Menu

Wymagane dokumenty

UPOWAŻNIENIE SIGILLUM

Dokumenty do okazania:

Niezbędnym dokumentem wymaganym podczas podpisywania umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych jest :

dowód osobisty (proszę sprawdzić datę ważności)

lub paszport, jeżeli w paszporcie nie jest wpisany nr PESEL, niezbędne jest przedstawienie oryginalnych dokumentów potwierdzających nadanie numeru PESEL lub NIP ale tylko wówczas gdy występuje jako podstawowy dokument tożsamości;

UWAGA: W przypadku certyfikatów komercyjnych w zależności od rodzaju wymagane są jeden lub dwa dokumenty tożsamości.

W przypadku gdy zamawiającym jest  przedsiębiorca (lub jego upoważniony pracownik), który chciałby aby w uwagach do certyfikatu znalazła się  również nazwa firmy którą reprezentuje  (proszę zwrócić uwagę, że  w przypadku wysyłania deklaracji do ZUS nie jest to wymagane) należy okazać również oryginał:

odpisu z KRS  lub   Wpisu do CEIDG, wydany nie później niż w okresie ostatnich  6 m-cy lub inny dokument potwierdzający istnienie firmy, instytucji, urzędu

oryginał dokumentu nadania NIP (jeśli nie ma wymienionego w CEIDG lub KRS)

oryginał dokumentu nadania Regon (jeśli nie ma wymienionego w CEIDG lub KRS)

upoważnienie do podpisania umowy (poniżej szczegóły)

Szczegóły - Wymagane dokumenty   ( <--  UWAGA : proszę zapoznać się z tym dokumentem)

W przypadku zamówienia certyfikatu przez osobę, która nie jest wymieniona w KRS lub Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej  jako  uprawniona do reprezentacji firmy - należy dodatkowo przedłożyć pisemne upoważnienie zarządu lub innych osób uprawnionych do reprezentacji  do  zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy  o świadczenie usług certyfikacyjnych  W tym przypadku nie będzie konieczny przyjazd do Punktu Rejestracji osób uprawnionych do reprezentacji Firmy.  W niektórych przypadkach, może być wymagane poświadczenie funkcji osoby wystawiającej upoważnienie (w oryginale).

Okazane oryginały dokumentów będą kserowane i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Inspektora ds. Rejestracji. W celu skrócenia czasu obsługi pożądane jest przedstawienie jednej kserokopii w/w dokumentów .

Certyfikat kwalifikowany jest wystawiany zawsze na konkretną osobę , nigdy na Firmę. Nazwa firmy może być jedynie umieszczona w uwagach do certyfikatu.  Certyfikatem może posługiwać się wyłącznie osoba na którą jest on wystawiony. Certyfikat kwalifikowany zastępuje podpis odręczny w przypadku podpisywania dokumentów elektronicznych.

Przy odnowieniu certyfikatu prosimy zabrać ze sobą kartę kryptograficzną !

Dodatkowe informacje na stronie www Sigillum PCCE .

UWAGA: Krajowa Rada Komornicza podpisała z PWPW SA stosowną umowę i w przypadku Komorników nie są wymagane dodatkowe dokumenty - wystarczy dowód osobisty. Procedura zamówienia certyfikatu znajduje się w menu Komornicy.

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl