Znajdź nas na:

Usługi

Home Legalizacja

Legalizacja

Separator-Image-Blue

Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, świadectwa lub zaświadczenia? Występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów?

 

Zgłoś się do Łódzkiej Izby Przemyslowo-Handlowej!

 

UWAGA – ŁIPH nie legalizuje dokumentów potwierdzonych przez tłumacza przysięgłego, notariusza oraz  kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”. W przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentu eksporter przygotowuje własne oświadczenie  kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w kserokopii dokumentu. Kserokopia dokumentu (bez potwierdzenia) jest załącznikiem do oświadczenia podlegającego legalizacji.

Nowe zasady pracy działu legalizowania dokumentów OD DNIA 13.03.2020 DO ODWOŁANIA :

1. Punkt czynny dla interesantów w godzinach 10.00 – 14.00.

2. Preferowany sposób dostarczenia i odbioru dokumentów – za pośrednictwem poczty kurierskiej.

3. Sposób płatności za usługi – przedpłata w formie przelewu: Santander Bank Polska 71 1090 1304 0000 0000 3005 1354 tytuł przedpłaty: Legalizacja … nazwa firmy….

wniosek o lealizacje dokumentu – wystawienie swiadectwa pochodzenia

CENNIK USŁUG LEGALIZACYJNYCH 

2022 CENNIK USŁUG LEGALIZACYJNYCH

 

tel.: +48 42 208 92 71
kom.: +48 502 306 001

Anna Pawlak
Anna Kamińska

a.pawlak@izba.lodz.pl
legalizacja@izba.lodz.pl

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów

 1. Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
 2. Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.
 3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 5. Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
 6. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

Przedsiębiorca występujący o legalizację dokumentów składa dokumenty podstawowe dotyczące jego firmy i dokumenty do legalizacji.

 

Dokumenty podstawowe:

 • Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
 • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.poprzez złożenie:
  •  wzoru podpisu w obecności przedstawiciela BLCA KIG na specjalnym formularzu lub
  • wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu i kserokopia) lub
  • oryginalnej kopii karty bankowej, z adnotacją „potwierdzam autentyczność podpisu”.

 

Uwaga: wzór podpisu osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa może potwierdzić reprezentacja firmy zgodnie z KRS.

W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych powyżej przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.

Dokumenty do legalizacji

Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w Dziale Legalizacji KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

 

Przy składaniu dokumentów do legalizacji należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek.

Procedury szczegółowe legalizacji dokumentów handlowych

Załącznik nr 1 - wniosek o legalizację dokumentów
[pobierz]

l. Legalizacja różnych dokumentów handlowych typu: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.

 1. Eksporter przedkłada wniosek i dokumenty do legalizacji  zgodnie z zasadami ogólnymi.
 2. ŁIPH zatrzymuje jeden oryginalnie podpisany egzemplarz zalegalizowanego dokumentu załączony przez wnioskodawcę.

II. Legalizacja dokumentów przewozowych, np. konosamentów, faktur transportowych i innych dokumentów związanych z przewozem.

 1. Eksporter przedkłada wniosek i dokumenty do legalizacji
 2. W przypadku, kiedy wystawca dokumentu (np. konosamentu, faktury frachtowej) wydaje tylko oryginały, ŁIPH zatrzymuje kserokopię zalegalizowanego dokumentu załączoną przez wnioskodawcę.

III. Legalizacja świadectw wydanych przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.

 1. Eksporter przedkłada wniosek i dokumenty do legalizacji
 2. W przypadku, kiedy wystawca dokumentu (np. świadectwa zdrowia, świadectwa wolnej sprzedaży) wydaje tylko oryginały, ŁIPH zatrzymuje kserokopię zalegalizowanego dokumentu załączoną przez wnioskodawcę.

IV. Legalizacja świadectw i zaświadczeń wydanych przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.

 1. Eksporter przedkłada wniosek i dokumenty do legalizacji zgodnie z zasadami ogólnymi.
 2. W przypadku, kiedy wystawca dokumentu wydaje tylko oryginały, ŁIPH zatrzymuje kserokopię zalegalizowanego dokumentu załączoną przez wnioskodawcę.

V. Poświadczanie autentyczności podpisu osoby upoważnionej, np. na pełnomocnictwie, umowie agencyjnej lub innym dokumencie handlowym.

 1. Eksporter przedkłada wniosek i dokumenty do legalizacji
 2. ŁIPH zatrzymuje jeden oryginalnie podpisany egzemplarz zalegalizowanego dokumentu załączony przez wnioskodawcę

VI. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

 1. Eksporter przedkłada wniosek i dokumenty do legalizacji
 2. We wniosku o wystawienie przez Krajową Izbę Gospodarczą dodatkowego świadectwa pochodzenia, przedsiębiorca powinien podać przyczynę występowania o takie świadectwo i załączyć kserokopię dokumentu, z którego wynika wymóg uzyskania świadectwa pochodzenia wystawionego przez Krajową Izbę Gospodarczą (np. instrukcji dokumentowej od kontrahenta zagranicznego, z banku, itp.). We wniosku powinien być także przywołany numer, data i miejsce wystawie , data i miejsce wystawienia świadectwa pochodzenia wydanego przez urząd celny. Przedsiębiorca przedkłada w Krajowej Izbie Gospodarczej do wglądu oryginał przywołanego świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny, a jego kserokopię załącza do wniosku.
 3. Formularz świadectwa pochodzenia zgodny z wzorem określonym przez Krajową Izbę Gospodarczą wypełnia wnioskodawca. Formularz świadectwa pochodzenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Procedur. Dokonywanie ewentualnych zmian w wypełnionym formularzu świadectwa pochodzenia będzie możliwe przed legalizacją, w przypadku dostarczenia do Krajowej Izby Gospodarczej wypełnionego formularza również w wersji elektronicznej (e-mail, CD, dyskietka).

 

”Załącznik

” font_container=”tag:p|font_size:13px|text_align:left|color:%23505050|line_height:18px” use_theme_fonts=”yes” link=”url:http%3A%2F%2Fizba.lodz.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FFormularz_swiadectwa_pochodzenia.doc|title:Formularz%20%C5%9Bwiadectwa%20pochodzenia|target:%20_blank|” css=”.vc_custom_1583249678542{padding-left: 40px !important;background-image: url(https://izba.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/03/word.jpg?id=11151) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”]

VII. Dodatkowa legalizacja w Krajowej Izbie Gospodarczej świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny (na odwrocie świadectwa) uwarunkowana wymogami kraju odbiorcy towaru.

 1. Eksporter przedkłada wniosek i dokumenty do legalizacji
 2. We wniosku o dodatkową legalizację świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny, przedsiębiorca wnioskujący powinien podać powód występowania o dodatkową legalizację, który zaznacza w formularzu. Do wniosku przedsiębiorca załącza kserokopię świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny

Dalsza legalizacja dokumentów handlowych

W zależności od wymagań zagranicznego klienta dokumenty zalegalizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą mogą podlegać również legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie www.msz.gov.pl oraz placówek dyplomatycznych obcych państw w Polsce.

Informacje dotyczące legalizacji w MSZ dostępne są na stronie www.msz.gov.pl.

W razie potrzeby zalegalizowania dokumentów również w konsulacie kraju kontrahenta zagranicznego, adresy ambasad i urzędów konsularnych państw obcych w Polsce można znaleźć na stronie www.msz.gov.pl.

Wniosek
[pobierz]

Formularz świadectwa pochodzenia
[pobierz]

Wzór podpisu
[pobierz]

Klauzula informacyjna
[pobierz]

Firma członkowska ŁIPH – Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych ArcusLink Monika Mamulska Małgorzata Kierska-Barcz Spółka Jawna dostarcza specjalistyczne tłumaczenia przysięgłe legalizowanych dokumentów na wszystkie potrzebne języki obce.