Łodzka Rewita III

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z tym, iż rekrutacja do poniższego projektu rozpocznie się w drugiej połowie września prosimy o kontakt telefoniczny z ŁIPH w sprawie projektu po 15 września 2020 roku oraz cykliczne śledzenie niniejszej strony projektu.  Prosimy również o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi informacjami:

 

Wartość projektu: 1 515 560,40 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 470 093,59 PLN

Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – Miasto Łódź, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową  (Lider projektu) w partnerstwie z Miastem Łódź (Partner projektu).

Termin realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r.

 

Grupa docelowa: 35 osób (20K/15M) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gosp.(DG) i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 1. osoby po 50. r. ż.
 2. b. osoby długotrwale bezrobotne
 3. c. kobiety
 4. d. osoby z niepełnosprawnościami
 5. e. osoby o niskich kwalifikacjach.

 oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, którzy nie należą do w/w grup – maksymalnie 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem.

Projekt adresowany jest do mieszkańców, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, obszaru rewitalizowanego w obrębie miasta Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu. Wykaz adresów weryfikujący ten warunek znajduje się poniżej:

Obszar rewitalizowany – adresy (plik do pobrania)

Cel główny projektu: wzrost przedsiębiorczości i aktywności wśród 25 pozostających bez zatrudnienia Łodzian zamieszkujących obszar rewitalizacji m. Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji – poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie przez minimum 12 m-cy samozatrudnienia.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ 2014-2020 tj.: “Zwiększenie liczby trwałych nowopowstwałych przedsiębiorstw (start-upów)” przez objęcie kompleksowym programem przedsiębiorczości os.30+spełniających kryteria grupy docelowej.

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć DG obejmuje:

 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej: 23 050,00 PLN;
 • wsparcie pomostowe 2000,00 PLN netto miesięcznie – przez 12 miesięcy
 • wsparcie z pisania biznesplanów oraz na szkolenie z ABC przedsiębiorczości.

Wyjaśnienie pojęć:

1)      osoba długotrwale bezrobotna,

–        oznacza osobę faktycznie pozostającą bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia, fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy,

2)      osoba  z niepełnosprawnościami, przez co rozumie się:

–        osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia

–        bądź osobę z zaburzeniami psychicznymi, przez co rozumie się osobę:

 • chorą psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),
 • upośledzoną umysłowo,
 • wykazującą inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym

3)      osoba  o niskich kwalifikacjach,

–        rozumie się przez to osobę mającą wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne, czyli osobę bez wykształcenia, osobę z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym.

4)      bezrobotny mężczyzną w wieku 30-49 lat,

oznacza osobę faktycznie pozostającą bez pracy przed przystąpieniem do projektu bez względu na fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, która nie musi spełniać przynajmniej jednego z warunków wskazanych w punkcie a-e Grupa docelowa.

5)      Osoby bierne zawodowo– to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:

–   studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo, chyba że pracują (również na część etatu), wówczas są osobami pracującymi.

–   studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana) i nie pracują;

Doktoranci mogą być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie.

–   osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana), jeżeli są zarejestrowane już jako bezrobotne wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo. Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym,należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną.

Nabór zgłoszeń rozpocznie się po 15 września 2020 roku, o czym z wyprzedzeniem będziemy Państwa informować.