PROWADZĘ SWOJĄ FIRMĘ 2

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

___

OGŁOSZENIE O NABORZE:

Ze względów proceduralnych niezależnych od działań ŁIPH, planowany termin naboru do projektu ruszy w pierwszej połowie lutego 2021 r. Nabór trwać będzie 5 dni roboczych. Przepraszamy za niedogodności.

___

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: 
m.raczynski@izba.lodz.pl

Wartość projektu: 3 143 614,24 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 049 305,81 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową w partnerstwie z HRP Group sp. z o. o., miastem Pabianice oraz gminą Aleksandrów Łódzki.

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.05.2023 r.

Cel główny projektu: zwiększenie do maja 2023 r. liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) o 48 firm działających na obszarze ŁOM, utworzonych przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do osób, które:

 1. Zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego tj. powiat miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski.
  WAŻNE: 75% (45 osób) z grupy 60 osób (maksymalna liczba beneficjentów projektu) to mieszkańcy powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego.
 2. Pozostają bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo).
 3. Mają wiek 30 lat i powyżej.

-> Powyższe warunki należy spełnić łącznie! <-

Projekt adresowany jest również do osób, które dodatkowo spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków (warunki dodatkowe):

 1. mają 50 lat i więcej
 2. są osobami długotrwale bezrobotnymi
 3. są kobietami
 4. są osobami z niepełnosprawnością
 5. są osobami o niskich kwalifikacjach-> Wyjaśnienia pojęć dotyczących warunków udziału – TUTAJ

___

Projekt podzielony jest na 4 etapy rekrutacji. Terminy rekrutacji nie oznaczają terminów przyjmowania zgłoszeń:

 1. styczeń – luty 2021 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów
 2. maj – czerwiec 2021 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów
 3. wrzesień – październik  2021- przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów
 4. styczeń – luty 2022 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów

___

W ramach projektu oferujemy:

 1. Jednorazową dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej: 23 050,00 zł;
 2. Wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł wypłacane co miesiąc przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy;
 3. Szkolenie i konsultacje związane z prowadzeniem firmy i przygotowaniem biznesplanu;

___

Terminy naborów będą systematycznie publikowane na aktualnej stronie projektu Prowadzę swoją firmę 2, tj. izba.lodz.pl (podstrona Projekty ŁIPH)

Prosimy pamiętać, że warunkiem potwierdzającym Państwa status na rynku pracy jest:

 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w ewidencji powiatowych urzędów pracy;
  lub
 • Zaświadczenie z ZUS – w zakresie braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu, w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia ich wydania.

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją zostaną planowo zamieszone w pierwszej połowie lutego 2021 r.

___ ___ ___

WZORY DOKUMENTÓW:

1. Wniosek do ZUS – wydanie zaświadczenia dla wnioskodawcy
2. Wzór zaświadczenia przedłożonego przez ZUS
WAŻNE!

Mając na uwadze nowe wytyczne unijne w zakresie potwierdzania kwalifikowalności poprzez:

 • uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo;
 • zaświadczeń z PUP o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną,
Zespół Projektu informuje:

–> ważność takich oświadczeń wynosi 30 dni od daty wydania. Co do zasady tego typu oświadczenia powinny być zbierane na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, niemniej formalnie uczestnikiem projektu kandydat staje się w momencie udzielenia pierwszej formy wsparcia tj. na przykład w pierwszy dzień szkolenia. W związku z tym od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych do pierwszego dnia pierwszej formy wsparcia upływa więcej niż 30 dni. Na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych takie oświadczenie traciłoby swoją ważność, co generowałoby konieczność powtórnego uzyskania zaświadczenia.

Mając na uwadze powyższe zespół projektu będzie informował o terminie kiedy takie zaświadczenie należy przedłożyć w projekcie, tak, aby składane zaświadczenia nie traciły ważności w dniu pierwszej formy wsparcia.

__

Pytania odnośnie projektu należy kierować na adres: m.raczynski@izba.lodz.pl.