Łodzka Rewita III

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: 
+48 511 515 222
m.raczynski@izba.lodz.pl

Od dnia 25.09.2020 rozpoczynamy nabór do projektu.
Uwaga – rekrutacja drogą elektroniczną bądź tradycyjną pocztą!
Wszelkie informacje znajdują się poniżej.

UWAGA!

–> PRZEDŁUŻENIE NABORU – DO 30 PAŹDZIERNIKA 2020 r. DO GODZ. 15:00 <–

Wydłużenie terminu na przyjmowanie zgłoszeń nie wstrzymuje procesu oceny zgłoszeń. Po zakończeniu oceny tychże, pomimo trwania naboru, będzie z osobami, które już się zgłosiły, prowadzony drugi etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym. W tym zakresie będziemy kontaktować się z Państwem mailowo i telefonicznie.

Wartość projektu: 1 515 560,40 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 470 093,59 PLN

Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – Miasto Łódź, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową  (Lider projektu) w partnerstwie z Miastem Łódź (Partner projektu).

Termin realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r.

Grupa docelowa: 35 osób (20K/15M) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gosp.(DG) i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  1. osoby po 50. r. ż.
  2. b. osoby długotrwale bezrobotne
  3. c. kobiety
  4. d. osoby z niepełnosprawnościami
  5. e. osoby o niskich kwalifikacjach.

 oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, którzy nie należą do w/w grup – maksymalnie 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem.

Projekt adresowany jest do mieszkańców, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, obszaru rewitalizowanego w obrębie miasta Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu. Wykaz adresów weryfikujący ten warunek znajduje się poniżej:

Obszar rewitalizowany – adresy (plik do pobrania)

Cel główny projektu: wzrost przedsiębiorczości i aktywności wśród 25 pozostających bez zatrudnienia Łodzian zamieszkujących obszar rewitalizacji m. Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji – poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie przez minimum 12 m-cy samozatrudnienia.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ 2014-2020 tj.: “Zwiększenie liczby trwałych nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów)” przez objęcie kompleksowym programem przedsiębiorczości os.30+spełniających kryteria grupy docelowej.

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć DG obejmuje:

  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej: 23 050,00 PLN;
  • wsparcie pomostowe 2000,00 PLN netto miesięcznie – przez 12 miesięcy
  • wsparcie z pisania biznesplanów oraz na szkolenie z ABC przedsiębiorczości.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
1. Formularz rekrutacyjny
2. Klauzula RODO

Dokumenty do zapoznania się:
1. Regulamin rekrutacji
2. Obszar rewitalizowany – wykaz adresów

Ze względów sanitarno – epidemiologicznych wypełniony Formularz rekrutacyjny wraz z klauzulą RODO należy przesłać drogą mailową w formie podpisanego i kompletnego skanu na adres: m.raczynski@izba.lodz.pl
lub drogą pocztową na adres: Łódzka Izba Przemysłowo–Handlowa, ul. G. Narutowicza 34, 90-135 Łódź (z dopiskiem na kopercie Łódzka Rewita III), w terminie od 25.09.2020 do 09.10.2020 roku, do godziny 15.00 – decyduje data wpływu dokumentów do realizatora projektu (ŁIPH).

AKTUALIZACJA!

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW – DO 30 PAŹDZIERNIKA 2020 r. DO GODZ. 15:00

Zdjęcia dokumentów nie będą podlegały rozpatrzeniu. Dokumenty, które wpłyną przed i po terminie nie będą rozpatrywane. 

Serdecznie prosimy o wpisywanie numerów NIP w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz i pozostałe dokumenty w formie papierowej można pobrać także w siedzibie ŁIPH na 1. piętrze – stolik przed wejściem do biura (przed szklanymi drzwiami).