Znajdź nas na:

Kompas zatrudnienia

Home Strona główna KOMPAS ZATRUDNIENIA
ŁÓDZKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

KOMPAS ZATRUDNIENIA

Wartość projektu: 517 623,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 491 742,32 zł

Projekt realizuje:  Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w partnerstwie z miastem Łodzią

OKRES REALIZACJI: od 2022-11-01 do 2023-07-31

Obszar realizacji projektu: obszar rewitalizowany w obrębie miasta Łodzi

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 8 – VIII Zatrudnienie

Numer i nazwa Działania dla Osi: 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Numer i nazwa Poddziałania: 02 – VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź

 

 

Grupa docelowa: 40 mieszkanek i mieszkańców w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszaru rewitalizowanego w obrębie miasta Łodzi (lub osoby przeniesione przez UMŁ w związku z wdrażaniem tego procesu), pozostających bez zatrudnienia ( osoby bezrobotne i bierne zawodowo), mających 30 lat i więcej. Osoby te muszą znajdować się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to znaczy muszą spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 

– długotrwałe bezrobocie

– bycie kobietą

– posiadanie niskich kwalifikacji (do ISCED 3)

– niepełnosprawność

– wiek 50 lat i więcej

 

 

Cel/efekt: podniesienie zdolności do zatrudnienia wśród 40 osób (24K/16M) spełniających warunki określone dla grupy docelowej poprzez realizację programu aktywizacji zawodowej obejmującego m.in.:

 

– spotkania z doradcą zawodowym wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

– wsparcie szkoleniowe dla 40 osób w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z Barometrem Zawodów Deficytowych – miasto Łódź 2022

– wsparcie stażowe dla 20 osób w wymiarze 3 miesięcy

 

Dodatkowo oferujemy:

 

– stypendium szkoleniowe w wysokości 12,76 zł brutto za 1 godzinę szkolenia

– stypendium stażowe w wysokości 2428,88 zł brutto miesięcznie

– na wniosek uczestniczki lub uczestnika zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zaplanowane formy wsparcia

– wyżywienie na szkoleniach

– sfinansowanie dla 14 osób kosztów egzaminu zawodowego

– ubezpieczenie NNW w trakcie uczestnictwa w stażu zawodowym

– sfinansowanie kosztów badań lekarskich na staż

– pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

Wykaz adresów obszaru rewitalizowanego w obrębie miasta Łodzi – weryfikacja jednego z warunków udziału w projekcie (zamieszkiwanie w rozumieniu KC).

adresy-obszar-rewitalizowany-dane-z-biura-ds.-rewitalizacji (30)

Wykaz zawódów deficytowych

Dane kontaktowe:

Telefon: 507 957 473

Mail: kompas@izba.lodz.pl

 

(28.11.2022) – Regulamin-projektu

(28.11.2022)Ogłoszenie o naborze – tura I.

Od dnia 29.11.2022 do 20.12.2022 w godzinach od 10 00 do 15 00 przyjmowane są zgłoszenia do projektu Kompas zatrudnienia.

Czytelnie wypełniony formularz rekrutacyjny oraz podpisane RODO i Oświadczenie należy dostarczyć osobiście (lub pocztą/kurierem) do siedziby ŁIPH:

Pl. Wolności 5, 91-415 Łódź.

Formularz rekrutacyjny

RODO

Oświadczenie