Menu

Zduńska Wola - II edycja projektu Przedsiębiorczośc dla wiosek,miasteczek i miast siłą naszego regionuProjekt pt. "Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
www.efs.gov.pl     www.pokl.wup.lodz.pl


Aktualne informacje o projekcie

 17.10.2011 r.
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 05.10.2011r. do 14.10.2011r. Komisja Oceny Wniosków oceniała wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe dla II EDYCJI – powiat zduńskowolski.
Wpłynęło 21 wniosków, KOW pozytywnie rozpatrzyła 11 wniosków BP, 10 wniosków odrzucono jako niezasadne.
Przysługuje 7-mio dniowy termin odwołań od decyzji KOW.


LISTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami w Umowie o jednorazowe wsparcie finansowe §3 ust.5  Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia powinny zostać poniesione w terminie:
a)    od 01.05.2011r.

b)    do 31.07.2011r.
Natomiast rozliczenie wsparcia powinno zostać złożone w terminie 30 dni licząc od dnia wskazanego w § 3 ust. 5b- czyli do 30 sierpnia 2011r.
 
Ponadto prosimy o rozliczanie wsparcia pomostowego, składając w siedzibie ŁIPH:
Zgodnie z wytycznymi w sprawie rozliczania wsparcia jednorazowego oraz pomostowego, informujemy,iż rozliczeń należy dokonywać składając w siedzibie ŁIPH:
1. W przypadku rozliczenia wsparcia pomostowego, co miesiąc, każdorazowo, należy złożyć:
a) Tabele wydatków według wzoru w załączniku pt: ”TABELA ROZLICZENIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO”
b) Oświadczenie według wzoru w załączniku pt:” OŚWIADCZENIE FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE”. Do każdego miesięcznego rozliczenia jest niezbędne osobne oświadczenie.


2. W przypadku rozliczenia jednorazowego wsparcia finansowego należy do 30 sierpnia rozliczyć wydatki składając:
a) Tabelę rozliczenia wydatków w ramach jednorazowego wsparcia finansowego.
b) Oświadczenie jednorazowego wsparcia finansowego.

Wszystkie załączniki otrzymali Państwo na maila.Informujemy, iż zakończono proces rozpatrywania odwołań. Zamieszczamy ostateczną listę rankingową przyznanego wsparcia jednorazowego oraz pomostowego podstawowego.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podczas posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dotyczącego  jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego podstawowego ustalono następujące kwoty dotacji:

JEDNORAZOWE WSPARCIE FINANSOWE – DOTACJE

WSPARCIE POMOSTOWE 

W związku z przyznaną dotacją prosimy o poprawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego i dofinansowania pomostowego – wg kwot podanych w wyżej zamieszczonej tabeli.  Harmonogramy prosimy przesłać drogą mailową.

Od wyników pracy KOW przysługuje Państwu prawo złożenia odwołań – w ciągu 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników – (do 6 kwietnia 2011r. włącznie). 

Beneficjenci Ostateczni, którzy  otrzymali dofinansowanie powinni  otworzyć działalność gospodarczą – posiadać wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej, poinformować ŁIPH  o przyznanym numerze REGON i NIP, a także o numerze rachunku bankowego (otworzonego na firmę) przeznaczonego do obsługi ww. działalności gospodarczej. Prosimy o otworzenie działalności z dniem 1 maja 2011r. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do siedziby ŁIPH do 21 kwietnia 2011r. do godz. 16.

Beneficjenci Ostateczni  w celu podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego zobowiązani  będą do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

Oświadczenie współmałżonka

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela

Deklaracja do weksla in blanco

Składanie ww. dokumentów i podpisywanie umów o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego  nastąpi w dniach 27 – 29 kwietnia 2011r. w godzinach 8- 15.30. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia  Państwa wraz z poręczycielami  i podanie godziny w celu ułożenia harmonogramu spotkań. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż dnia 20 marca 2011r.upływa termin składania biznesplanów ( 3 egzemplarze biznesplanu w formie papierowej).

Do biznesplanu należy załączyć następującą dokumentację : wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, harmonogram rzeczowo-finansowy a także szacunkowe zestawienie wydatków, na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe.

Ww. dokumenty prosimy wypełnić elektronicznie lub pismem ręcznym  jak również każdorazowo podpisać czytelnie na ostatniej stronie.  Prosimy również o zaparafowanie stron tych dokumentów, które liczą więcej niż jedną stronę.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wniosek i udzielenie wsparcia finansowego

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że dokonano losowania listy osób na doradztwo indywidualne przed rejestracją działalności gospodarczej – II EDYCJA - powiat zduńskowolski.

Spotkanie dla wszystkich beneficjentów odbędzie się o godz. 11:00 we wtorek 15 lutego 2011r. w Sali Toastów Urzędu Stanu Cywilnego przy Urzędzie Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12. E-mailem rozesłaliśmy do Państwa podział na grupy z przyporządkowaniem do poszczególnych doradców.

 Zapraszamy uczestników projektu do zapoznania się z formularzem biznes planu!

BIZNES PLAN

Publikujemy listę zbiorczą kandydatów po odwołaniach po rozmowach kwalifikacyjnych.

Wpłynęły  4 odwołania. Jednemu kandydatowi Komisja Odwoławcza przyznała 1pkt. Na żółto zaznaczono osoby, które zakwalifikowały się do bloku szkoleniowo-doradczego.

Ostateczna lista rankingowa po odwołaniach i zatwierdzona przez WUP w Łodzi

Blok szkoleniowo-doradczy będzie w dniach 24.01.-04.02.2011r. w godz. 9:00-15:30 w Gabinecie Radnego w Urzędzie Miasta Zduńska Wola (w tym samym pokoju, gdzie odbywały się rozmowy kwalifikacyjne).

Zapewniamy wszystkie materiały szkoleniowe, które będą do odbioru pierwszego dnia szkolenia. Przypominamy, że obecność jest obowiązkowa.

Informujemy, iż w dniach 20, 21 i 22 grudnia 2010 r. w Gabinecie Radnego Urzędu Miasta Zduńska Wola odbyły się rozmowy kwalifikacyjne – III etap rekrutacji.
Do rozmów przystąpiło 49 z 51 osób zakwalifikowanych.
Jedna osoba - 61/ZW – zrezygnowała z dalszego udziału w projekcie.
Jedna osoba - Formularz Nr 30 - w ogóle się nie skontaktowała, pomimo licznych prób z naszej strony – w związku, z czym została usunięta z listy kandydatów.

Uprzejmie informujemy, że termin szkoleń został przesunięty z 17.01.-28.01.2011 roku na 24.01.-04.02.2011r.
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 20, 21 i 22 grudnia 2010r. według zamieszczonego niżej harmonogramu. Miejsce rozmów: UM w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 12, Gabinet Radnego.Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych.

HARMONOGRAM ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Zamieszczamy listę rankingową po odwołaniach po II etapie rekrutacji.

LISTA rankingowa po testach psychometrycznych

Zamieszczamy listę rankingową po odwołaniach po pierwszym etapie rekrutacji.

LISTA

Drugi etap rekrutacji – testy psychometryczne – odbędzie się w dniu 19.11.2010r. (piątek) w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Zduńskiej Woli , ul. Stefana Złotnickiego 12 według następującego harmonogramu:

Gr. 1, godz. 9:00-10:00, nr for. 1-20;

·       Gr.2, godz. 10:15- 11:15, nr for. 21-40;

·       Gr.3, godz. 11:30-12:30, nr for. 41-60;

·       Gr.4, godz. 12:45-13:45, nr for. 61-80.

Testy psychometryczne będą obywały się w formie pisemnej. Prosimy o przyniesienie długopisu a także dowodu osobistego.

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny formularzy.
Wszystkie osoby z listy zakwalifikowały się do następnego etapu rekrutacji – testów psychometrycznych.
Od podanych wyników przysługuje odwołanie zgodnie z procedurą odwoławczą Regulaminu projektu.


LISTA

Zapraszamy do udziału w II edycji projektu "Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast..." Projekt skierowany jest do osób zameldowanych w powiecie zduńskowolskim, które nie posiadają wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez okres ostatnich 12 miesięcy.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 • 60 godz. szkolenia grupowego; 
 • 25 godz. doradztwa grupowego;  
 • 6 godz. doradztwa indywidualnego (4 godz. przed rejestracją działalności i 2 godz. po rejestracji);   
 • do 40 000 zł bezzwrotnej dotacji;
 • podstawowe wsparcie pomostowe do 1100 zł/miesiąc (przez 6 miesięcy) – wszyscy BO;  
 • przedłużone wsparcie pomostowe do 1100zł/miesiąc (przez 6 miesięcy) – 10 osób.  

 Priorytetowo traktowane będą: 

 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć działalność gospodarczą niezwiązaną z produkcją roślinną i zwierzęcą;
 • osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie do 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, bądź utracą zatrudnienie (są w okresie wypowiedzenia);
 • osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne;
 • osoby do 25 r.ż.;
 • osoby w wieku 45+.

Wyjaśnienie terminów:

Bezrobotni- oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:

 • niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
 • nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
 • zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
 • ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Długotrwale bezrobotni- oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.

Osoba nieaktywna zawodowo- osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

Wymagane dokumenty:

formularz zgłoszeniowy


kserokopia zaświadczenia o zarejestrowaniu jako bezrobotny (w tym o długotrwałym bezrobociu) do uzyskania w Urzędzie Pracy – właściwym dla miejsca zamieszkania; dotyczy osób bezrobotnych;

kserokopia świadectwa pracy – dla osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 6 miesięcy licząc od daty złożenia formularza, bądź utracą zatrudnienie (są w okresie wypowiedzenia);

kserokopia zaświadczenia o braku wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
w ciągu ostatnich 12 miesięcy;  wydane  nie wcześniej niż 2 tyg. od daty złożenia formularza zgłoszeniowego –do uzyskania  w Urzędzie  Miasta, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej - według miejsca zamieszkania; obowiązuje wszystkich składających;

kserokopia dowodu osobistego – obowiązuje wszystkich składających. 

Kserokopie dokumentów prosimy opatrzeć sformułowaniem „Za zgodność z oryginałem”, datą i odręcznym, czytelnym podpisem.


Uwaga! Przed wypełnieniem formularza proszę  zapoznać się z Regulaminem Projektu.

REGULAMIN PROJEKTU

 Przed złożeniem formularza zgłoszeniowego należy:

 • wypełnić ww. dokument  elektronicznie i osobiście przynieść w wyznaczonym terminie;
 • zwrócić uwagę, aby były wydrukowane logotypy u góry i na dole strony - na każdej stronie formularza;
 • parafować każdą ze stron;
 • podpisać się odręcznie i czytelnie na końcu formularza.

 
SKŁADANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH
4 – 15 października 2010r. godz. 10:00 – 14:00
w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12

Potrzebujesz więcej informacji? Przyjdź do nas, napisz lub zadzwoń!

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa                                                          
ul. Tuwima
Tel:42 250 54 50
fax. 42 630 39 79

90-002 Łódź                                                                                      
e-mail: biuro@izba.lodz.pl

W dniu 23 września 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli  przy ul. Szadkowskiej 6 c odbyło się spotkanie promocyjno-informacyjne projektu  „Przedsiębiorczość dla wiosek, miasteczek i miast siłą naszego regionu”.  Dzięki uprzejmości  Dyrektora PUP, a także pracowników działów obsługi bezrobotnych i dotacji  mieliśmy możliwość przedstawienia mieszkańcom powiatu zduńskowolskiego zasad funkcjonowania projektu, a także warunków ubiegania się o dotację na otworzenie działalności gospodarczej.  


Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl