MŁODY BIZNES – Wsparcie na nową firmę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

__

⇒  NABÓR DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY ⇐

(Opublikowano 21.04.2021 r.)

⇓ Wszystkie informacje o projekcie, wraz z dokumentami, poniżej  ⇓

__

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: 
m.raczynski@izba.lodz.pl

 

AKTUALNOŚCI

(10.11.2021) – Tura V – ocena biznesplanów  Lista rankingowa (1 osoba z prawem do dotacji) po ocenie biznesplanów-tura V

(02.11.2021) – nabór wniosków wraz z załącznikami o udzielenie wsparcia pomostowego odbywa się w dniach: 4,5,8 listopada 2021 w godz. 10 00 – 15 00 w siedzibie ŁIPH., pl. Wolności 5 lok. 2, 91-415 Łódź.

Komplet dokumentów można przesłać kurierem/pocztą na w/w adres – w ten sposób aby dokumenty wysłane za pośrednictwem kuriera/poczty wpłynęły w w/w dni.

(28.10.2021) –Lista rankingowa (1 osoba z prawem do dotacji) po ocenie biznesplanów – tura IV

(18.10.2021) –Lista rankingowa (12 osób z prawem do dotacji) po ocenie biznesplanów-III tura 

(13.10.2021) – lista rankingowa (22 osoby z prawem do dotacji) po ocenie biznesplanów-II tura

20.09.2021-dokumenty związane ze składaniem zabezpieczenia prawidłowego wykonania a.umowy o jednorazową dotację i b.umowy dotyczącej wsparcia pomostowego

deklaracja wekslowa

deklaracja wekslowa po umowę o udzielenie wsparcia pomostowego

oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

pomostówka-oswiadczenie-o-niepozostawaniu-w-zwiazku-malzenskim

oświadczenie poręczyciela 1 o spełnieniu warunków

oświadczenie poręczyciela 2 o spełnieniu warunków – kopia

oświadczenie poręczyciela o zniesieniu wspólnoty majątkowej lub o jej niezaistnieniu

poręczenie wekslowe 1

poręczenie wekslowe 2

weksel

Instrukcje wypełnienia powyższych dokumentów:

deklaracja wekslowa-instrukcja

poreczenie-wekslowe-1-instrukcja

poreczenie-wekslowe-2-instrukcja

weksel-instrukcja

 

16.09.2021-aktualizacja harmonogramu szkoleń (dla 5 grupy)

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I SZKOLEŃ GRUPOWYCH MŁODY BIZNES

15.09.2021Lista osób z GR 1 z prawem do jednorazowej dotacji – po ocenie biznesplanów.

Lista osób z GR 1 z prawem do jednorazowej dotacji-po ocenie biznesplanów.

14.07.2021 – PILNE!

Jeżeli ktokolwiek z uczestników lub uczestniczek nie otrzymał/a wiadomości mailowej z dni: 17 czerwca 2021 lub/oraz 12 lipca 2021, prosimy o pilny kontakt pod numer telefonu: 511 515 222

14.07.2021 – HARMONOGRAM GRUP SZKOLEŃ GRUPOWYCH Z TERMINAMI SKŁADANIA ZAŚWIADCZEŃ ZUS I BIZNESPLANÓW.

-> HARMONOGRAM


12.07.2021 – WYNIKI REKRUTACJI

-> LISTA RANKINGOWA I REZERWOWA


17.06.2021 – Ocena formalna i merytoryczna zgłoszeń dobiegła końca. W wyniku formalnej oceny nie stwierdzono kandydatur niekwalifikowalnych.
Kolejny etap (II etap) rekrutacji to rozmowa z doradcą zawodowym. Od 21 czerwca 2021  doradca będzie umawiał spotkania telefonicznie.
LISTA PO OCENIE ZGŁOSZEŃ

__

Wartość projektu: 2 197 122,15 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 174 228,54 PLN

Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projektu konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową.

__

Termin realizacji projektu: 01.02.2021 r. do 30.11.2022 r.

Grupa docelowa:

-> Osoby bierne zawodowo – 25 osób (13K/12M)
-> Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy – 20 osób (10K/10M)

Definicje powyższych pojęć -> TUTAJ

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18 – 29 lat zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. łódzkiego (lub uczące się na terenie woj. łódzkiego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Istotne: Uczestnikami mogą być również studenci i uczniowie pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów kwalifikowalności (wiek, miejsce zamieszkania, utrata zatrudnienia w związku z COVID po 1 marca 2020). Wówczas takie osoby kwalifikowane są jako bierne zawodowo.

Cel/efekt: wzrost przedsiębiorczości i aktywności wśród 45 osób (23K/22M) z grupy docelowej poprzez przygotowanie do rozpoczęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia przez minimum 12 miesięcy do 30.11.2022 roku.

__ __ __

W związku z ogłoszeniem o naborze informujemy, że:

 1. Zgodnie z regulaminem, nabór został przedłużony do 10 czerwca 2021 r.
 2. Dokumenty zgłoszeniowe, tj:
  • Formularz rekrutacyjny oraz
  • oświadczenie RODO (zał. 1 i zał. 6 do Regulaminu rekrutacji)

należy złożyć w biurze projektu -> pl. Wolności 5, 91 -415 Łódź. (Adres ŁIPH)

3. Dokumenty składamy za pośrednictwem:

 • Poczty
 • Kuriera
 • Osobiście w godzinach 10:30 – 15:00,
 • Skanem (Forma najmniej preferowana. W razie możliwości, uprzejmie prosimy korzystać z powyższych form dostarczenia dokumentów) – na adres: m.raczynski@izba.lodz.pl

4. Prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i pozostałymi załącznikami – w regulaminie w paragrafie 7 szczegółowo omówiono procedurę składania zgłoszeń.

Dokumenty do złożenia:

Formularz rekrutacyjny – zał. 1 do Regulaminu Rekrutacji

Oświadczenie uczestnika – zał. 6 do Regulaminu Rekrutacji

__

Dokumenty do zapoznania się:

Regulamin Rekrutacji

Karta weryfikacji formalnej formularza – zał. 2 do Regulaminu Rekrutacji

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji – zał. 3 do Regulaminu Rekrutacji

Karta oceny predyspozycji kandydata – zał. 4 do Regulaminu Rekrutacji

Opis sektorów podlegających wykluczeniu – zał. 5 do Regulaminu Rekrutacji

Wzór zaświadczenie z ZUS – zał. 7 do Regulaminu Rekrutacji

Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego

__ __ __

Dokumenty związane z przyznawaniem jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego:

Na etapie naboru/rekrutacji prosimy zapoznać się z poniższymi dokumentami, w szczególności z Regulaminem przyznawania środków, tak aby Państwo wiedzieli jakie są zasady przyznawania wsparcia finansowego.

W kolejnych etapach projektu kierownik projektu i pozostały zespół merytoryczny będzie te dokumenty omawiał i wskazywał, które z nich należy składać i w jakim terminie.

Regulamin przyznawania środków

wzór biznesplanu

karta oceny biznesplanu

wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

zestawienie wydatków w ramach wsparcia pomostowego

oświadczenie dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie wsparcia pomostowego

wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego

__

Oferowane wsparcie:

 1. Jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł;
 2. Wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy – 2600,00 zł netto;
 3. Szkolenie z zakresu: zakładania firmy, księgowości, podatków, ZUS, reklamy i promocji, sporządzania i realizacji biznesplanu;
 4. Stypendium szkoleniowe 992,80 zł brutto na osobę za pełne uczestnictwo w szkoleniu (80  godzin);
 5. Wsparcie w projekcie przewidziano dla 45 osób (23K/22M) z w/w grup docelowej.

__

Wyjaśnienie dotyczące przyczyn utraty pracy, zgodnie z FAQ PO WER WUP Łódź:

Zapisy Regulaminu konkursu nie określają przyczyn utraty pracy ani też rodzaju umowy na podstawie której osoba była zatrudniona, a która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Tym samym uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby, którym wygasło zatrudnienie lub je rozwiązały, jak również osoby, które otrzymały wypowiedzenie. Istotne jest aby przyczyna utraty zatrudnienia była związana ze skutkami pandemii COVID-19.

-> WAŻNE: dokumentem potwierdzającym status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP lub osoby biernej zawodowo jest zaświadczenie z ZUS:

WZORY DOKUMENTÓW:

1. Wniosek do ZUS – wydanie zaświadczenia dla wnioskodawcy
2. Wzór zaświadczenia przedłożonego przez ZUS

___ ___ ___

Ważne -> Dla osób będących na odpłatnym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim:

Jeżeli dana osoba przebywa na odpłatnym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i pobiera świadczenie z tego tytułu, należy zaliczyć ją do osób pracujących (zgodnie z definicją), pomimo faktu, że jej stosunek pracy został rozwiązany.

Do momentu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub rodzicielskiego ta osoba powinna zostać zaliczona do osób pracujących. W sytuacji, gdy osoba zrezygnuje z pozostałej części urlopu np. na rzecz ojca dziecka i będzie gotowa do podjęcia pracy oraz jej aktywnie poszukiwała, będzie można ją zaliczyć do kategorii osób bezrobotnych i zakwalifikować do udziału w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że fakt pobierania świadczenia jest istotny, również ze względu na weryfikację danych uczestników projektu w ZUS.

___ ___ ___

Mając na uwadze nowe wytyczne unijne w zakresie potwierdzania kwalifikowalności poprzez uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo,

Zespół Projektu informuje:

–> ważność takich oświadczeń wynosi 30 dni od daty wydania. Co do zasady tego typu oświadczenia powinny być zbierane na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, niemniej formalnie uczestnikiem projektu kandydat staje się w momencie udzielenia pierwszej formy wsparcia tj. na przykład w pierwszy dzień szkolenia. W związku z tym od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych do pierwszego dnia pierwszej formy wsparcia upływa więcej niż 30 dni. Na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych takie oświadczenie traciłoby swoją ważność, co generowałoby konieczność powtórnego uzyskania zaświadczenia.

Mając na uwadze powyższe zespół projektu będzie informował o terminie kiedy takie zaświadczenie należy przedłożyć w projekcie, tak, aby składane zaświadczenia nie traciły ważności w dniu pierwszej formy wsparcia.

__

MATERIAŁ O PROJEKCIE W ŁÓDZKICH WIADOMOŚCIACH DNIA: od 9:20 do 11:30

__

Bardzo miło nam poinformować, że patronat medialnym nad projektem objął program MŁODZI W ŁODZI

__

Pytania odnośnie projektu należy kierować na adres: m.raczynski@izba.lodz.pl.