GRANT NA START-MŁODZI W BIZNESIE

 

 


NABÓR ZAMKNIĘTY

UWAGA – NABÓR WYDŁUŻONO DO 21 MARCA 2022 ROKU W PODZIALE NA GRUPY: 

WOLNE MIEJSCA

V GRUPA – 7 OSÓB

UWAGA – DO 10 STYCZNIA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA DO PROJEKTU GRANT NA START MŁODZI W BIZNESIE

Projekt GRANT NA START adresowany jest do mieszkańców powiatów sąsiadujących z Łodzią.

Mieszkańców Łodzi zainteresowanych udziałem w projekcie dotacyjnym, zapraszamy do projektu “MŁODY BIZNES Z NAMI!”

MŁODY BIZNES Z NAMI!

(01.06.2022) – wyniki oceny biznesplanów grupa 5 – lista 

(13.05.2022) – zmiana terminu na złożenie biznesplanu dla V grupy na dzień 20 maja 2022.

(13.05.2022) – wyniki oceny biznesplanów – grupa IV

(21.04.2022) – informacja dla I i II grupy szkoleniowej: wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie ŁIPH do dnia 27.04.2022.

(14.04.2022) – wyniki ocen biznesplanów GRUPA III

(05.04.2022) – wyniki oceny biznesplanów grupa I i II

(04.04.2022) – harmonogram działań i szkoleń dla V grupy

(04.04.2022) – wyniki rekrutacji do V grupy szkoleniowej

(16.03.2022) – harmonogram szkoleń grupa IV

(14.03.2022) – lista osób zakwalifikowanych do IV grupy szkoleniowej po etapie rekrutacji

(15.02.2022) – Wynik rekrutacji do III grupy szkoleniowej

(03.02.2022) – Harmonogram szkoleń i terminów dla trzech pierwszych grup szkoleniowych

(01.02.2022) – Zapytanie o cenę usługi trenerskiej (nr 3)

(01.02.2022) – Zapytanie o cenę usługi trenerskiej (nr 2)

(01.02.2022) – Zapytanie o cenę usługi trenerskiej (nr 1)

(27.01.2022) – wyniki rekrutacji do pierwszych trzech grup szkoleniowych

lista rankingowa 

Nadal prowadzony jest nabór i rekrutacja do projektu dla kolejnych osób – do dwóch grup szkoleniowych – zapraszamy zainteresowanych!

01.12.2021– Zaświadczenia z ZUS lub PUP składane będą na dalszym etapie rekrutacji, o czym poinformuje kierownik projektu.

22.11.2021 – Ogłoszenie o naborze

Nabór Formularzy Zgłoszeniowych i Oświadczeń uczestnika rozpoczyna się o godzinie 9:30 dnia 2 grudnia 2021 roku, a kończy 17 grudnia 2021 roku ,a kończy 10 stycznia 2022 roku, o godzinie 15:00.

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w biurze projektu -> pl. Wolności 5, 91 -415 Łódź. (Adres ŁIPH)

Dokumenty składamy za pośrednictwem:

Poczty

Kuriera

Osobiście w godzinach 09:30 – 15:00,

Skanem (Forma najmniej preferowana. W razie możliwości, uprzejmie prosimy korzystać z powyższych form dostarczenia dokumentów) – na adres: m.raczynski@izba.lodz.pl

 

Dokumenty związane z rekrutacją i naborem do projektu GRANT NA START MŁODZI W BIZNESIE

 

Regulamin rekrutacji

 

Formularz rekrutacyjny – dokument składany na etapie naboru 

 

Karta weryfikacji formalnej formularza

 

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

 

Karta oceny predyspozycji i diagnozy potrzeb szkoleniowych

 

Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

 

Oświadczenie uczestnika-dokument składany na etapie naboru

 

Wzór zaświadczenia z ZUS

Umowa szkoleniowa

umowa szkoleniowa-wzór

 

Dokumenty związane z przyznawaniem stawki jednostkowej na samozatrudnienie (dotacja) i wsparcia pomostowego

 

Regulamin przyznawania środków

 

 Biznesplan

 

Standardy oceny biznesplanów

 

Karta oceny biznesplanu

 

Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

 

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

 

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

 

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

 

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

 

Zestawienie wydatków w ramach wsparcia pomostowego

 

Oświadczenie w zakresie wsparcia pomostowego dla osób z niepełnosprawnością

 

Wniosek o wsparcie pomostowe

 

Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego

 

 

Wartość projektu: 1 831 861,68 PLN

 

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 810 006,10 PLN

 

Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projektu konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

 

Projekt będzie realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową.

Termin realizacji projektu: 01.10.2021 r. do 30.06.2023 r.

Grupa docelowa:

-> Osoby bierne zawodowo

-> Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy

-> Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy

 

Definicje powyższych pojęć -> TUTAJ

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18 – 29 lat zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów sąsiadujących z Łodzią tj. powiat: łódzki – wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski (lub uczące się na terenie tych powiatów), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

 

Istotne: Uczestnikami mogą być również studenci i uczniowie pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów kwalifikowalności (wiek, miejsce zamieszkania, utrata zatrudnienia w związku z COVID po 1 marca 2020). Wówczas takie osoby kwalifikowane są jako bierne zawodowo.

 

Cel/efekt: wzrost przedsiębiorczości i aktywności wśród 35 osób (25K/10M) z grupy docelowej poprzez przygotowanie do rozpoczęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia przez minimum 12 miesięcy do 30.06.2023 roku.

 

Oferowane wsparcie:

  1. Jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł;
  2. Wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy – 2800,00 zł netto;
  3. Szkolenie z zakresu: zakładania firmy, księgowości, podatków, ZUS, reklamy i promocji, sporządzania i realizacji biznesplanu;
  4. Stypendium szkoleniowe – 794,24 zł brutto na osobę za pełne uczestnictwo w szkoleniu (64  godzin);
  5. Wsparcie w projekcie przewidziano dla 35 osób (25K/10M) z w/w grup docelowej.

__

Wyjaśnienie dotyczące przyczyn utraty pracy, zgodnie z FAQ PO WER WUP Łódź:

 

Zapisy Regulaminu konkursu nie określają przyczyn utraty pracy ani też rodzaju umowy na podstawie której osoba była zatrudniona, a która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Tym samym uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby, którym wygasło zatrudnienie lub je rozwiązały, jak również osoby, które otrzymały wypowiedzenie. Istotne jest aby przyczyna utraty zatrudnienia była związana ze skutkami pandemii COVID-19.

 

-> WAŻNE: dokumentem potwierdzającym status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP lub osoby biernej zawodowo jest zaświadczenie z ZUS:

 

WZORY DOKUMENTÓW:

  1. Wniosek do ZUS – wydanie zaświadczenia dla wnioskodawcy
  2. Wzór zaświadczenia przedłożonego przez ZUS

 

A w przypadku osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy zaświadczenie z PUP.

___ ___ ___

Ważne -> Dla osób będących na odpłatnym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim:

 

Jeżeli dana osoba przebywa na odpłatnym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i pobiera świadczenie z tego tytułu, należy zaliczyć ją do osób pracujących (zgodnie z definicją), pomimo faktu, że jej stosunek pracy został rozwiązany.

Do momentu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub rodzicielskiego ta osoba powinna zostać zaliczona do osób pracujących. W sytuacji, gdy osoba zrezygnuje z pozostałej części urlopu np. na rzecz ojca dziecka i będzie gotowa do podjęcia pracy oraz jej aktywnie poszukiwała, będzie można ją zaliczyć do kategorii osób bezrobotnych i zakwalifikować do udziału w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że fakt pobierania świadczenia jest istotny, również ze względu na weryfikację danych uczestników projektu w ZUS.

Wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie będą publikowane po ich zaakceptowaniu przez instytucję pośredniczącą.