Akademia Menedżera MŚP 2 – Makroregion 4
Nr projektu POWR.02.21.00-00-AM13/20

NABÓR DO PROJEKTU JEST OTWARTY 

Projekt trwa do końca listopada 2022 roku!

Wszystkie informacje o projekcie uzyskać można pod numerem Infolinii:
42 208 06 06
e-mail:  am2doradca2@izba.lodz.pl

akademiamenedzera2@hrp.com.pl

___

Projekt realizowany w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Terminy naborów:…

Prosimy o zapoznanie się szczegółowo z opisem naborów i złożenie wniosku w naborze dla:

 • danego województwa
  oraz
 • przedsiębiorstwa odpowiedniej wielkości.

>>>Opisy naborów IV-podział na województwa i wielkość przedsiębiorstwa<<<

Kolejność czynności w celu wzięcia udziału w naborze:

 1. Zgłoszenie chęci udziału na formularzu PARP: FORMULARZ;
 2. Założenie konta przedsiębiorstwa w BUR przed terminem uruchomienia naboru;
 3. Aktywacja konta w AM 2 – po wypełnieniu kroków 1 i 2 na adres e-mail wskazany w formularzu zostanie wysłany link aktywacyjny do systemu
 4. Zalogowanie się w systemie Operatora AKADEMII MENEDŻERA 2
 5. Złożenie Wniosku o umowę w Systemie Operatora – https://akademiamenedzera2.pl/ – w terminie uruchomienia naboru

Całkowita wartość projektu: 10 499 527,50 zł.
Dofinansowanie:  8 718 277,50  zł.

Operatorem w Projekcie jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi.
Partnerzy Projektu: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Opolska Izba Gospodarcza, HRP Group sp. z o.o.

Czas trwania projektu: 1.07.2020 do 30.06.2022.
Obszar realizacji: Makroregion 4 – łódzkie, śląskie, opolskie

Celem głównym Projektu jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MMŚP z województwa: łódzkiego, śląskiego i opolskiego poprzez podniesienie przez min. 90% z 750 objętych wsparciem uczestników, kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, do czerwca 2022 roku poprzez refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

Wsparciem w ramach projektu objęte będzie 750 pracowników 375 MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) z terenu woj. łódzkiego (300 os.), śląskiego (300 os.) oraz opolskiego (150 os.).

Grupę docelową stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

Spośród osób objętych wsparciem min. 35% stanowić będzie kadra małych przedsiębiorstw, zaś max 25% kadra mikroprzedsiębiorstw, w tym max 10% jednoosobowe działalności gospodarcze.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:

 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
 • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

DOKUMENTY

Aktualny regulamin rekrutacji, ważny od 23.09.2021:

Regulamin rekrutacji_PARP_23.09.2021

DOKUMENTY – REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin rekrutacji_PARP

Regulamin_Załącznik 1 Opis_uniwersalnych_kompetencji

Regulamin_Załącznik 2 Umowa wsparcia

Regulamin_Załącznik 3 Minimalny_zakres_analizy_potrzeb

Regulamin_Załącznik 4 Oświadczenie o frekwencji

Regulamin_Załącznik 5 Oświadczenie o miejscu przechowywania oryginałów list obecności

Regulamin_Załącznik 6 Oświadczenia_usługi_zdalne

Regulamin_Załącznik 7 Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP

Regulamin_Załącznik 8 Zasady realizacji usług zdalnych

Regulamin_Załącznik 9 Minimalne wymagania dotyczące usług rozwojowych

Regulamin_Załącznik 11 Wzór Wniosku o Umowę

Regulamin_Załącznik 12 Formularz wykonania usługi doradczej

 

DOKUMENTY – UMOWA I ZAŁĄCZNIKI:

Umowa_Pełnomocnictwo

Umowa_Załącznik nr 1 Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstw

Umowa_Załącznik nr 2a Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa

Umowa_Załącznik nr 2b Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Umowa_Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Umowa_Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis

Umowa_Załącznik nr 5 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Umowa_Załącznik nr 6 Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_de minimis

Umowa_Załącznik nr 7 nr rachunku do wypłaty refundacji

___

AKTUALIZACJA 17 sierpnia 2021 r.:

Jak prawidłowo wypełnić karty usług w projekcie Akademia Menedżera 2 – PREZENTACJA