyjnych - plik do pobrania

18.01.2012r.


Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniach 23.01.2012 r. i 25.01.2012r. przy ul. Sieradzkiej 56a  w Wieluniu w Urzędzie Pracy  w sali 217.
Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodów osobistych.


HARMONOGRAM ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH - plik do pobrania
 
 
Lista rankingowa po testach psychometrycznych – drugim etapie rekrutacji - plik do pobrania
 Kolorem niebieskim oznaczono osoby zakwalifikowane do rozmów kwalifikacyjnych.


W związku z tym, że osoby, które uplasowały się na 50. i 51. Pozycji uzyskały jednakową ilość punktów do kolejnego etapu przechodzi 51 osób, a nie jak pierwotnie zakładano w regulaminie 50.


05.01.2012r.

W poniższym pliku znajduje się lista rankingowa po ocenie FZ.

LISTA RANKINGOWA  PO OCENIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH 
- plik do pobrania


Informujemy, że testy psychometryczne odbędą się 12 stycznia 2012 r. (czwartek) w Urzędzie Pracy w Wieluniu przy ul. Sieradzkiej 56a w Sali 220. Test będzie miał formę pisemną.

Grupa I  –  numery formularzy zgłoszeniowych od 1 do 19,   godzina 9:00 –   9:40.
Grupa II –  numery formularzy zgłoszeniowych od 20 do 38, godzina 9:45 –  10:25.
Grupa III – numery formularzy zgłoszeniowych od 39 do 56, godzina 10:30 – 11:10.
Grupa IV – numery formularzy zgłoszeniowych od 57 do 75,  godzina 11:15 – 11:55.
Grupa V –  numery formularzy zgłoszeniowych od 76 do 94,  godzina 12:00 – 12:40.
 
Bardzo prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych i długopisu.


Informujemy, że nabór formularzy zgłoszeniowych do IV edycji projektu - dla powiatu wieluńskiego nastąpi w terminie:
12– 23 grudnia 2011r. godz. 07:30 – 15:30 w Punkcie Obsługi Projektu - Powiatowy Urząd  Pracy w Wieluniu,
98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a, pokój 217, piętro II.
 
 Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 • 60 godz. szkolenia grupowego; 
 • 25 godz. doradztwa grupowego;  
 • 6 godz. doradztwa indywidualnego (4 godz. przed rejestracją działalności i 2 godz. po rejestracji);   
 • do 40 000 zł bezzwrotnej dotacji;
 • podstawowe wsparcie pomostowe do 1100 zł/miesiąc (przez 6 miesięcy) – wszyscy BO;  
 • przedłużone wsparcie pomostowe do 1100zł/miesiąc (przez 6 miesięcy) – 5 osób.  

Warunkiem przystąpienia do projektu jest:

 • zamieszkanie na terenie powiatu wieluńskiego,
 • nieposiadanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem formularza zgłoszeniowego.

Przed złożeniem formularza zgłoszeniowego należy:

 • zapoznać się z regulaminem projektu;
 • wypełnić ww. dokument  elektronicznie i złożyć go w 2 egzemplarzach wyznaczonym terminie i miejscu;
 • zwrócić uwagę, aby były wydrukowane logotypy u góry i na dole strony - na każdej stronie formularza;
 • załączyć wymagane załączniki;
 • parafować każdą ze stron;
 • podpisać się odręcznie i czytelnie na końcu formularza.

Wymagane załączniki do formularza zgłoszeniowego:
 

 1. Kserokopia zaświadczenia o zarejestrowaniu, jako bezrobotny(w tym o długotrwałym bezrobociu) do uzyskania
   w Urzędzie Pracy  właściwym dla miejsca zamieszkania; dotyczy osób bezrobotnych.
 2. Kserokopia świadectwa pracy– dla osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
  w okresie 6 miesięcy licząc od daty złożenia formularza, bądź utracą zatrudnienie (są w okresie wypowiedzenia).
 3. Kserokopia zaświadczenia o braku wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczejw ciągu ostatnich 12 miesięcy, wystawione nie wcześniej niż 2 tyg. od daty złożenia formularza zgłoszeniowego– obowiązuje wszystkich składających.
 4. Kserokopia dowodu osobistego – obowiązuje wszystkich składających.
 5.  

REGULAMIN PROJEKTU - Plik do pobrania
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - plik do pobrania
 Zapytanie ofertowe - catering - plik do pobrania

 Zapytanie ofertowe - wydruk materiałów szkoleniowych - plik do  pobrania

+ oświadczenie o braku powiązań - plik do pobrania


Bliższe informacje

Biuro Projektu
Łódzka IzbaPrzemysłowo-Handlowa
tel. 42 630 66 64, 42 250 54 50
ul. Tuwima 30, 90-002 Łódź                                                                       
e-mail: biuro@izba.lodz.pl, www.izba.lodz.pl                

 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl