MŁODY BIZNES – Wsparcie na nową firmę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Plakat – ESLABON

__

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: 
m.raczynski@izba.lodz.pl

__

Wartość projektu: 2 197 122,15 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 174 228,54 PLN

Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projektu konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową.

__

Termin realizacji projektu: 01.02.2021 r. do 30.11.2022 r.

Grupa docelowa:

-> Osoby bierne zawodowo – 25 osób (13K/12M)
-> Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy – 20 osób (10K/10M)

Definicje powyższych pojęć -> TUTAJ

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18 – 29 lat zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. łódzkiego (lub uczące się na terenie woj. łódzkiego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Cel/efekt: wzrost przedsiębiorczości i aktywności wśród 45 osób (23K/22M) z grupy docelowej poprzez przygotowanie do rozpoczęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia przez minimum 12 miesięcy do 30.11.2022 roku.

__

Oferowane wsparcie:

  1. Jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł;
  2. Wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy – 2600,00 zł netto;
  3. Szkolenie z zakresu: zakładania firmy, księgowości, podatków, ZUS, reklamy i promocji, sporządzania i realizacji biznesplanu;
  4. Stypendium szkoleniowe 992,80 zł brutto na osobę za pełne uczestnictwo w szkoleniu (80  godzin);
  5. Wsparcie w projekcie przewidziano dla 45 osób (23K/22M) z w/w grup docelowej.

__

Dokumenty rekrutacyjne (regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, klauzula RODO) oraz sposób i termin składania zostaną podane do wiadomości po w marcu 2021 roku.

Wyjaśnienie dotyczące przyczyn utraty pracy, zgodnie z FAQ PO WER WUP Łódź:

Zapisy Regulaminu konkursu nie określają przyczyn utraty pracy ani też rodzaju umowy na podstawie której osoba była zatrudniona, a która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Tym samym uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby, którym wygasło zatrudnienie lub je rozwiązały, jak również osoby, które otrzymały wypowiedzenie. Istotne jest aby przyczyna utraty zatrudnienia była związana ze skutkami pandemii COVID-19.

-> WAŻNE: dokumentem potwierdzającym status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP lub osoby biernej zawodowo jest zaświadczenie z ZUS:

WZORY DOKUMENTÓW:

1. Wniosek do ZUS – wydanie zaświadczenia dla wnioskodawcy
2. Wzór zaświadczenia przedłożonego przez ZUS

__

Mając na uwadze nowe wytyczne unijne w zakresie potwierdzania kwalifikowalności poprzez uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo,

Zespół Projektu informuje:

–> ważność takich oświadczeń wynosi 30 dni od daty wydania. Co do zasady tego typu oświadczenia powinny być zbierane na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, niemniej formalnie uczestnikiem projektu kandydat staje się w momencie udzielenia pierwszej formy wsparcia tj. na przykład w pierwszy dzień szkolenia. W związku z tym od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych do pierwszego dnia pierwszej formy wsparcia upływa więcej niż 30 dni. Na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych takie oświadczenie traciłoby swoją ważność, co generowałoby konieczność powtórnego uzyskania zaświadczenia.

Mając na uwadze powyższe zespół projektu będzie informował o terminie kiedy takie zaświadczenie należy przedłożyć w projekcie, tak, aby składane zaświadczenia nie traciły ważności w dniu pierwszej formy wsparcia.

__

Pytania odnośnie projektu należy kierować na adres: m.raczynski@izba.lodz.pl.