13.05.2021 – OFERTA PRACY | Stanowisko: Dyrektor Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Oferta pracy na stanowisko:
DYREKTOR ŁÓDZKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy zawodowej min. 10 lat, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
 • ogólna znajomość zagadnień kadrowych
 • znajomość podstaw finansów
 • znajomość funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji min. 1 projektu w ramach EFS
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu min. komunikatywnym w mowie i piśmie)
 • dobra organizacja pracy
 • dokładność, sumienność
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

Orientacyjny zakres obowiązków Dyrektora Izby:

 • obsługa organów Izby
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów na posiedzenia Prezydium i Rady Izby oraz sporządzanie Protokołów z obrad. Stała współpraca z Komisją Rewizyjną, celem przygotowania dla niej wymaganych dokumentów
 • utrzymywanie kontaktów z członkami Izby i instytucjami wpierania rozwoju gospodarczego
 • kierowanie pracą biura Izby
 • prowadzenie rozmów i negocjacji z kontrahentami, dostawcami i wykonawcami usług, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania biura
 • zawieranie umów i porozumień, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • reprezentowanie Izby na zewnątrz, na polecenie Prezesa lub w jego zastępstwie
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Izby
 • przedstawianie Zarządowi potrzeb kadrowych, zakresów obowiązków i proponowanych wynagrodzeń pracowników
 • w porozumieniu z Prezesem Izby, rekrutacja i zatrudnianie pracowników,
 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji kadrowej, w tym ewidencji czasu pracy oraz terminowym kierowaniem pracowników na badania lekarskie i szkolenia z zakresu BHP i ppoż
 • nadzorowanie prowadzonej przez Izbę korespondencji
 • organizacja wydarzeń organizowanych przez Izbę
 • prowadzenie dokumentacji Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej oraz Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi
 • nadzór nad organizacją bezpłatnych oraz płatnych szkoleń, konferencji i seminariów oraz spotkań dla członków i pracowników Izby
 • kierowanie pracami związanymi z działalnością ŁIPH, m.in. w zakresie:
  • Legalizacji dokumentów handlowych
  • Wystawiania świadectw pochodzenia towarów
  • Usługi e-podpisu
  • Projektów unijnych, krajowych czy regionalnych, organizowanych lub współtworzonych przez Izbę
 • koordynowanie prac związanych z opracowaniem i terminowym złożeniem wniosków projektowych o dotacje oraz prowadzeniem przez Izbę Projektów unijnych i krajowych
 • monitorowanie konkursów na pozyskiwanie funduszy na realizację projektów, budowanie partnerstw na rzecz ubiegania się o dofinansowanie projektów,
 • udział w projektach realizowanych przez Izbę
 • współtworzenie we współpracy z Prezesem i Zarządem Izby strategii rozwoju Izby
 • kontrola i nadzór nad stosowaniem w Izbie zapisów RODO
 • nadzorowanie i prowadzenie prac związanych z legalizacją dokumentów handlowych w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie:
  • sprawdzanie zgodności działań z obowiązującą w KIG procedurą legalizacji dokumentów handlowych oraz bieżącymi zaleceniami;
  • weryfikacja dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym, przekazywanych przez klientów w celu ich legalizacji;
  • kierowanie na szkolenia pracowników, celem uzyskania uprawnień legalizacji dokumentów;
  • sporządzanie sprawozdań do KIG w zakresie legalizacji dokumentów.
 • prowadzenie biura Sądu Arbitrażowego w tym:
  • przyjmowanie pozwów;
  • prowadzenie korespondencji pomiędzy stronami;
  • udział w rozprawach i protokołowanie ich przebiegu;
  • sporządzanie wymaganej dokumentacji w ścisłej współpracy z Prezesem i Wiceprezesem Sądu oraz jego Arbitrami.
 • nadzór nad archiwizacją dokumentacji dotyczącej Izby
 • poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności Izby
 • ścisła współpraca z Prezesem Izby i oddziałami Izby
 • współpraca z mediami poprzez opracowanie informacji na temat Izby, jej bieżącej działalności oraz planów na najbliższą przyszłość
 • współtworzenie dobrego wizerunku Izby

Prosimy osoby zainteresowane o przesłanie CV z dopiskiem:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać do 26 maja 2021 r. na adres k.pruski@izba.lodz.pl.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem ŁIPH:

– biuro@izba.lodz.pl

– +48 797 991 360