Biuro Mechanizmów Finansowych (FMO) dla dotacji EOG i Norwegii przyznało dofinansowanie na realizację projektu “DARE- Day One Alliance for Employment” złożonego przez organizację SEAL CYPRUS. Nagroda ta jest dużym sukcesem dla Cypru, biorąc pod uwagę fakt, że złożono łącznie 303 wnioski. Spośród nich, 49 przeszło pierwszą rundę oceny. Tylko 27 wniosków przeszło drugą rundę oceny i zostało ostatecznie zatwierdzonych do finansowania.

O projekcie

“DARE- Day One Alliance for Employment” – „Dzień pierwszy sojuszu na rzecz zatrudnienia” ma przyczynić się do osiągnięcia szczegółowego celu Funduszu jakim jest “wzmocnienie współpracy transnarodowej w celu sprostania wyzwaniom europejskim w zakresie zatrudnienia młodzieży”.

Grupy docelowe

Grupami docelowymi projektu są:

A) Młodzi ludzie niezatrudnieni, nieuczestniczący w kształceniu lub szkoleniu (NEET) na Cyprze, w Grecji, we Włoszech i w Portugalii. Grupa docelowa obejmuje osoby długotrwale bezrobotne, zniechęcone, które przestały szukać pracy, nieaktywne kobiety opiekujące się dziećmi lub niezdolnymi do pracy dorosłymi, mniejszości etniczne, w tym Romowie, osoby ubiegające się o azyl, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z problemami psychicznymi oraz osoby niepełnosprawne.

oraz

(B) Pracownicy, którzy chcą wprowadzić system Open Badges w celu walidacji uczenia się pozaformalnego.

Partnerzy i ich zadania w projekcie

SEAL CYPRUS jest liderem konsorcjum składającego się z dziesięciu organizacji z ośmiu krajów. Czterech partnerów będzie realizować interwencje na rzecz osób bezrobotnych:

SEAL CYPRUS – Cypryjska Organizacja na rzecz Zrównoważonej Edukacji i Aktywnego Uczenia się (partner wiodący), Stowarzyszenie Rzemiosła i MŚP/ Confartigianato Imprese Salerno (Włochy), Stratis Consulting (Grecja), Par Respostas Sociais (Portugalia).

Cypr, Grecja, Włochy i Portugalia stoją przed wyzwaniami w zakresie planowania kariery zawodowej, kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i walidacji uczenia się. Doświadczenia innych krajów` europejskich pokazały, że inicjatywy w powyższych obszarach, zwiększają możliwości zatrudnienia dla młodzieży. 

Proponowane interwencje obejmują Laboratoria Pracy i Przedsiębiorczości dla 1 400 młodych ludzi nieuczących się, niezatrudnionych ani nieuczących się w szkoleniach. Na rzecz uczestników zostanie uruchomiony system walidacji z systemem Open Badges.

Pięciu partnerów przekaże know-how w zakresie planowania kariery, kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i walidacji uczenia się pozaformalnego: 

Lithuanian Association of Non-formal Education (Litwa), Youth Career and Advising Center (Litwa), Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa (Polska), IFTE Initiative for Teaching Entrepreneurship (Austria), Austrian Federal Economic Chamber (Austria).

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2019 r., a jego czas trwania wynosi trzy lata. Zatwierdzona dotacja wynosi 1.178.000 euro. Wsparcie grantowe wynosi 85%. Wkład partnerów będzie wynosił 15%. 

 

Finansowanie

Projekt został wybrany w ramach konkursu 2017-1 (AKTYWNA MŁODZIEŻ), w którym składano wnioski o dotacje na projekty ponadnarodowe w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Fundusz wspiera projekty, które promują trwałe i wysokiej jakości zatrudnienie młodzieży. Łączna kwota dostępna na projekty wynosi 60,6 mln EUR.

Operator funduszu, konsorcjum składające się z Ecorys Polska i JCP, wspiera Biuro Mechanizmów Finansowych (FMO)  we wdrażaniu funduszu. 

Fundusz działa na podstawie zaproszeń do składania wniosków opracowanych i ogłoszonych przez Państwa-Darczyńców: Norwegię, Islandię i Liechtenstein przy wsparciu ich sekretariatu FMO.