Szansa na biznes

 

Wartość projektu: 1 931 960,16 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 874 001,36 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową w partnerstwie z British Centre sp. z o.o./sp.j.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. do 30.11.2020 r.

Cel główny projektu: wzrost przedsiębiorczości i aktywności zawodowej pośród 80 osób (45K/35M) poprzez utworzenie m.in. 35 trwałych działalności gospodarczych (start – upów) na terenie ŁOM do 30.11.2020 roku.

Efekt: powstanie kilkudziesięciu działalności gospodarczych.

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do osób, które:

 1. Zamieszkują na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego tj. powiat miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski. 12 osób zostanie zakwalifikowanych z obszaru rewitalizowanego w obrębie miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.
 2. Pozostają bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo).
 3. Mają wiek 30 lat i powyżej.

 

Powyższe warunki należy spełnić łącznie!

oraz dodatkowo spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków (warunki dodatkowe):

 1. mają 50 lat i więcej
 2. są osobami długotrwale bezrobotnymi
 3. są kobietami
 4. są osobami z niepełnosprawnością
 5. są osobami o niskich kwalifikacjach

 

Do projektu mogą zakwalifikować się mężczyźni w wieku 30 do 49 lat, którzy spełniają powyżej wskazane 3 warunki łączne, a nie spełniają żadnego z warunków dodatkowych – miejsc dla tej grupy w projekcie jest 12.

 

01.10.2019 | Harmonogram na październik 2019
> HARMONOGRAM PAŹDZIERNIK 2019 – SZKOLENIE ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

18.09.2019 – Zbiorcza lista z wynikami z oceny biznesplanów i procedury odwoławczej.

>Lista Zbiorcza

 

UWAGA: W związku z bardzo wysoką liczbą odwołań procedura związana z oceną uległa wydłużeniu.

Po zakończeniu całości czynności merytorycznych i obowiązkowych procedur każdy z Państwa zostanie mailowo poinformowany o ostatecznych wynikach rozpatrzenia odwołań – tj. czy znalazł się w grupie 4 osób z prawem do wsparcia, czy nie. Informacja również zostanie opublikowana na stronie internetowej w formie listy ostatecznej po odwołaniach.

Przypominamy, iż lista 31 osób z prawem do wsparcia nie ulega zmianie w wyniku procedury odwoławczej, zmianie może ulec tylko lista tzw. „z prawem do odwołania”.

 

Harmonogram na miesiąc sierpień:

> Harmonogram sierpień 2019

Wyniki oceny biznesplanów
W wyniku oceny biznesplanów publikujemy listę 31 osób które otrzymały prawo do wsparcia finansowego oraz listę osób, którym przysługuje prawo do złożenia odwołania

W ramach procedury odwoławczej przyznane zostaną 4 dodatkowe dotacje wraz ze wsparciem pomostowym. Po rozpatrzeniu odwołań zostanie opublikowana lista 4 osób, które otrzymają dotację i wsparcie pomostowe w wyniku rozpatrzenia odwołań. Lista rankingowa 31 osób, które otrzymały prawo do wsparcia w wyniku oceny biznesplanów nie ulegnie zmianie w wyniku oceny odwołań.

Kolor żółty w liście osób z prawem do odwołania oznacza, że za daną grupę kryteriów przynajmniej jeden oceniający przyznał mniej niż 60% punktów.

> Lista rankingowa

>> Lista osób z prawem do odwołania się

 

Opis procedury odwoławczej – ocena biznesplanów

W ramach procedury odwoławczej zostaną przyznane 4 dodatkowe dotacje wraz ze wsparciem pomostowym.

 

Co należy uczynić aby złożyć odwołanie:

 1. Od 6 sierpnia do 9 sierpnia 2019 roku – w godzinach od 10 00 do 15 00 (4 dni robocze) trwa całość procedury odwoławczej.
 2. W tym terminie należy zgłosić się do siedziby Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej, ul. G. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, piętro I, po lewo od windy (biuro ŁIPH/projektu).
 3. Należy pobrać do wglądu od pracownika biura-sekretariatu poczynione przez dwóch ekspertów oceny.
 4. Znajomość ocen umożliwi złożenie odwołania.
 5. Od oceny pierwszego eksperta należy wypełnić kartę (w załączeniu), która przypisana jest imiennie do jego oceny.
 6. W przypadku składania odwołania od argumentacji dwóch ekspertów należy wypełnić dwie karty – każdą przyporządkowaną od danego eksperta.
 7. W kartach proszę wypełnić: imię i nazwisko na pierwszej stronie oraz rubrykę „UZASADNIENIE UCZESTNIKA – WSKAZANIE ARGUMENTACJI WYNIKAJĄCEJ Z NIEZGODY NA OCENĘ ZA DANE KRYTERIUM – wypełnia uczestnik”
 8. Wszelkie inne miejsca wypełnia osoba rozpatrująca odwołanie – inna niż te, które dokonywały pierwotniej oceny.
 9. Wyniki oceny i publikacja pełniej listy 35 osób, które otrzymały prawo do wsparcia (dotacja wraz ze wsparciem pomostowym) planowana jest na koniec sierpnia br.
 10. Bardzo proszę dopilnować terminu na złożenie kart w naszej siedzibie, który mija 9 sierpnia 2019 roku, o godzinie 15 00.
 11. Procedura rozpatrzenia odwołań jest ostateczna.

 

>Karta odwołania od oceny I

>>Karta odwołania od oceny II

 

13.06.2019 – Aktualizacja Regulaminu Przyznawania Środków:
> Regulamin Przyznawania Środków – Aktualizacja

 

22.07.2019 – Harmonogram planowanego wsparcia na miesiąc lipiec 2019 roku
>HARMONOGRAM PLANOWANEGO WSPARCIA NA LIPIEC

 

04.06.2019 – Aktualizacja Harmonogramu wsparcia na czerwiec.
>Zaktualizowany harmonogram wsparcia na czerwiec

 

31.05.2019 r. – Harmonogram planowanego wsparcia na miesiąc czerwiec 2019 roku – Warsztaty z przygotowania biznesplanów.

>HARMONOGRAM PLANOWANEGO WSPARCIA NA CZERWIEC

Dokumenty związane z przyznawaniem wsparcia finansowego, które w komplecie muszą być złożone do oceny biznesplanów.
>DOKUMENTY DO UZUPEŁNIENIA

 

Dokumenty, z którymi każdy z uczestników projektu powinien się zapoznać w związku z przyznawaniem dotacji i wsparcia pomostowego na działalność.
>>DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA SIĘ

 

21.05.2019 r. publikacja wyników rekrutacji do projektu: „Szansa na biznes”

>LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU SPEŁNIAJĄCYCH TZW. DODATKOWY WARUNEK
>>LISTA MĘŻCZYZN 30 – 49 LAT ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 
>>>LISTA REZERWOWA MĘŻCZYZN W WIEKU 30 – 49 LAT
>>>>LISTA REZERWOWA OSÓB DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SPEŁNIAJĄCYCH TZW. DODATKOWY WARUNEK

 

08.05.2019 r. Zapytanie o cenę – warsztat z przygotowania biznesplanu: >>DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA SIĘ

 

Ocena formularzy rekrutacyjnych nie kończy procesu rekrutacji, w związku z powyższym na tym etapie nie udzielamy informacji o wynikach rekrutacji. Kolejnym etapem jest rozmowa z doradcą zawodowym, na którą zapraszamy telefonicznie kontaktując się z kandydatami. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na kontakt.

Procedura składania formularzy rekrutacyjnych i oświadczeń dotyczących danych osobowych:

 

Od dnia  28 stycznia do dnia 28 lutego 2019 roku, w godzinach od 9 00 do 15 30, przyjmowane są wypełnione i podpisane przez Państwa dokumenty zgłoszeniowe do projektu Szansa na biznes w biurze projektu (siedziba):

Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. G. Narutowicza 34, 90 -135 Łódź, piętro I.
Telefon kontaktowy: 42 208 92 72

 

W przypadku wysyłki pocztowej wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (zgłoszeniowych) decyduje data ich wpływu do biura projektu (siedziby).

Komplet dokumentów obejmuje: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO).

UWAGA: Obecnie przyjęliśmy 120 formularzy, które wyczerpują limit zawarty w regulaminie rekrutacyjnym. Aby wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom przyjmujemy dalej zgłoszenia jednakże trafiają one na listę rezerwową.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularze do wydruku w wersji kolorowej:
> FORMULARZ REKRUTACYJNY
>> ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
>>>KARTA ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

 

Formularze do wydruku w wersji czarno-białej:

> FORMULARZ REKRUTACYJNY CZARNO-BIAŁY
>> ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) CZARNO-BIAŁA
>>>KARTA ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

 

Prosimy przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz prośba do mieszkańców Łodzi o weryfikację czy zamieszkują obszar rewitalizowany w obrębie miasta Łodzi (lub zostali przeniesieni w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji z tego obszaru) – wykaz adresów zamieszczamy poniżej.

>REGULAMIN REKRUTACJI
> > ADRESY OBSZARÓW REWITALIZOWANYCH

Jeżeli życzą sobie Państwo potwierdzenie złożenia formularza, wówczas należy donieść razem z formularzem przynajmniej skserowaną pierwszą stronę dokumentu.