3. ŁÓDZKA REWITA III

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

___

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: 
+48 511 515 222
m.raczynski@izba.lodz.pl

Od dnia 25.09.2020 rozpoczynamy nabór do projektu.
Uwaga – rekrutacja drogą elektroniczną bądź tradycyjną pocztą!
Wszelkie informacje znajdują się poniżej.

 

 

PROJEKT REWITA 3 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!!!

 

 

 

 

ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW I CAŁY PROCES REKRUTACJI
⇓ WYNIKI PONIŻEJ ⇓

AKTUALIZACJA 11.03.2021 r.
Wyniki oceny biznesplanów – LISTA

Zgodnie z paragrafem VI pkt. 5, VII pkt. 1 i paragrafu VIII nikt nie otrzymał oceny „negatywnej” w związku z tym wyniki mają charakter ostateczny.

________

AKTUALIZACJA 21.01.2021 r.

Terminy na złożenie biznesplanów w projekcie Łódzka Rewita 3 w podziale na grupy szkoleniowe:

Grupa I – 3 lutego 2021 roku – w godzinach 11:00 – 14:00

Grupa II – 4 lutego 2021 roku – w godzinach 11:00 – 14:00

Grupa III – 9 lutego 2021 roku – w godzinach 11:00 – 14:00

Biznesplany proszę składać w nowej siedzibie ŁIPH:
pl. Wolności 5
91-415 Łódź
(piętro I,  lok. 2 – budynek na rogu placu Wolności i Legionów)

Wraz z biznesplanem prosimy o złożenie wypełnionego oświadczenia z podaniem numeru rachunku bankowego – oświadczenie służy przygotowaniu wypłat stypendiów szkoleniowych za uczestnictwo w pełnym cyklu zajęć.

–> wzór oświadczenia

________

AKTUALIZACJA 17.12.2020 r.

HARMONOGRAM INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

________

AKTUALIZACJA 30.11.2020 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ONLINE – LISTA

________
AKTUALIZACJA 25.11.2020 r.

ZWIĘKSZONO STAWKĘ WSPARCIA POMOSTOWEGO!
Więcej informacji poniżej
_________

AKTUALIZACJA 17.11.2020 r.
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z DOTACJĄ NA DOLE STRONY
_________

Wydłużenie terminu na przyjmowanie zgłoszeń nie wstrzymuje procesu oceny zgłoszeń. Po zakończeniu oceny tychże, pomimo trwania naboru, będzie z osobami, które już się zgłosiły, prowadzony drugi etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym. W tym zakresie będziemy kontaktować się z Państwem mailowo i telefonicznie.

Wartość projektu: 1 515 560,40 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 470 093,59 PLN

Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – Miasto Łódź, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową  (Lider projektu) w partnerstwie z Miastem Łódź (Partner projektu).

Termin realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r.  31.05.2022 r.

Grupa docelowa: 35 osób (20K/15M) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gosp.(DG) i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 1. osoby po 50. r. ż.
 2. b. osoby długotrwale bezrobotne
 3. c. kobiety
 4. d. osoby z niepełnosprawnościami
 5. e. osoby o niskich kwalifikacjach.

 oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, którzy nie należą do w/w grup – maksymalnie 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem.

Projekt adresowany jest do mieszkańców, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, obszaru rewitalizowanego w obrębie miasta Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu. Wykaz adresów weryfikujący ten warunek znajduje się poniżej:

Obszar rewitalizowany – adresy (plik do pobrania)

Cel główny projektu: wzrost przedsiębiorczości i aktywności wśród 25 pozostających bez zatrudnienia Łodzian zamieszkujących obszar rewitalizacji m. Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji – poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie przez minimum 12 m-cy samozatrudnienia.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ 2014-2020 tj.: “Zwiększenie liczby trwałych nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów)” przez objęcie kompleksowym programem przedsiębiorczości os.30+spełniających kryteria grupy docelowej.

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć DG obejmuje:

 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej: 23 050,00 PLN;
 • wsparcie pomostowe 2000,00 PLN netto miesięcznie – przez 12 miesięcy
 • wsparcie z pisania biznesplanów oraz na szkolenie z ABC przedsiębiorczości.
 • wypłatę stypendium szkoleniowego, smaczny posiłek podczas szkolenia,
 • pogłębione konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania biznesplanu,
 • pomoc zespołu zarządzającego na każdym z etapów projektu.
 • W uzasadnionych przypadkach możliwość uzyskania zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie trwania szkolenia

____________________________

Aktualizacja 18.11.2020 r.

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU ŁÓDZKA REWITA III

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

____________________________

Aktualizacja 17.11.2020 r.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZYZNANIEM ŚRODKÓW

_________

 • Dokumenty do wypełnienia i złożenia (złożenie następuje po szkoleniu ABC firmy w terminie wskazanym przez kierownika projektu):
Ważne:
ZWIĘKSZONO STAWKĘ WSPARCIA POMOSTOWEGO DO 2400 zł MIESIĘCZNIE
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ WSPARCIA FINANSOWEGO AKTUALNIE WYNOSI: 51 850,00 zł (całość wsparcia pomostowego + dotacja).
__________________________

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
1. Formularz rekrutacyjny
2. Klauzula RODO

Dokumenty do zapoznania się:
1. Regulamin rekrutacji
2. Obszar rewitalizowany – wykaz adresów

Ze względów sanitarno – epidemiologicznych wypełniony Formularz rekrutacyjny wraz z klauzulą RODO należy przesłać drogą mailową w formie podpisanego i kompletnego skanu na adres: m.raczynski@izba.lodz.pl
lub drogą pocztową na adres: Łódzka Izba Przemysłowo–Handlowa, ul. G. Narutowicza 34, 90-135 Łódź (z dopiskiem na kopercie Łódzka Rewita III), w terminie od 25.09.2020 do 09.10.2020 roku, do godziny 15.00 – decyduje data wpływu dokumentów do realizatora projektu (ŁIPH).

Zdjęcia dokumentów nie będą podlegały rozpatrzeniu. Dokumenty, które wpłyną przed i po terminie nie będą rozpatrywane. 

Serdecznie prosimy o wpisywanie numerów NIP w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz i pozostałe dokumenty w formie papierowej można pobrać także w siedzibie ŁIPH na 1. piętrze – stolik przed wejściem do biura (przed szklanymi drzwiami).