11.05.2021 – SZKOLENIE ŁIPH | KONTROLA TOWARÓW NA GRANICY

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu ŁIPH. 11 maja, 9:00 – 14:00. Tym razem dotyczącym kontroli towarów na granicy.

KONTROLA TOWARÓW NA GRANICY
CZY NASZE TOWARY SĄ KONTROLOWANE TYLKO Z POWODU CEŁ I PODATKÓW?

Program:

 • Maszyny i urządzenia elektryczne i mechaniczne – czyli słynne oznakowanie „CE”.
  • Kategorie urządzeń podlegających obowiązkowi znakowania – dyrektywy UE regulujące zagadnienia bezpieczeństwa produktów.
  • Sposób, tryb i procedura znakowania wyrobów importowanych na obszar UE.
  • Kiedy nie musimy oznaczać importowane wyroby znakiem CE.
 • Słów kilka o kontroli substancji chemicznych – REACH nie zawsze znaczy bogaty.
  • Substancje podlegające kontroli zgodnie z regulacjami REACH.
  • Główne grupy substancji podlegających kontroli.
  • Unijne kontyngenty ilościowe dopuszczające możliwość importu substancji chemicznych.
 • Towary i technologie podwójnego zastosowania „Dual use”, międzynarodowa kontrola eksportu – Czy zawsze wiemy do czego mogą być wykorzystane nasze towary i kto je potrzebuje?
  • Znaczenie kontroli eksportu we współczesnym świecie – co lub kto podlega kontroli?
  • Sankcje, embarga, umowy na podstawie których odbywa się kontrola towarów, technologii, usług i osób w obrocie międzynarodowym.
  • Rodzaje pozwoleń na obrót towarami podwójnego zastosowania, bronią i uzbrojeniem – instytucje, tryb, procedury.
 • Zwierzęta i rośliny – jak ustrzec się we współczesnym świecie przed globalnymi zagrożeniami dla życia i zdrowia.?
  • Rola i zadania służb sanitarnych i celno-skarbowych w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzkiego związanym z przemieszczeniem roślin i zwierząt, jak również produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
  • Współpraca inspekcji sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej ze służbami celno- skarbowymi.
  • Kontrola w przywozie i w wywozie roślin, zwierząt, żywności.
 • Niektóre towary mogą się wydawać bezużyteczne, czyli ktoś musi zadbać o ekologię i środowisko.
  • Współpraca służb celno-skarbowych z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.
  • Kategorie  odpadów  podlegających  kontroli  i  kto  decyduje  o  uznaniu  za odpad.
  • Pozwolenia na  wywóz  i  przywóz  odpadów  wydawanych  przez  GIOŚ  i  ich kontrola.
 • Pamiątki z wakacji mogą nam zepsuć urlop – CITES jest przyczyną kłopotów turystów- kolekcjonerów zwierząt i roślin.
  • Konwencja Waszyngtońska chroni faunę i florę zagrożoną wyginięciem a na granicach kontrolę wykonują celnicy.
  • Co podlega kontroli?
 • Inne obszary gospodarcze i zagadnienia ruchu prywatnego objęte kontrolą na granicach.
 • Pytania i odpowiedzi.

__

-> FORMA SPOTKANIA: Szkolenie będzie prowadzone online za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do pokoju zostanie wysłany przed szkoleniem osobom zarejestrowanym na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail uczestnika.

__

-> DO KOGO JEST ADRESOWANE?

| do przedsiębiorców będących aktualnymi i potencjalnymi eksporterami lub importerami
| do pracowników działów eksportu/importu
| do pracowników agencji celnych

__

-> PROWADZĄCY:
Tomasz Sętkowski – właściciel PROF-IUS, firmy członkowskiej ŁIPH, od 2012 roku cyklicznie prowadzi dla Izby szkolenia z handlu międzynarodowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, o specjalizacji prawa celnego. W latach 1991 – 2007 pracownik łódzkiej administracji celnej (zajmował się m.in. obsługą podmiotów z poziomu oddziału celnego, oraz Izby Celnej w Łodzi). Doświadczenie zdobywał także w korporacjach międzynarodowych, takich jak Corning Cable Systems czy PwC Polska, na stanowiskach związanych z obsługą celną. Odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i wdrożenie firmy do uzyskania certyfikatu AEO, analitykę celną na poziomie obszaru EMEA.

__

-> KOSZTY SZKOLENIA:

FIRMA CZŁONKOWSKA ŁIPH249 zł/netto za jednego uczestnika
FIRMA NIEZRZESZONA W ŁIPH349 zł/netto za jednego uczestnika

-> ZAPISY:

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 7.05.2021 do godz.15.00 na adres mailowy: a.pawlak@izba.lodz.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza, na adres mailowy Zamawiającego zostanie wysłana faktura lub, w przypadku braku miejsc, stosowna informacja zwrotna. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu należy wnieść na konto bankowe organizatora (Łódzkiej Izby  Przemysłowo-Handlowej) podane na fakturze  w terminie do 10.05.2021. W tytule przelewu należy podać numer faktury oraz nazwę szkolenia – Szkolenie – Kontrola towarów na granicy 11.05.2021
 2. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed datą szkolenia zobowiązuje Zamawiającego do pokrycia 100% kosztów udziału w szkoleniu jednej osoby przemnożonego przez liczbę osób, których dotyczy rezygnacja. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej w postaci e-maila.
 3. Wypełniając niniejszy formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Łodzi (91-415), Plac Wolności 5, w celu rejestracji udziału w szkoleniu. Spotkanie za pośrednictwem platformy ZOOM będzie rejestrowane. Zapoznaj się z RODO.